Vzdelávací program

Identifikačné údaje
Všeobecná charakteristika školy

 

Naša škola dnes
Veľkosť školy
Charakteristika žiakov
Charakteristika pedagogického zboru
Dlhodobé projekty
Spolupráca školy s rodičmi a inými subjektmi
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola ako životný priestor
Podmienky na zaistenie BOZ pri výchove a vzdelávaní

Charakteristika školského vzdelávacie programu

 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v ŠkVP
Zameranie školy

Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvoj kľúčových kompetencií
Prierezové témy
Hodnotenie a klasifikácia žiakov

 

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov 1. stupňa
Hodnotenie a klasifikácia žiakov 2. stupňa

Výchovné opatrenia
Ukazovatele jednotlivých stupňov hodnotenia
Zabezpečenie vyučovania žiakov so špeciálnymi vých. vzdelávacími potrebami
Učebný plán školy pre ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Učebný plán školy pre ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

 

Školský vzdelávací program pre ISCED 1 a ISCED 2
 na ZŠ s MŠ Horné Saliby
 

Vzdelávací program:
Stupeň vzdelania ISCED 1
Dĺžka štúdia: štyri roky
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna plnoorganizovaná
 
Vzdelávací program:
Stupeň vzdelania ISCED 2
Dĺžka vzdelania: päť rokov
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna plnoorganizovaná
 
Predkladateľ:
Názov školy: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hlavná 299, 925 03 Horné Saliby
IČO: 37836692
Riaditeľ školy: Mgr. Dana Smrtníková
Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Silvia Tóthová
Zástupca riaditeľa pre MŠ: Anna Ondrejová
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP ISCED1: Mgr. Ivana Filová, ISCED 2: Mgr. M. Szabová
Ďalšie kontakty
Telefón: 031/7852232
E-mail. zs.hsaliby@stonline.sk
 
Zriaďovateľ.
Názov: Obec Horné Saliby
Adresa: Hlavná , 925 03 Horné Saliby
Kontakty: Ing. Pavol Dobosy – starosta obce
 
Dátum schválenia:
Miesto vydania: ZŠ s MŠ Horné Saliby, Hlavná 299, 925 03 Horné Saliby
Platnosť dokumentu: od 02.09.2008
Platnosť dokumentu: ŠkVP pre 1.stupeň do 01.09.2012
Platnosť dokumentu: ŠkVP pre 2. stupeň do 09.09.2013

 

 

Horné Saliby:  02.09.2008

Mgr. Dana Smrtníková
        riaditeľka školy

 

TABUĽKA PLATNOSŤ REVIDOVANIE

Platnosť

Revidovania

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy

a pod.

ISCED 1.

01.09.2009

 

ISCED 2.

01.09.2009

 

ISCED 1.

01.09.2009

Zmena v ŠkVP vyučovanie CJ- AJ od 1.ročníka

ISCED 2.

01.09.2010

Zmena v ŠkVP Spoločenská výchova sa nevyučuje a Tvorba životného prostredia je posilnená o 0,5 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
 
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe
 
Zmeny, ktoré nastali v školskom systéme v SR nás nútia reagovať a prispôsobiť prácu našej školy týmto zmenám. Nutnosť týchto zmien je o to naliehavejšia, že bezprostredne ovplyvňuje rast a vývoj každého nášho žiaka v najcitlivejšom období svojho života. V týchto dňoch, štyri roky po prijatí SR za člena EÚ je aj z celospoločenského hľadiska nevyhnutné aby sme prácu našej školy prispôsobili nárokom a požiadavkám spoločnosti. Pri tvorbe celkovej stratégie našej školy vychádzame z podrobnej kolektívnej analýzy všetkého, čo bolo alebo nebolo v našej práci dobré doteraz, naviažeme na naše cieľavedomé snaženie v neustálom zvyšovaní osobnej kvalifikácie každého učiteľa, výsledky podrobnej analýzy doterajších cieľov, stratégií, metód a foriem práce, ale najmä budeme brať do úvahy nové ciele, poslanie a úlohy základného školstva, ako sú formulované v novoprijatom zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školskom zákone) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle tohto zákona je úlohou našej školy umožniť žiakom v etape primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania získať kompetencie v oblasti:
- Učiť sa učiť sa
- Riešenie problémov
- Komunikačné a informačné kompetencie
- Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- Kompetencie sociálne a personálne
- Občianske kompetencie
- Pracovné kompetencie
- Kompetencie vnímať a chápať kultúru
 
Prvoradou úlohou primárneho stupňa vzdelávania bude zabezpečenie hladkého a plynulého prechodu žiakov z predškolského stupňa vzdelávania a priamej rodičovskej výchovy na školské vzdelávanie. Tu využijeme najmä doterajšie dobré skúsenosti a najmä spoločný postup základnej školy s deťmi v predškolskom veku v materskej škôlke. V tejto oblasti sa nám veľmi osvedčila návšteva malých škôlkarov na vyučovaní v 1. ročníku ZŠ, pritom sme pozitívne využívali prirodzenú zvedavosť detí a umožnili sme im osobne spoznať atmosféru triedy a vzbudiť zvedavosť a najmä odbúrať prípadný strach. V 1.ročníku východiskovým bodom zostávajú doterajšie vedomosti žiaka a jeho nadobudnuté skúsenosti, pričom aktívne podnecujeme prirodzenú zvedavosť a chuť učiť sa najmä metódou hier. Celý priebeh programu 1.ročníka je založený na princípe od známeho k neznámemu, na pozorovaniach a porovnávaniach a na aktívnom prežití vyučovacích aktivít a udalostí.
 
