Výchovný poradca

>>>>> INFORMÁCIE  PRE  RODIČOV  A  dôležité  termíny <<<<<<

>>>>> Š I K A N O V A N I E <<<<<<

>>>>> A  K O     S A     S P R Á V N E     U Č I Ť <<<<<<

 

TEMATICKÝ PLÁN :       V Ý C H O V N É P O R A D E N S T V O 

 

MENO : Mgr. Silvia Tóthová

 

Školský rok 2014 / 2015

 

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú v súlade so Zákonom č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach a Vyhláškou MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach a s Dohovorom o právach dieťaťa.

Okruh činností výchovného poradcu (VP) je špecifikovaný v POP . VP úzko spolupracuje s CPPP a P v Galante, zabezpečuje aj prepojenie školy s inými odbornými inštitúciami. Jeho práca je zameraná:

na realizáciu individuálneho prístupu k žiakom, ktorí sú na základe stanovenej diagnózy integrovaní do systému bežného školstva
na zabezpečenie diagnostikovania porúch v správaní a v učení žiakov
na identifikáciu nadaných a talentovaných žiakov a ich usmernenie
na poradenstvo v oblasti voľby povolania
na prevenciu šikanovania


I. Oblasť profesijnej orientácie

1, Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ.
Termín : trvalý
Zodp. : VP, TU

2, Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9.ročníkov, k voľbe povolania.
Termín : sept.-okt.
Zodp. : VP, TU

3, Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.
Termín : podľa pokynov
Zodp. : VP, TU

4, Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a Doklady. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyučujúcimi INF,
venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.
Termín : priebežne
Zodp. : VP, TU

II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami

1, Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa
nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo
špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov.
Termín : trvalý
Zodp. : VP, TU

2, Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov o správaní a učení, ich školskej
neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení
v spolupráci s príslušnou CPPP a P.
Termín : priebežne
Zodp. : VP, TU

3, Pri vypracúvaní IVVP a pri individualizácii vyučovania zabezpečovať odborné konzultácie
pedagogických pracovníkov so školským psychológom, špeciálnym pedagógom a
využívať aktuálne informácie.
Termín : sept., priebežne
Zodp. : VP, TU

4, Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami
učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia ), s poruchami aktivity, pozornosti
a hyperaktivitou ( ADD a ADHD syndrómom )- teda poruchami správania dohliadať na
realizáciu odporúčaní školského psychológa a špeciálneho pedagóga v spolupráci
so všetkými vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi.
Podrobne sa oboznámiť a uplatňovať v tejto oblasti Metodické pokyny k výchove a
vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ, Metodické pokyny na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ,Záznam o evidencii
individuálne integrovaného žiaka so so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami v ZŠ.

Termín : priebežne
Zodp. : VP, všetci vyučujúci

5, Zápis detí do 1.ročníka realizovať v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými
v POP. Pred vstupom detí do 1.ročníka spolupracovať so psychológom a špeciálnym
pedagógom a zabezpečiť ich účasť v poradnej komisii.
Sledovať zaškolenie v 1.ročníku ako aj prechod žiakov na II.stupeň.
Termín : jan.-febr., priebežne
Zodp. : poverení učitelia

6, S cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovými
žiakmi a viesť evidenciu o záujmoch a aktivitách žiakov.
Termín : priebežne
Zodp. : VP, TU

7, Pri realizácii uvedených úloh rešpektovať platné dokumenty :
* Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ
* Informatívno-metodický materiál k integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými
potrebami do ZŠ
* Výchovno-vzdelávacie programi so špeciálnymi VVpotrebami – Program pre žiaka
s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Termín : stály

8, Zabezpečiť priame vstupy VP do všetkých tried školy.
Termín : priebežne
Zodp. : vedenie školy

III. Materiálne a pracovné podmienky pre prácu výchovného poradcu

Zriadiť ( dobudovať ) kabinet VP a vybaviť ho výkonným počítačom s možnosťou
využitia tlačiarne.
Termín : priebežne
Zodp. : vedenie školy

IV. Oblasť prevencie šikanovania

Oboznámiť všetkých žiakov, zamestnancov školy a rodičov s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania ako antisociálneho správania jednotlivcov i skupín.
Termín : priebežne
Zodp. : triedni učitelia

H A R M O N O G R A M Ú L O H

IX. Profesionálna orientácia žiakov 8. a 9. ročníka
oboznámenie žiakov s možnosťami štúdia na SŠ
individuálne pohovory so žiakmi 9.roč. a s rodičmi na ZRPŠ
štúdium a archivácia dokumentov

X. Informovať žiakov o najnovších možnostiach štúdia na SŠ, OU
Oboznámiť rodičov s možnosťami štúdia, spätné informácie od rodičov
Sledovať prospech žiakov, ktorí sa hlásia na stredné školy s maturitou.
Konzultácie s TU – prehľad žiakov s poruchami učenia a správania, štúdium IVVP
Vyplnenie dotazníka o šikanovaní a jeho vyhodnotenie.

