Vnútorný poriadok školy

 

 

Základná škola s materskou školou, Hlavná 299, 925 03 Horné Saliby

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK
 

Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školských a pracovných úrazov. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci žiaci a zamestnanci školy povinní tento pracovný poriadok dodržiavať.

Riaditeľka školy dňom 3.septembra 2O12 na základe § 153 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva tento školský poriadok. 

Prerokované a schválené na PK, MZ :dňa 27.08.2012

Prerokované na rade školy: 1.10.2012


 

ŠKOLSKÝ PORIADOK


 

Školský poriadok našej ZŠ je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy a je vypracovaný v súlade so školským zákonom č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§153). Podľa jeho pravidiel sa riadi každý žiak školy. Všetci pedagogickí zamestnanci školy vyžadujú jeho dodržiavanie a priebežne kontrolujú jeho plnenie.

Triedny učiteľ na prvej triednickej hodine informuje žiakov o školskom poriadku. Školský poriadok bude s rodičmi prediskutovaný aj na prvej schôdzke ZRŠ.


 

I. Spoločné ustanovenia


 

1. Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva. V priestoroch školy a na verejnosti zdraví všetkých zamestnancov školy. V školskej budove zdraví aj všetkých dospelých návštevníkov školy. K dospelým osobám sa správa s úctou, dáva im prednosť pred vstupom do miestnosti. Žiak nepoužíva vulgárne a hrubé výrazy. Dbá na pokyny pedagogických zamestnancov.

2. Školská budova sa otvára o 6:30 hod.

3. Vyučovanie začína o 7:40 hod., v prípade nultej hodiny o 6:50 hod., končí najneskôr o

15:10 hod. 8.vyučovacou hodinou.

4. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Predlžovanie ani skracovanie vyučovacích hodín nie je dovolené (v mimoriadnych situáciách len s povolením riaditeľa školy).

5. V prípade blokového alebo projektového vyučovania je možné spájať dve alebo viac vyučovacích hodín s možnosťou urobenia prestávky podľa psychohygienických potrieb žiakov.

6. Po druhej vyučovacej hodine je veľká prestávka, ktorá trvá 15 minút. Medzi 1. – 4. vyučovacou hodinou sú prestávky desaťminútové a po 5. vyučovacej hodine je 5 minútová. Prestávka na obed je pre žiakov 1. stupňa od 12,10 do 12,40 hod a na 2. stupni od 13,00 do 13,30 hod.

7. Stredajšie popoludnie je určené na oddych žiakov. V tomto čase sa žiakom neukladajú písomné domáce úlohy na nasledujúci deň.

8. Súčasťou rozvrhu je triednická hodina.

9. Popoludňajšie vyučovanie začína o 13:30.

10. Škola môže organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie. Miesto a čas exkurzie vychádzajú z požiadaviek UO ŠkVP. Žiaci jedného ročníka sa môžu v školskom roku zúčastniť najviac 3 exkurzií trvajúcich viac ako 4 vyučovacie hodiny.

11. Popoludňajšia výchovno-vzdelávacia činnosť končí najneskôr o 17.00 hod.

Časové rozdelenie dňa:

7:00 – 7:30 ... príchod do školy

7:40 – 8:25 ... 1. vyučovacia hodina

8:35 – 9:20 ... 2. vyučovacia hodina

9:35 -10:20 ... 3. vyučovacia hodina

10:30 – 11:15 ... 4. vyučovacia hodina

11:25 – 12:10 ... 5. vyučovacia hodina

12:10 – 12:40 obedňajšia prestávka pre 1. stupeň

12:15 – 13:00 .... 6. vyučovacia hodina

13:00 – 13:30 obedňajšia prestávka pre 2.stupeň

12:40 – 13:25 ....6. vyučovacia hodina pre 1.stupeň

13:30 – 14:15 .... 7. vyučovacia hodina

14:25 – 15:10 .... 8. vyučovacia hodina

II. Dochádzka žiaka do školy


 

1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách, atď.

2. Žiak má možnosť prihlásiť sa na nepovinné predmety a záujmové krúžky, ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do záujmových krúžkov a účasť na vyučovaní nepovinných predmetov povinná.

3. Žiak prichádza do školy vhodne a čisto oblečený a upravený. Za nevhodné a výstredné sa považuje nosenie odevov a symbolov, ktorými sa žiak prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine. Takéto odevy sú striktne zakázané.

4. Na hodiny telesnej a športovej výchovy si nosí podľa pokynov učiteľa čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje bezpečné cvičenie. Na hodinách techniky, výtvarnej výchovy a pri laboratórnych prácach používa žiak podľa pokynov učiteľa ochranný pracovný plášť alebo vhodné pracovné oblečenie.

5. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov.

6. Žiakom sa do školy neodporúča nosiť predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebujú (mp3 prehrávače, iPod a pod.). Tieto predmety, klenoty, väčšie sumy peňazí a ďalšie cenné veci nosia na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.

7. Mobilné telefóny, mp3 prehrávače, iPod alebo iné audiovizuálne prístroje musia byť počas vyučovacích hodín vypnuté. Mobilný telefón je možné použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa. Pri opakovanom porušení príkazu sú žiakovi uložené výchovné opatrenia.

8. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.

9. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby - mydlo, uterák, zubnú pastu a kefku, toaletný papier, uterák a zdravotne vyhovujúcu obuv.

10. Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva:

• choroba žiaka,

• lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,

• mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

• náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, ak ju žiak musí využiť na dochádzku do školy,

• účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach, prípadne v štátnej reprezentácii,

• mimoriadne udalosti v rodine žiaka,

• iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy.

11. Zákonný zástupca požiada písomnou formou (Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o uvoľnenie žiaka počas vyučovania /akcie/ ) o uvoľnenie žiaka z vyučovania pre vopred známu príčinu z jednej alebo viacerých vyučovacích hodín od triedneho učiteľa. Ak ide o prvé vyučovacie hodiny, žiak príde do školy na ďalšie vyučovacie hodiny. V nevyhnutných prípadoch môže zákonný zástupca požiadať o ospravedlnenie žiaka aj dodatočne písomnou formou najneskôr do troch dní (Ospravedlnenie žiaka z vyučovania ).

12. Odísť zo školy počas trvania vyučovania z akýchkoľvek dôvodov smie žiak z bezpečnostných dôvodov len v sprievode svojich rodičov alebo osoby nimi určenej, staršej ako 18 rokov. Ak rodič vopred požiada o uvoľnenie žiaka počas vyučovania a v žiadosti vyznačí, že žiaka nebude sprevádzať, preberá za jeho presun zo školy zodpovednosť v plnej miere.

13. O uvoľnenie žiaka na jeden až dva dni žiada zákonný zástupca triedneho učiteľa písomne O uvoľnenie žiaka na viac ako dva dni požiada zákonný zástupca riaditeľa školy osobitnou písomnou žiadosťou s uvedením dôvodu neprítomnosti. Riaditeľ na základe tejto žiadosti povolí uvoľniť žiaka z vyučovania a určí ďalšie podmienky.

14. Pri žiadosti o uvoľnenie žiaka z vyučovania na športové sústredenie, na športové alebo iné súťaže, ktoré neorganizuje škola, priloží zákonný zástupca žiaka potvrdenie športového klubu alebo oddielu (inej organizácie) o účasti žiaka na uvedených akciách.

15. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole povinne oznámi jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín (osobne, telefonicky, písomným odkazom po súrodencovi alebo spolužiakovi).

16. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená. (Ak žiak chýba bez ospravedlnenia len časť hodiny, neospravedlnené minúty sa mu sčítavajú.) Triedny učiteľ informuje zákonného zástupcu o neospravedlnenej neúčasti žiaka na vyučovaní.

17. Ak mal žiak neospravedlnenú neúčasť v škole v počte 4 vyučovacích hodín, oznámi triedny učiteľ túto skutočnosť riaditeľovi školy a ten preukázateľným spôsobom pozve zákonného zástupcu žiaka na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.

18. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania:


 

opatrenie

1.stupeň

2.stupeň

Upozornenie triednym učiteľom

1 – 4 hod.

1 – 5 hod.

Pokarhanie triednym učiteľom

5 – 9 hod.

6 – 11 hod.

Pokarhanie riaditeľom školy

10 – 14 hod.

12 – 17 hod.

Znížená známka na stupeň 2

15 – 24 hod.

18 – 29 hod.

Znížená známka na stupeň 3

25 – 40 hod.

30 – 48 hod.

Znížená známka na stupeň 4

41 a viac hodín

49 a viac hodín


 

O návrhu triedneho učiteľa rozhoduje pedagogická rada školy.

19. Pri počte viac ako 15 neospravedlnených hodín v mesiaci je škola povinná oznámiť túto skutočnosť odboru sociálnych vecí a rodiny v príslušnej obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt.

20. Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na zreteli či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním povinnej školskej dochádzky zo strany jeho zákonného zástupcu.