Absolvent primárneho vzdelávania má:
· osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.
· má vytvorené základy pre ďalší rozvoj celoživotného učenia (vzdelávania) a ďalší rozvoj svojich vlastných kompetencií.
 
Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Základom a cieľom absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania je:
interdisciplinárny prístup (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov
 rozvoj ich analytických a kritických schopností a vedieť vedomosti uplatniť v praxi t.j. uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote
vypestovanie základov záujmu o celoživotné učenie sa.
 
K osvojeniu vyššie uvedeného smeruje každodenná činnosť školy t.j. vyučovanie, ale aj veľa ďalších aktivít a akcií, ktoré so školou súvisia. Ak by sme chceli vytýčiť základné piliere, na ktorých je koncepcia školy postavená, mohli by sme uviesť, že zameranie našej školy s dôrazom na región bude rozvíjanie jazykovej, informačnej a prírodovednej gramotnosti
 
„Tri kľúče k výchove a vzdelávaniu“
 
 
1. Jazyková gramotnosť

Geografická poloha nášho regiónu a prebiehajúce spoločensko-ekonomické premeny po vstupe SR do EÚ si vyžadujú, aby ovládanie CJ bolo samozrejmosťou osobného profilu nášho absolventa.
Úroveň ovládania cudzieho jazyka – anglického- bola na našej škole aj doteraz na požadovanej úrovní. Dlhoročnou starostlivosťou o vzdelanostný rast učiteľky sme dosiahli vyššiu vedomostnú úroveň žiakov (úspechy žiakov na olympiáde Aj) a vyučovanie Aj je na vysokokvalifikovanej úrovni. Tak sme od šk. roka 2006/2007 mohli zaviesť rozšírené vyučovanie Aj už od 3.ročníka.
Na ďalšie zvyšovanie úrovne výuky cudzích jazykov bude v najbližších rokoch nevyhnutné zabezpečiť finančné prostriedky na udržanie tejto pani učiteľky na našej škole a najmä vo veľmi krátkej dobe dokončiť našu niekoľkoročnú snahu o vybudovanie a moderné vybavenie jazykovej učebne – jazykové laboratórium.
Vedomí si zodpovednosti školy za rozvoj kompetencií našich žiakov v oblasti ovládania cudzích jazykov sme sa preto rozhodli posilniť vyučovanie Aj v 5.ročníku o 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Plne si uvedomujeme, že nestačí len kvantitatívne zvýšiť rozsah vyučovania, ale spoločne vedenie školy, učitelia a rodičia musíme stále hľadať možnosti jej zlepšenia kvality napr.: spoluúčasti okolitých svetových koncernov (Samsung, PSA, Sony materiálne vybavenie, lektori) a tým umožniť našim žiakom sa neskôr v týchto podnikoch zamestnať.
 
 
2. Informačná gramotnosť
 
V súčasnosti si nevieme predstaviť akýkoľvek pokrok vo výchovno-vzdelávacom procese na ZŠ bez aktívneho úsilia našich žiakov najprv ovládať prácu s počítačom a neskôr ho tvorivo využiť. V ISCED 1 v ŠkVP posilňujeme vyučovanie predmetu informatická výchova o 0,5 hodiny týždenne a v 5.ročníku budeme vyučovať informatiku 1 hodinu týždenne a postupne takto pokračovať vo všetkých ročníkoch. Na druhom stupni máme uľahčenú pozíciu v tom, že v minulosti získali žiaci základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s počítačom v rámci krúžku výpočtovej techniky. Predpokladaný počet žiakov v 1.ročníku (11 žiakov) nám umožňuje venovať dôsledne individuálny prístup zo strany učiteľa každému žiakovi osobitne. Podobná situácia je aj v 5.ročníku, kde počet žiakov bude 13. Zámerom vedenia školy je v priebehu septembra sprístupniť digitálnu triedu pre potreby vyučovania informatiky, cudzích jazykov a na vyučovanie digitálnou metódou. K tomuto
kroku sme sa kolektívne rozhodli preto, že dnešné požiadavky života a praxe (ďalšieho uplatnenia) našich žiakov vyžadujú nielen ovládanie ale aj praktické využívanie možnosti IKT.
 