XI. Oboznámiť žiakov s propagačnými materiálmi podľa ponuky škôl, pravidelne viesť nástenky s danou tematikou
Účasť žiakov a rodičov na dňoch otvorených dverí podľa ponuky škôl
Prospech a správanie problémových žiakov v 1.roč. – analýza, opatrenia, spolupráca s CPPP podľa potreby,
Informácie TU o štúdiu na 8-roč.gymnáziách pre rodičov žiakov 5.ročníka
Beseda s pracovníčkami CPPP a P v Galante

XII. Zmeny a opravy údajov v prihláškach na SŠ
Práca s nerozhodnutými žiakmi – informácie podľa ponuky
Zdravotné problémy žiakov, žiaci so ZPS – spolupráca s detskou lekárkou
Príprava žiakov na talentové skúšky

I. Vyplňovanie prihlášok ( bilingv.gymn., SŠ s talentovými skúškami ), ich kompletizácia
a postupné zasielanie na školy
Spolupráca s rodičmi žiakov 8. a 9. ročníka, Monitor 9, polročné známky

II. Zápis prvákov
Zaslanie prihlášok na biling.gymnáziá a na SŠ s talentovkami
Zber posledných informácií

III. Testovanie deviatakov
Sledovať stav po talentových prijímacích pohovoroch
Kompletizácia prihlášok na SŠ
Riešiť problémy žiakov s poruchami správania
Informácie o kritériách na SŠ

IV. Odoslanie prihlášok na SŠ
Evidencia prijatých žiakov na biling.gymnáziá a SŠ s talentovkami
Oboznámiť žiakov v nižších ročníkoch s rôznymi povolaniami ( konzultácie, nástenky )
Výchovný koncert ( tematika : vzťahy v kolektíve, tolerancia, priateľstvo ... )

V. Sledovať výsledky prijímacích pohovorov, spolupráca so žiakmi a rodičmi, ktorí neboli prijatí v prvom kole na SŠ a ich ďalšie možnosti pre prijatie na SŠ a OU
Evidencia žiakov prijatých na SŠ
Zhromažďovanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka, zadávanie údajov do počítača
Vyplnenie dotazníka o šikanovaní a jeho vyhodnotenie.

VI. Vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov a prijatie žiakov na SŠ a OU
Vyhodnotenie činnosti vých.poradenstva v šk.roku
Výsledky súťaží a olympiád.
Zaslanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka a záujmu o štúdium na SŠ

Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémov žiakov

1, Vyhľadávanie a evidencia žiakov, u ktorých sa prejavujú :
výchovné ťažkosti a poruchy správania
ťažkosti a poruchy v učení
viditeľné a skryté zdravotné postihnutia
sociálne problémy

2, Riešenie týchto problémov :
pedagogická osveta a výmena informácií medzi VP a učiteľmi školy
individuálna konzultačná práca s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové
a iné problémy
poradenstvo pri uvedených ťažkostiach a problémoch, spoločné hľadanie riešení
spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov,
zabezpečenie riešenia vypuklejších problémov so sociálnymi kurátormi, miestnym
úradom, príslušníkmi polície
spolupráca s PPP resp. s ďalšími poradňami a psychológmi podľa výberu rodičov
koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov
a spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu s psychológom
zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu do PPP od rodičov
a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu sa psychológom, PPP a
pedo-psychiatrom
sledovanie vývinu žiakov, pomoc pri realizácii psychológmi odporúčaných vplyvov
a postupov ako v školskom, tak aj v domácom prostredí
na návrh PPP zabezpečiť všetky potrebné materiály a písomnosti nevyhnutné pre
prestup žiakov na iné školské zariadenia resp. ich preradenie do špeciálnych tried a škôl

3, Poradenská práca s učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy :
pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na
stretnutiach VP, z nových výskumov publikovaných v odbornej literatúre,
na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami
doplňovanie knižnice o novinky ped.-psychologickej literatúry a propagácia ich
využívania pri práci so žiakmi s výchovnými alebo vzdelávacími problémami
a ich rodičmi