21. Žiak, ktorý nepredloží ŽK s úmyslom nezapísania poznámky o správaní sa a nedostatočnej príprave na vyučovanie alebo zlej známky (o čom vyučujúci urobil záznam v KH):

3 – 4 - krát - napomenutie tr. uč.

5 – 7 – krát - pokarhanie tr. uč.

8 – 10 – krát - pokarhanie riaditeľom školy

11 – 15 – krát - 2 zo správania

16 – 20 – krát - 3 zo správania

nad 20 krát - 4 zo správania

Ak žiak ŽK nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň predložiť bez vyzvania ŽK učiteľovi s prosbou o zápis známky, či poznámky. Nerešpektovanie

sa považuje za porušenie školského poriadku.


 

 1. Povinnosti žiaka pri príchode do školy


 

1. Žiak prichádza do školy tak, aby bol 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny vo svojej triede s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a krúžky prichádzajú 5 minút pred začiatkom vyučovania. Príchod žiaka na krúžky a nepovinné predmety je samostatný, v zodpovednosti zákonných zástupcov. Do budovy vstupujú v sprievode vyučujúceho. Po skončení vyučovania ich vyučujúci vyprevadí do šatne, po prezutí ich vyvedie zo školskej budovy.

2. Do školy sa vchádza hlavným alebo do prístavby bočným vchodom.

3. V šatni si žiaci odložia vrchné oblečenie, prezujú sa do hygienicky vhodných prezuviek, uložia si svoje veci. Prezuvkami nemôže byť športová obuv určená na hodiny telesnej výchovy a ani obuv, ktorá znečisťuje podlahu podrážkou. Žiaci sú povinní prezúvať sa aj na popoludňajšie vyučovanie a záujmové krúžky.

4. V šatni sa žiaci zdržiavajú do 7:30 a potom sa všetci odoberú do svojich tried a zaujmú svoje miesto v triede. Včas si pripravia všetky potrebné pomôcky na prvú vyučovaciu hodinu. Počas vyučovania je žiak povinný udržiavať poriadok na lavici, v lavici a vo svojom okolí.

5. Ak má prvú hodinu v odbornej učebni alebo telocvični, odloží si svoje veci najskôr v kmeňovej triede a do odbornej učebne alebo telocvične si berie so sebou len potrebné veci.

6. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, ako je stanovený čas, sa zdržiavajú vo svojich šatniach, pod dohľadom dozorkonajúceho. Do tried môžu odísť až pri prvom zvonení o 7:30 hod.

7. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a aj u triedneho učiteľa.

 

IV. Správanie sa žiaka na vyučovacích hodinách


 

1. Na každú vyučovaciu hodinu (aj v popoludňajších hodinách) žiak prichádza včas, učebnice, všetky školské potreby a pomôcky má pripravené na lavici podľa rozvrhu hodín. Na každej vyučovacej hodine má so sebou žiacku knižku.

2. V prípade, ak žiak opakovane bez závažnejších dôvodov nenosí pomôcky na vyučovanie, môže mu triedny učiteľ udeliť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z výchovných opatrení alebo zníženú známku zo správania.

3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku. Po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví tak, že vstane.

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje a zapája sa do vyučovania, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. Neotáča sa za spolužiakmi, nehojdá sa na stoličke.

5. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

6. Triedu, učebňu alebo školský areál môže žiak opustiť len s vedomím učiteľa a pokiaľ potrebuje opustiť školskú budovu, riadi sa pokynmi uvedenými v I. časti tohto poriadku.

7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, nemá so sebou žiacku knižku alebo pomôcky, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. Počas hodiny už vyučujúci nemusí prijať jeho ospravedlnenie.

8. Pri vstupe dospelej osoby do triedy žiaci pokračujú v začatej práci.

9. Na hodinách telesnej a športovej výchovy, technickej výchovy, pri laboratórnych prácach žiak osobitne svedomito dodržiava bezpečnostné pokyny vyučujúceho. (Predpisy o bezpečnosti vyučovania telesnej výchovy )Zásady správania sa v cvičnej školskej kuchynke , Poriadok odbornej učebne chémie , Poriadok odbornej učebne PC. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na telesnej výchove jednu vyučovaciu hodinu, prinesie ospravedlnenie od rodičov napísané v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu predložiť potvrdenie od lekára. Ak je žiak dlhodobo oslobodený od cvičenia požiada zákonný zástupca riaditeľa školy o vydanie rozhodnutia o oslobodení z vyučovania predmetu na základe lekárskeho potvrdenia (Žiadosť o oslobodenie žiaka z vyučovania telesnej výchovy. Riaditeľ školy informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa a učiteľa telesnej výchovy.

10. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské pomôcky, nenecháva ich po vyučovaní v triede ani v šatni. Udržiava v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a všetky školské priestory. Ostatné školské potreby udržiava v dobrom stave. Nepíše a nekreslí po laviciach.

11. Ak žiak vlastnou vinou stratí alebo znehodnotí učebnice, alebo školské potreby dlhodobej životnosti, zaplatí sumu stanovenú vo výške spôsobenej škody.

12. Každý žiak chráni pred poškodením školské zariadenia. Prípadné úmyselné a z nedbanlivosti spôsobené škody je povinný uhradiť podľa rozsahu zavinenia zákonný zástupca nezodpovedného žiaka. Ak sa nezistí vinník, spôsobenú škodu nahradí kolektív triedy.

13. Manipulovať s oknami, žalúziami, závesmi, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

14. Úbor na telesnú výchovu a športovú výchovu, pracovné oblečenie, prezuvky a pod. by mal mať žiak riadne označené. Stratu bezodkladne nahlási triednemu učiteľovi. Ak sa hľadaný predmet nenájde, hlási sa strata poisťovni, ak bol žiak poistený.

15. Opustenie miestnosti počas vyučovania je dovolené len výnimočne so súhlasom vyučujúceho a aj to len na krátku dobu (odniesť TK, ísť na WC...).

 

V. Správanie sa žiakov počas prestávok


 

1. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu a nezdržiava sa v priestoroch dverí do triedy. Nie je dovolené žiakom bez dôvodu vchádzať alebo sa zdržiavať v inej triede ako v tej, do ktorej patrí. Prestávky sú určené na upratanie si lavice a svojho miesta, prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, zopakovanie si učiva, použitie WC,

vykonanie osobnej hygieny.

2. Na WC sa žiak zbytočne nezdržiava, nehádže odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel. Po použití toalety splachuje, zatvára vodovodný kohútik a zhasína za sebou svetlo.

3. Cez prestávku chodia určení žiaci do kabinetov po pomôcky. Podľa potreby môžu cez prestávku vyhľadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu, iného učiteľa alebo pracovníka školy. O dôvode svojho odchodu z chodby informujú učiteľa konajúceho dozor.

4. Ak majú žiaci vyučovanie v odbornej učebni, vezmú si potrebné veci a disciplinovane čakajú na príchod vyučujúceho a presunú sa do odbornej učebne. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy čakajú žiaci na vyučujúceho a presunú sa do telocvične. V šatniach sa správajú disciplinovane, oblečú sa do športového úboru a pod dozorom vyučujúceho nastúpia na hodinu v telocvični. Po jej skončení vykonajú podľa potreby osobnú hygienu, čo najrýchlejšie sa prezlečú a pod dozorom vyučujúceho sa presunú do svojich tried.

5. Žiaci majú cez prestávku zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.

6. Žiak desiatuje spravidla cez prestávku po druhej vyučovacej hodine. Všetky odpadky odhadzuje do koša, plastové obaly z mliečnych výrobkov (poprípade iných plastových obalov) odhadzujú do kontajnera pri automate.

7. Cez prestávku po druhej vyučovacej hodine žiaci desiatujú vo svojej triede.

8. Pred vyučovaním si žiaci môžu zakúpiť desiatu v bufete.

9. Prestávky trávia pod vedením učiteľov, konajúcich dozor na chodbách, alebo zostávajú v triedach v prípade dobrého počasia vo vyhradených priestoroch v školskom areáli. Riadia sa pokynmi učiteľov, správajú sa disciplinovane, neohrozujú svoje zdravie a zdravie iných, neničia školský majetok, nedevastujú školský areál.

10. Žiak má právo cez prestávku na oddych a na desiatu. Právo na oddych majú aj ostatní spolužiaci, preto žiak nie je nadmieru hlučný a nepôsobí rušivo na ostatných. Dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov.

11. Žiak má vždy, aj cez prestávku, vystupovať voči dospelým (pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom) a aj spolužiakom slušne.

12. Žiaci sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkových pracovníkov školy, týkajúce sa dodržiavania hygieny, poškodzovania a následnej údržby zariadenia školy.

13. J e prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Cez prestávky je zakázané vybavovať si vzájomné osobné nezhody.

14. Počas vyučovania žiaci nesmú vychádzať zo školskej budovy s cieľom stretávať sa s priateľmi, nakupovať v obchode a pod.

 

VI. Odchod žiakov zo školy


 

1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.