 
3. Prírodovedná gramotnosť
 
Najväčšiu pozornosť v nastávajúcom období budeme venovať komplexnému výchovno-vzdelávaciemu vzdelávaniu v oblasti prírodovednej gramotnosti. S tým súvisiace otázky sme v kolektíve prerokovali a sformulovali pri vypracúvaní a tvorbe projektu ESF „Premena tradičnej školy na modernú“ pod názvom: „Naša krajina, náš región naše životné prostredie v inovatívnej výučbe prírodovedných predmetov“. V užšom zmysle v ňom chceme, dnes už v rámci novoprijatého školského zákona komplexne a široko pôsobiť na rozvoj príslušných kompetencií našich žiakov vo všetkých ročníkoch v oblasti spoznávania, štúdia aj praktickej tvorby a ochrany životného prostredia a miesta človeka ako organickej súčasti prírody v rámci regiónu a celej planéty.
Našim prvoradým zámerom bolo umožniť pozorovať určitú časť živej prírody, na vytváraní ktorej sa budú teoreticky aj prakticky podieľať žiaci všetkých ročníkov komplexne a dlhodobo v rámci niekoľkých predmetov. Žiaci sa budú podieľať svojou prácou na tvorbe rastlinného biotopu podľa projektu a tým vytvoria ukážky jednotlivých typov krajín, zároveň si osvoja základy jednotlivých pracovných návykov a v neposlednej miere prispejú k skrášleniu svojho vlastného životného prostredia vytvorením náučno-oddychovej zóny školského dvora. Žiaci pod vedením učiteľov si vlastne vytvoria akúsi učebnicu PRÍRODY, na ktorej sa každý z nich bude podieľať aj určitou časťou práce, ktorá zároveň bude tvoriť živý materiál pre ich zoznamovanie sa s prírodou. Tento kus prírody je zároveň predmetom dlhodobejších výskumov, ktoré si vyžiada neustále štúdium najnovších poznatkov aj v príbuzných vedných oblastiach ako sú klimatické zmeny, rôzne prírodné javy, negatívny vplyv človeka na prírodu a pod.
Veríme, že vzbudíme záujem na spoluprácu u ďalších škôl v širšej verejnosti a to nám umožní výmenu poznatkov, údajov a výsledkov aj v rôznych častiach sveta (INTERNET).
Za druhoradý ale nie menej významný považujeme aspekt, že žiaci sami sebe prispejú k tvorbe svojho vlastného životného prostredia v škole pričom si zároveň osvoja základy rôznych pracovných činností, zručností a návykov.
Uvedomujeme si, že náš projekt je náročný premiestňuje niekoľko vyučovacích predmetov počas celej školskej dochádzky. Žiakov to vedie k cieľavedomosti, dlhodobosti, pochopeniu významu svojej vlastnej práce, k získaniu pocitu zodpovednosti za svoju prácu a pocit hrdosti z dosiahnutých výsledkov. Naša plánovaná „živá učebnica“ sa môže stať aj „kalendárom“ práce niekoľkých generácií.
Preto môžeme so všetkou zodpovednosťou uviesť, že dnes, keď je SR súčasťou jednotného celku EÚ bude nevyhnutnosť ovládať cudzí jazyk (aspoň jeden) a nevyhnutnosť ovládať prácu s počítačom, čo sa stane samozrejmou súčasťou práce ZŠ. Aktuálnosť a význam vzdelávania a výchovy človeka ako hlavného článku tvorby a ochrany životného prostredia a prírody bude v najbližšej budúcnosti nadobúdať najväčší význam na čo sa v našom ŠkVP zameriame aj my.
Na podporu našich zámerov sme v ŠkVP posilnili časovú dotáciu týchto predmetov: biológia o 1 hodinu týždenne, zemepis o 1 hodinu týždenne, matematiku o 0,5 hodiny týždenne, anglický jazyk o 1 hodinu týždenne, tvorba životného prostredia v 5.ročníku o 1 hodinu týždenne a po 0,5 hodiny týždenne na vyučovanie voliteľného predmetu regionálna výchova a spoločenská výchova.


 
Zameranie školy
 
Škola je zameraná na:
zdravý životný štýl
športovú výchovu
rozvíjanie výtvarných a literárnych zručností žiakov
prácu s výpočtovou technikou
 