4, Poradenstvo pri ďalšom rozvíjaní nadania, tvorivosti a talentu ostatných žiakov :
úzka spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi
sledovanie zapájania sa nadaných detí do súťaží
orientácia na školy, ktoré pracujú s nadanými a talentovanými žiakmi


Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesijnej orientácie žiakov

1, Spolupráca s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a rodičmi :
pri výchove žiakov k správnemu sebavedomiu a usmerňovaní k voľbe povolania
pri oboznamovaní sa žiakov s povolaniami od 5.ročníka
individuálnou poradenskou a konzultačnou činnosťou oboznamovať žiakov a rodičov
s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie
formou psychologických testov k voľbe povolania pomáhať pri výbere vhodnej SŠ
viesť evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracúvať podklady a
prehľady o profesijnej orientácii žiakov
poskytovať pravidelný servis informácií a zabezpečiť prenos informácií zo stretnutí
výchovných poradcov, zo stredných škôl a iných inštitúcií
pripraviť podklady a realizovať kompletizáciu vstupných dokladov a zápisných lístkov žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ
zodpovedať za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a
vyhláškami danými termínmi a sledovať ich včasné odoslanie na stredné školy
v prípade neprijatia žiaka na SŠ pomáhať pri reorientácii žiaka a zabezpečiť odoslanie
novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia
kompletizovať prehľady o umiestnení žiakov a na požiadanie riaditeľa školy o nich
informovať pedagogickú radu a predkladať na príslušné orgány
za svoju prácu zodpovedať riaditeľovi školy

2, Spolupráca so špecializačným tímom školy :
Výchovný poradca zabezpečuje koordináciu práce členov špeciálneho tímu
odborníkov, dbá o jednotné pôsobenie všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na
výchove žiaka, sleduje spoluprácu s rodičmi, snaží sa o rozširovanie informovanosti
rodičovskej verejnosti o možnostiach spolupráce s odbornými pracovníkmi. Prenáša
všetky nové poznatky z danej problematiky do pedagogického zboru a medzi rodičov.


Práca na úseku prevencie šikanovania :

vytvorenie nástenky s danou tematikou
na celoškolskom ZRPŠ oboznámiť s danou problematikou rodičov
pravidelné sledovanie schránky dôvery
v spolupráci s triednymi učiteľmi informovať žiakov o šikanovaní
vyplnenie dotazníka o šikanovaní
uskutočniť besedu s preventistkou, so špeciálnym pedagógom a detskou lekárkou
zorganizovanie seminára pre učiteľov v oblasti prevencie šikanovania

Šikanovanie sa v súčasnom období stáva vážnym problémom, ktorý sa prejavuje v školách a školských zariadeniach a ktorému je potrebné venovať neustálu pozornosť, a to z hľadiska preventívneho ako aj sankčného pôsobenia.

Charakteristika šikanovania

1. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.
2. Podstatnými znakmi šikanovania sú:
úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
opakované útoky,
nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.
3. Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci a pod.
4. Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a ignorovaním obete.
5. Šikanovanie sa môže uskutočňovať aj medzi žiakmi v triede či výchovnej skupine a odohráva sa najmä v čase prestávok, cestou do školy a zo školy alebo v čase mimo vyučovania.
6. Škola alebo školské zariadenie (ďalej len „škola“) zodpovedá za deti a žiakov v čase vyučovania a školských akcií (§ 49 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších prepisov, najmä čl. 3, čl. 16, čl. 19 a čl. 29 Dohovoru o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy).
7. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka). Šikanovanie nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované a pedagóg musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc.
8. Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú podstatu priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a priestupky proti majetku.
9. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil pätnásty rok svojho veku. Ak spácha priestupok osoba, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.
10. Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Trestný zákon definuje trestný čin ako prečin a zločin. Môže ísť najmä o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého nátlaku, krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci.
11. Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.
12. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Osoby, ktoré v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“.
13. Učiteľ alebo vychovávateľ, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Takýmto konaním môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.


