Profil školy

Základná škola s materskou školou, Hlavná 299, 925 03 Horné Saliby (ďalej len ZŠ s MŠ) bola zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2002 vydanej Obcou Horné Saliby zastúpenou starostom obce p. Pavlom Dobosym podľa § 21 ods.7 a 8 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1 a § 63 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Školský rok 2014 / 2015 

Počet žiakov : 143

z toho  I .stupeň : 61

II .stupeň : 82

Počet tried :  9

Počet tried I. stupeň : 4

Počet tried II. stupeň : 5

Počet oddelení ŠKD : 2

Počet pedagogických zamestnancov : 14

     Vyučujúci náboženskej výchovy: Mgr. Zuzana Slížiková a  Mrg. Imrich Halász

Počet vychovávateliek : 2

Počet nepedagogických zamestnancov : 6