Čo škola chce:
- zavádzať do vyučovania efektívne metódy vyučovania – ako je skupinové, projektové, ktorými vedieme žiakov k tímovej práci, vzájomnej pomoci a vzájomnému rešpektu
- pre budúci život v EÚ je potrebné výrazne posilniť a skvalitniť vyučovanie CJ
- viesť žiakov k používaniu IKT, podporovať jej zavádzanie do všetkých predmetov (podporovať vyučovanie na počítačoch a ich využívanie)
- preferovať športovú výchovu, viesť žiakov k zdravému životnému štýlu
- všestranne podporovať osobitne nadaných a talentovaných žiakov
- viesť žiakov k dodržiavaniu stanovených pravidiel najmä školského poriadku
- chceme venovať rovnakú starostlivosť všetkým žiakom
- musíme našich žiakov vybaviť pre ich budúci život takými kompetenciami v oblasti teoretických poznatkov a aj praktických zručností a návykov, ktoré neskôr uplatnia v živote t.z. menej encyklopedických vedomostí a sústrediť sa na činnostné učenie zamerané na prax
- zabezpečiť rovnakú možnosť prístupe pre všetkých žiakov
- budeme podporovať žiakov nadaných na hudbu, pohyb, manuálnych a estetických činností
 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
 
Spôsobilosť učiť sa učiť sa – umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu
 
- rozvinúť schopnosti potrebné k osvojeniu si učiva
- naučiť žiakov vyhľadávať, triediť a ukladať informácie
- počas celej výuky klásť dôraz na čítanie s porozumením
- na prácu s textom, mapou, slovníkmi, tabuľkami
- smerovať žiakov ku kritickému sebahodnoteniu, k sledovaniu vlastného pokroku a k schopnosti vytvoriť si vlastné hodnotové portfólio
- individuálnym prístupom k žiakom zvýšiť jeho šancu zažiť úspech
- navádzať také situácie, ktoré vedú k pocitu radosti z učenia žiaka
- viesť žiakov k dodržiavaniu stanovených vnútorných pravidiel najmä školského poriadku
- venovať rovnakú starostlivosť všetkým žiakom
- chceme podporovať žiakov s rozličným druhom nadania a talentu
- možnosť integrácie, zabezpečiť právo integrovaných žiakov na vzdelávanie podľa IVP
- poskytnúť žiakom všestranné možnosti realizácie a podnecovať ich tvorivosť
- podporovať účasť žiakov na rozličných súťažiach a olympiádach
- zadávať žiakom problémové, zaujímavé a motivujúce domáce úlohy
- viesť žiakov k vecnému vyjadrovaniu sa
- otvárať ďalšie možnosti poznania – exkurzie, výlety, besedy
- učiť žiakov k aktívnej samostatnej prezentácii svojich vedomostí
- zohľadňovať rozdiely v úrovni vedomostí a v pracovnom tempe
 
 
Riešenie problémov –v rámci rozvoja tejto skupiny kompetencií budeme klásť dôraz na podnecovanie žiakov k tvorivému, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov
 
- predkladať žiakom dostatok námetov na samostatné uvažovanie, pri ktorom sa môžu opierať o využitie všetkých dostupných vedomostí súvisiacich s učivom
- proces vyučovania organizovať tak, aby v jeho priebehu žiaci aplikovali osvedčené postupy riešenia nových problémov, viesť ich k samostatnosti hľadania vlastných originálnych riešení a k schopnosti vedieť vlastné riešenia obhájiť
- navodzovať také situácie, ktoré žiakom umožnia uplatniť vlastné pozorovanie, samostatný experiment, triedenie a pozorovanie výsledkov, obhajovanie súvislostí a vyvodenie vlastných záverov
- v blízkej budúcnosti zapájať žiakov do netradičných oblastí vzdelávania (napr. matematický klokan)
- v procese vyučovania motivovať žiakov problémovými úlohami z praktického života (región)
- veku primerane viesť žiakov k práci a využívaniu internetu
- učiť žiakov aktívne vyhľadávať informácie zo všetkých dostupných zdrojov (ústne, tlač, médiá, internet, počítače), vedieť ich triediť a efektívne využívať
- zapájať žiakov do rôznych súťaží
- učiť žiakov pracovať vo všetkých fázach činnosti od plánovania, cez prípravu, realizáciu k hodnoteniu a záverom
- viesť žiakov k aktívnemu riešeniu úloh vo vnútri vlastnej školskej a triednej samosprávy
- učiť žiakov prevziať zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutia
- aktívne zapájať výchovného poradcu do procesu riešenia problémov
- zadávať žiakom spracovanie samostatných školských projektov
 
 
Komunikačné a informačné kompetencie – viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii
 