Prevencia šikanovania

1. Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“
2. Je dôležité, aby sa s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania ako antisociálneho správania jednotlivcov i skupín oboznámili všetci žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení, školskí inšpektori a rodičovská verejnosť. Pre žiakov, pedagogických zamestnancov i rodičov je potrebné vedieť, že tieto formy správania nie sú neškodným humorom a zábavou, mali by sa oboznámiť predovšetkým s negatívnymi dôsledkami šikanovania, a to tak pre jeho obete, ako i pre agresorov. Za zvlášť nebezpečné je potrebné považovať tendenciu podceňovať počiatočné prejavy šikanovania.
3. Dôležité aktivity školy sa nedajú spájať len s vyučovacími predmetmi, ale sa týkajú všetkých činností a situácií v škole, v ktorých sa žiak učí prijímať všeobecné hodnoty spoločnosti, identifikovať sa s nimi a konať v ich duchu v každodennom živote.
4. Štátny pedagogický ústav, metodicko-pedagogické centrá a ďalšie subjekty poskytujúce ďalšie vzdelávanie pedagogickým zamestnancom zaistia v tomto smere podľa úrovne a typu škôl a podľa akreditovaných programov vzdelávanie výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, riaditeľov škôl a školských zariadení a ďalších pedagogických zamestnancov.
5. Riaditelia škôl zodpovedajú za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania a agresivity. V rámci účinnej prevencie šikanovania je pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie dôležité najmä:
vytvoriť pozitívnu klímu v škole,
navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi a jasne vymedziť možnosti oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti takýchto oznámení),
vo vnútornom poriadku školy jasne stanoviť pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušenie, viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,
zaistiť v súlade s pracovným poriadkom zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo vyučovania žiakov a chovancov, a to najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu mohlo dochádzať,
oboznámiť pedagogických zamestnancov so systémom školy pre oznamovanie a vyšetrovanie šikanovania, zvyšovať informovanosť pedagogických zamestnancov, organizovať semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou,
informovať pedagogických zamestnancov, žiakov, aj rodičov o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (napr. umiestniť na prístupné miesto kontakty a telefónne číslo na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú),
zabezpečiť vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov,
spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne pedagogicko-psychologickej poradne (ďalej len „CVPP“ a „PPP“), resp. ďalšími odbornými pracoviskami poradenských a preventívnych služieb v regióne,
v pracovnom poriadku školy vymedziť oznamovaciu povinnosť pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov,
zaangažovať do riešenia a do prevencie šikanovania aj žiacke školské rady.

Metódy riešenia šikanovania

1. Odhalenie šikanovania býva niekedy veľmi ťažké i pre skúseného pedagóga. Najzávažnejšiu negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní hrá strach (alebo snaha o utajenie) u obetí, ale aj agresorov a ďalších možných účastníkov.
2. Pre vyšetrovanie šikanovania sa odporúča nasledovná stratégia:
zaistenie ochrany obetiam,
rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,
nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov),
kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,
kontaktovanie CVPP, PPP alebo diagnostické centrum (ďalej len „DC“),
využitie anonymnej dotazníkovej metódy.
3. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa odporúča nasledovný postup:
okamžitá pomoc obeti,
dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania,
vlastné vyšetrovanie,
zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,
pokračujúca pomoc a podpora obete,
nahlásenie prípadu polícii,
kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,
kontaktovanie PPP a CVPP, DC a pod.

Opatrenia na riešenie situácie

1. Z opatrení pre obete možno použiť:
odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CVPP, PPP,
zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci s CVPP, PPP,
informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí.

2. Z bežných opatrení pre agresorov možno použiť
odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CVPP, PPP,
zníženie známky zo správania,
preloženie žiaka do inej triedy, pracovnej či výchovnej skupiny,
výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy; podmienečné vylúčenie a v najzávažnejších prípadoch až vylúčenie zo štúdia na strednej škole.

3. V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia:
odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestne príslušného DC, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,
oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov
oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

Spolupráca školy s rodičmi žiakov

1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora prevencie, prípadne výchovného poradcu a ďalších pedagogických zamestnancov tak s rodinou obete, ako aj s rodinou agresora. Nedá sa však predpokladať, že rodičia budú vždy hodnotiť situáciu objektívne, preto sa odporúča upozorniť ich na to, aby si všímali možné príznaky šikanovania a ponúknuť im pomoc. Pri pohovore s rodičmi majú dbať pedagogickí zamestnanci na taktný prístup a najmä na zachovanie dôvernosti informácií.

Spolupráca školy s ďalšími inštitúciami

1. V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je dôležitá spolupráca s CVPP, PPP, ako aj s ďalšími inštitúciami a orgánmi.
2. Je dôležité riadiť sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CVPP, PPP.
3. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR.
4. Školy sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane páchal priestupky.