- strategickými postupmi a metódami práce viesť žiakov ku kultivovanému vyjadrovaniu myšlienok a názorov, k vhodnej argumentácii a k schopnosti byť vnímavý k iným, ako nevyhnutného predpokladu kooperácie a spolužitia s ostatnými ľuďmi
- naučiť žiakov aktívne sa zapájať do diskusie na danú tému, obhajovať svoj názor a pritom vhodne a logicky argumentovať
- zavádzať metódy kooperatívneho učenia a ich prostredníctvom učiť žiakov k aktívnej spolupráci a účastina vyučovaní
- viesť žiakov k osvojeniu základných zručností v oblasti IKT
- používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou
- žiak ovláda základy potrebných počítačových aplikácií (vie používať kreslenie, písanie)
- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky, grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí
- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá a dokáže komunikovať prostredníctvom elektronických médií
- žiak dokáže využívať IKT pri vzdelávaní
- žiak si uvedomuje rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom a uvedomuje si možné riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov
- zapájanie žiakov do počítačových súťaží, prípadne do tvorby programov (programovania)
- podporovať komunikáciu s inými školami – využívať IKT na komunikáciu so žiakmi v zahraničí (projekt SOCRATES)
- rozvíjať schopnosť komunikovať v cudzom jazyku – podpora medzinárodných projektov, družobné akcie
- zapojiť žiakov do prípravy exkurzií
- zapojiť žiakov a umožniť im účasť pri organizovaní školských akcií (modernizovanie)
- učiť žiakov k rozvoju neverbálnej komunikácie (dramatizácia vo výuke Cj)
- umožniť žiakom rozvoj komunikačných schopností v skupine (projektové vyučovanie)
- rozvíjať komunikácie prostredníctvom www stránky školy, prezentácia na verejnosti
 
 
Kompetencie sociálne a personálne – v rámci ktorých budeme rozvíjať u žiakov schopnosť žiť a spolupracovať v kolektíve a rešpektovať prácu a úspechy svoje vlastné a aj iných
 
- navodzovať dostatok vhodných situácií k pochopeniu odlišných znakov spolužiakov, k
vytvoreniu a posilneniu vedomia výnimočnosti každého človeka a zároveň jeho spolupatričnosť s ostatnými ľuďmi
- sociálne kompetencie navodzovať pri riešení praktických úloh a cvičení (Tv, plavecký kurz, LVVK, exkurzie, výlety, pobyt v prírode)
- učiť žiakov základy tímovej práce a kooperácie v tíme, pestovať schopnosť žiakov pracovať v skupine, striedať úlohy a poznať kvalitu spoločnej práce
- viesť žiakov k rešpektovaniu názoru iných, k dodržiavaniu spoločných dohodnutých pravidiel a chovaní na formulácii, ktorých sa sami žiaci podieľajú
- učiť žiakov identifikovať a zaujať aj odmietavý postoj ku všetkému čo narúša vzájomné dobré vzťahy v kolektíve, viesť žiakov k vytváraniu celkovej pozitívnej a príjemnej atmosfére, stanoviť si spoločné pravidlá v triede v školskom prostredí
- vzájomne si pomáhať pri učení
- zapájať sa do verejno-prospešných akcií – zber papiera, Beh Terryho Foxa, Deň narcisov
- návšteva v miestnom domove dôchodcov
 
Občianske kompetencie – v rámci občianskych kompetencií budeme žiakov formovať ako slobodné a zároveň zodpovedné osobnosti schopné uplatniť svoje práva ale zároveň rešpektujúce práva iných a tiež svoje povinnosti
 
- navodzovať vhodné modelové situácie k rozvoju pozitívnych postojov a citlivého vzťahu k iným ľuďom, okolitému prostrediu a k prírode ako celku
- viesť žiakov k ochrane vlastného fyzického aj duševného zdravia a svojej vlastnej zodpovednosti za ne
- učiť žiakov rešpektovať pravidlá správania sa obsiahnuté v školskom poriadku a k pravidlám stanovených v triednom kolektíve
- viesť žiakov k objektívnemu sebahodnoteniu a reálnemu hodnoteniu svojich vlastných možností v oblasti profesionálnych orientácií
- vyučovanie dopĺňať o prakticky zamerané exkurzie
- vhodným výberom voliteľných predmetov pomáhať žiakom v ich budúcej profesionálnej orientácii
- vyžadovať dodržiavanie pravidiel BOZ v škole a dodržiavať predpisy pri vyučovaní v odborných učebniach
- viesť žiakov k poriadkumilovnosti v priestoroch školy, v jej okolí, v starostlivosti o zeleň
- pestovať u žiakov pracovné návyky, zoznamovať ich s novými pracovnými postupmi a technikami
- viesť žiakov k schopnosti koncentrovať sa na pracovný výkon až po jeho dokončenie
- netolerovať žiadne prejavy vandalizmu
 
 
Kompetencie pracovné – budeme pomáhať žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a reálne možnosti, aby neskôr mohli získané vedomosti a zručnosti uplatniť vo svojej profesijnej orientácii
 
- aktívne zapojiť žiakov do oblasti výchovy k voľbe povolania, ktoré vychádzajú z pracovného celoškolského plánu
- viesť žiakov k objektívnemu sebahodnoteniu a posúdeniu vlastných reálnych možností profesijnej orientácii
- výuku dopĺňať o prakticky zamerané exkurzie
- pomáhať žiakom v budúcej profesijnej orientácii vhodným výberom voliteľných predmetov (v spolupráci s rodičmi)
- vyžadovať dodržiavanie pravidiel BOZ v škole a dodržiavanie pracovného poriadku v odborných učebniach
- viesť žiakov k poriadku a čistote v priestoroch školy a aj v bezprostrednom okolí (zeleň, záhrada, interiér školy)
- pestovať u žiakov vhodné pracovné návyky, zoznamovať ich s novými pracovnými technikami a postupmi
- v samotnom procese práce viesť žiakov ku koncentrácii na pracovný výkon a na jeho dokončenie
- netolerovať žiadne prejavy vandalizmu
 
Kompetencie vnímať a chápať kultúru – predstavujú u každého žiaka dôležitú súčasť komplexného rozvoja jeho osobitosti a v dospelosti mu umožnia prežiť plnohodnotný život
 
- žiak si uvedomuje význam umenia kultúry komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti
- žiak sa dokáže orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich základné vyjadrovacie prostriedky
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo svojho národa a ľudové tradície
- je tolerantný a empatický k predstaviteľom a prejavom iných kultúr, správa sa kultivovane
- rešpektuje iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názorový postoj
- správa sa kultivovane a ovláda pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou svojho zovňajšku
Kompetencie v oblasti prírodovedného a matematického myslenia – v rámci tejto kompetencie rozvíjať u žiakov matematickú a prírodovednú gramotnosť a dať žiakom základy vedy a techniky
 
- žiak vie používať základy matematického myslenia na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách
- žiak používa matematické moduly logického a priestorového myslenia a prezentácie
- žiak vie používať v každodennom živote matematické vzorce, grafy, diagramy, tabuľky
- žiak používa základy prírodovednej gramotnosti
- vie používať vedomosti z matematiky a prírodovednej gramotnosti, aby urobil vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov
- žiak si rozvíja schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov
- zapájanie žiakov do rôznych prírodovedných súťaží (olympiády, pytagoriáda a niektoré netradičné – matematický klokan)
- viesť žiakov k pozorovaniu okolia a zmien v prírode, zaznamenávanie údajov a vyhodnocovaniu pozorovaní
- viesť žiakov k ochrane životného prostredia, starostlivosť o zeleň
- cez poznanie prírodných javov rozvíjať vzťah k sebe, prírode, spoločnosti
 
 
PRIEREZOVÉ TÉMY
 
1. Dopravná výchova
a) učí žiakov uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa
všeobecno záväzných právnych predpisov – ako chodec, korčuliar, cyklista
a cestujúci
b) učí spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu a hľadisko bezpečnosti
a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke a v praktickom
živote vedie žiakov k samostatnému pohybu v cestnej premávke
 
Realizácia:
 
5 hodinový kurz na začiatku školského roka v septembri
Téma na triednických hodinách
Návšteva DDI v Galante 2 x ročne
Zapojenie sa do súťaže „Na bicykli bezpečne“
Cykloturistika na poľovnícku chatu
V rámci Tv prekonávanie prekážkovej dráhy na bicykli
 
Environmentálna výchova
a) Ekosystém
b) Základné podmienky pre život
c) Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
d) Vzťah človeka k prostrediu
 
 
Realizácia:
 
Celoškolské ročníkové a triedne projekty – Deň Zeme, Zdravý životný štýl, Deň bez áut, Zdravé ruky, Deň bez tabaku
Triedenie papiera a plastov, zber papiera
Starostlivosť o školskú zeleň (park, skalka, atletická dráha)
Starostlivosť o ekotriedu – Projekt
Pravidelná starostlivosť o okolie školy
Šetrenie elektrickou energiou
Spolupráca s poľovníckym zväzom
 
Morálny rozvoj – osobnostný a sociálny rozvoj
a) Riešenie problémov a rozhodovacie schopnosti
b)  Hodnoty, postoje, praktická etika
 
Realizácia:
 
Triednické hodiny
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel a noriem pri vzájomnej komunikácii
Neformálne stretnutia pri spoločných akciách školy
Organizovanie a zapojenie sa do charitatívnych akcií
Spolupráca so špeciálnym pedagógom
Zapojenie sa do súťaží zameraných na kreaktivitu žiakov
 
 
Multikultúrna výchova
 
a) Kultúrne rozdiely
b) Ľudské vzťahy
c) Etnický pôvod
d) Multikulturalita
e) Princíp sociálneho zmieru a solidarity
 
Realizácia.
 
Celoškolské projekty- prierez svetovou a európskou kultúrou – film, divadlo, literatúra, hudba, výtvarné umenie
Adopcia na diaľku
Zapojenie sa do grantov ESF
Účasť na školských súťažiach – vo futbale O pohár I. Szechenyiho, vybíjanej, recitačnej, výtvarnej
 
Mediálna výchova

a) Tematické okruhy receptívnych činností
- kritické čítanie a vnímanie mediálnych oznamov
- interpretácia vzťahov mediálnych oznamov a reality
- stavba mediálnych oznamov
- vnímať autorov mediálnych oznamov
b) Fungovanie a vplyv médií
c) Tematické okruhy produktívnych činností
 - tvorba mediálnych oznamov
 - práca v realizačnom tíme
 
Realizácia:
· Redakčný systém pri práci s webovými stránkami školy
· Využitie videokamery a digitálneho fotoaparátu pre záznamy zo života školy – spracovanie a prezentácia
· Vydávanie školského zborníka žiackych literárnych a výtvarných prác poprípade časopisu
· Vychovávať kritický vzťah k reklame, bulvárnej tlači, gýču v celoškolských projektoch
· Prezentácia žiakov 9.ročníka
· Pozitívne a efektívne vedená komunikácia (pri riešení problémov, sebahodnotenie, skupinová práca, kooperatívne vyučovanie atď)
· Spolupráca s miestnou knižnicou
· Prezentácia školy na verejnosti- výstavy, akadémie, www stránka školy
 
Tvorba projektov
 
a) učiť žiakov komunikovať a argumentovať a prezentovať prácu
b) vyhľadávať a používať informácie a vedieť s nimi pracovať
c) riešiť problémy a spolupracovať v skupine
d) poznať sám seba, svoje schopnosti a prezentovať sám seba
 
Realizácia:
 
Tvorba projektov v rámci predmetov – triedne, tematické aj celoškolské (napr.: Halloween pre žiakov celej školy – masky, zvyky, krajiny)
 
 
Ochrana života a zdravia – integruje vedomosti, postoje a zručnosti žiakov zamerané
na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách (priemyselné a ekologické
havárie, dopravné nehody, živelné pohromy a prírodné katastrofy) ako aj pri pobyte
a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností
ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
 
Realizácia:
 
realizovať prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov
realizovať prostredníctvom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a didaktických hier
 
 
 
 
Zabezpečenie vyučovania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
 
Metódy tolerancie práce a hodnotenia žiakov so ŠVP, ĽMD a komunikačnými poruchami a inými postihnutiami vychádzajú z platných právnych predpisov, metód používaných a overených v praxi. Žiaci sú vzdelávaní a hodnotení podľa IVP a metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia.
 
Všetci zúčastnení, ktorých sa táto záležitosť týka (žiak, jeho rodič, učitelia a spolužiaci) budú zoznámení s tým, že žiak bude odlišne hodnotený a vzdelávaný, akým spôsobom a prečo sa tak deje. Zvlášť dôležité je to na 2. stupni, kde je potrebné vytvoriť so všetkými učiteľmi jednotný postup pri práci s týmito žiakmi, aby žiak nebol poškodený a stresovaný.
VP zostaví zoznam týchto žiakov, ktorí bude podľa potreby aktualizovať – dôležité pre jednotlivých učiteľov, rodičova kontrolu dodržiavania metód.
Žiaci s VPU nebudú vystavení takým činnostiam, v ktorých z dôvodu svojej poruchy nemôžu podávať optimálne výsledky. Pre žiakov zvolíme doporučené činnosti PPP a činnosti overené učiteľmi v praxi.
 
Slovenský jazyk
- preferovať ústnu formu overovania vedomostí (dyslexia, dysgrafia)
- používanie rôznych druhov pracovných listov zameraných na doplnenie    sledovaného javu do predpísaného textu
- testy s krátkym doplnením odpovede
- testy s voľbou správnej varianty odpovede
- vychádzať z toho v čom je žiak úspešný a oceniť prejavenú snahu
- posudzovať a hodnotiť to, čo žiak stihol vypracovať
- výrazne obmedziť písanie diktátov, ak ho píšeme riadiť sa zásadami:
diktát precvičiť vopred
prispôsobiť tempo diktovania tempu písania žiaka
žiak píše iba to, čo stihne
poskytnúť dlhší čas na kontrolu
diktát pripraviť ako doplňovačku
nechať žiakovi k dispozícii korektné pomôcky
umožniť tiché rozprávanie
 
Matematika (žiaci s dyskalkuliou, VPU,ĽMD)
 
- zaistiť žiakom dostatočné množstvo pomôcok
- používanie korekčných pomôcok
- používať časovo-limitované úlohy(päť-desaťminutovky) je nevhodné
- pri vyučovaní postupovať po krokoch, hodnotiť jednotlivé kroky(konečný výsledok    môže byť nesprávny ale postup je správny)
- často kontrolovať pochopenie zadanej úlohy a správnosť postupu
- rešpektovať pomalé pracovné tempo u týchto žiakov
- umožniť pri výpočtoch medzikroky – pomocné výpočty,
- overovať skúšaním vedomosti, ktoré sú dostatočne precvičené
- do hodnotenia nezahrnúť špecifické chyby, ktoré vyplývajú z poruchy
 
 
 
Cudzí jazyk
 
- vyskúšať či pre žiaka bude skôr vyhovovať sluchová cesta – kazety,  
magnetofónové nahrávky, hlasné predčítanie, alebo špeciálne počítačové programy
na vyučovanie cudzích jazykov spojených so zvukom
- čo najviac názorne a čo najviac konkretizovať
- sústrediť sa na bežné frázy, slovné a vetné spojenia
- nenútiť žiaka k presnému naučeniu a používaniu gramatických pravidiel
- pri nácviku slovnej zásoby využívať spojenie kartičiek – cudzí jazyk + slovenský
význam
- používať pracovné zošity s výkladom v slovenskom jazyku, vytlačené slovíčka
s výslovnosťou
- pri osvojení jazyka zoraďovať jednoduché básničky, pesničky, hádanky...
- sústrediť sa na praktické využitie jazyka
- sústrediť sa na reakcie a pokyny v cudzom jazyku, aby žiak dokázal pochopiť
a prečítať najbežnejšie nápisy
- v písomnom prejave tolerovať slová ktoré sú foneticky správne
- brať do úvahy i iné vedomosti než iba jazykové t.j. kde sa jazyk používa v kultúre
histórii, prírodopise a zemepise zaujímavostiach tých štátov
- zamerať sa na správnu ale nie perfekcionistickú výslovnosť
- doplňovanie vhodných slov do viet
- do hodnotenia a klasifikácie zahrnúť len to najzákladnejšie a to čo žiak zvládol
 
Na základe vyšetrení (PPP, ŠPP) a na základe písomnej žiadosti rodiča – zákonného zástupcu žiaka môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s ŠPP vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP)
- individuálny vzdelávací plán je vypracovaný pred zaradením , nástupom žiaka s ŠPP
najneskôr jeden mesiac po jeho nástupe, alebo zistenie jeho špeciálnych potrieb
- za vypracovanie zodpovedá triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi,
ktorých sa IVP týka
- IVP triedny učitelia odovzdávajú písomne VP, ktorá po kontrole správnosti odovzdá
riaditeľovi školy
- v právomoci učiteľa je možnosť úpravy učebného plánu, ale so zmenami musí byť
oboznámená VP a riaditeľ školy
- VP dvakrát ročne požiada učiteľa o zhodnotenie postupov a opatrení uvedených v
IVP a dodržiavanie pravidiel z oboch strán, ako zo strany učiteľa, tak žiaka a rodiča
- škola priebežne a preukázateľné informuje rodičov žiaka o poskytnutej špeciálno-
pedagogickej starostlivosti

Školský učebný plán ISCED 1 – primárne vzdelávanie 
 
Tabuľka učebného plánu – 1. stupňa
1. ročník

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

ŠVP              ŠkVP

Poznámky 1.roč.

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

a literatúra

Anglický jazyk

 

  8                    1

  0                   2

 

 

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda 

Vlastiveda

0,5               (0.5) 

0                      0

 

Človek a hodnoty

Etická /

náboženská výchova

 

0.5                   0.5 

 

Matematika a práce

s informáciami

 

Matematika 

 

 4                      

 

Informačná výchova

 0                       1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

 1                      

 

Hudobná výchova 

 1                 

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova 

 2                       1 

 

Spolu 

 

17                      5

 

Spolu ŠVP+ŠkVP

 

            22

 

Školský učebný plán ISCED 1 – primárne vzdelávanie
 
Tabuľka učebného plánu – 1. stupňa
2. ročník


 
 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

ŠVP              ŠkVP

Poznámky 2.roč.

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

a literatúra

Anglický jazyk

 

  6                    2

  0                    2

 

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

 

Vlastiveda

 

1                      1

 

1

 

 

 

Človek a hodnoty

Etická / náboženská

výchova

 

 

Matematika a práce

s informáciami

 

Matematika

 

 

 4                      

 

Informatická výchova

 

1

                     

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

 

 

 1                      

 

Hudobná výchova

 

 1                 

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

 

 2                        

 

Spolu

 

 

18                      5

 

Spolu ŠVP+ŠkVP

 

            23

        

 

  

Školský učebný plán ISCED 1 – primárne vzdelávanie  

Tabuľka učebného plánu – 1. stupňa

3. ročník

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

ŠVP              ŠkVP

Poznámky 3.roč.

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

a literatúra

Anglický jazyk

 

  6                    2

  3                   

 

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

 

Vlastiveda 

1                      1

 

1

 

 

 

Človek a hodnoty

Etická / náboženská

výchova

 

 

Matematika a práce

s informáciami

 

Matematika

 

 

 3                      1

 

Informatická výchova

 

1

                     

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

 

 

 1                      

 

Hudobná výchova

 

 1                 

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

 

 2                         

 

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie

                          1

 

Spolu

 

 

20                      5

 

Spolu ŠVP+ŠkVP

 

            25

        

 

 

Školský učebný plán  ISCED 2–nižšie sekundárne vzdelávanie 

Tabuľka učebného plánu – 2. stupňa

5. ročník

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín 5.ročník

ŠVP              ŠkVP

Poznámky

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

 5

 

Prvý cudzí jazyk