2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, predovšetkým priestor na odkladanie vecí v školskej lavici a okolie svojej lavice. Vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, odchádzajú s vyučujúcim do jedálne, ostatní sa prezujú, oblečú a opustia školskú budovu. Učiteľ dohliadne, aby všetci žiaci opustili budovu školy.

3. Vyučujúci, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie alebo záujmovú činnosť, sú povinní vyzdvihnúť žiakov z ŠKD, alebo po vzájomnej dohode ich privedú pani vychovávateľky ŠKD.

4. Učiteľ po ukončení vyučovania alebo záujmovej činnosti privedie žiakov do ŠKD.

5. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy a pred hlavným vchodom do školskej budovy nie je dovolené.

6. Žiak, stravujúci sa v školskej jedálni, sa nepredbieha a disciplinovane čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Po skončení jedenia odnesie použitý riad a príbor na odkladací pult. Do školskej jedálne vstupujú len tí žiaci, ktorí sa v nej stravujú. Po naobedovaní sa žiak oblečie a odchádza domov. Žiaci, ktorí majú poobedňajšie vyučovanie sa vrátia späť do školy v sprievode dozorkonajúceho učiteľa.

7. V učebniach po ukončení vyučovania nesmie žiak nechať svoje pomôcky ani žiadne iné svoje osobné veci. V šatni musí žiak vyložiť prezuvky, alebo si ich zoberie domov.

8. Zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy žiaci idú v sprievode učiteľa a to na miesto, a tiež sa spoločne vrátia na miesto, z ktorého pôvodne s učiteľom vyšli. Ak rodič potrebuje žiaka uvoľniť zo školskej akcie, požiada triedneho učiteľa písomne.

 


 

VII. Správanie sa žiaka v školských priestoroch v čase mimo vyučovania


 

1. Žiak sa môže zdržiavať v školských priestoroch v čase mimo vyučovania len pri jeho účasti na popoludňajších akciách triedy, školy, konzultáciách s učiteľmi a záujmových krúžkov.

2. Na akcii dodržiava pokyny pedagogického dozoru a pravidlá slušného správania.

3. Žiakom nie je dovolené pohybovať sa v iných priestoroch, ako je priestor určený na popoludňajšiu aktivitu.

4. Po skončení akcie sa zbytočne nezdržiava v školskej budove ani pred školskou budovou.


 

Starostlivosť o učebnice, pomôcky a majetok školy:

 1. Každý žiak dostáva učebnice zdarma. Žiaci sú povinní ich udržiavať a šetriť.

 2. Každý žiak po obdržaní učebníc do každej napíše svoje meno, školský rok a jej stav.

 3. Je zakázané do učebníc vpisovať a kresliť, prelamovať obaly, vytrhávať listy.

 4. Každý žiak po prevzatí učebníc si ich dôkladne prekontroluje a prípadné poškodenie nahlási ihneď triednemu učiteľovi.

 5. Úmyselné poškodenie učebníc žiakmi budú hradiť takto podľa najnovších smerníc:

- ak je učebnica v používaní 1. rok je úhrada 100%z ceny knihy,

2. rok 75%,

3. rok 50%,

4. rok 25%.

 1. Každý žiak je povinný šetriť zariadenie školy. triedy, skrinky na topánky, či šatstvo a ostatný inventár školy.

 2. Každé poškodenie je povinný ihneď ohlásiť triednemu učiteľovi a každé úmyselné alebo z nedbanlivosti spôsobené škody hradia rodičia.

 3. V triede a v školských priestoroch je žiak povinný zachovávať čistotu, hlavne WC.

 4. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré razptyľujú žiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov.

 5. Zakázané je nosiť do školy cenné predmety ( prstene, magnetofóny, rádiá, zlaté prívesky, väčšie sumy peňazí a pod. )


 

VIII. Práva žiakov


 

Práva žiakov na našej škole sú vypracované v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa, ktoré boli prijaté OSN 20. 9.1959.

Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelanie.

 

1. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

2. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 7 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

3. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácii správania.

4. Žiak 5.-9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať pred novým školským rokom opravné skúšky.

5. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách a v školskom časopise.

6. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia ako aj na ochranu svojej rodiny.

7. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.

8. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.

9. Žiaci majú právo prihlásiť sa do záujmových krúžkov a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.

10. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie, špeciálneho pedagóga a ostatných učiteľov.

11. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu zástupcovia žiaka.

12. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, na kvalitnú výučbu v každom povinnom a voliteľnom predmete.

13. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

14. Žiak má právo na omyl.

15. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.

16. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov aj spolužiakov.

17. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

18. Žiak má právo na prestávky, ako ich určuje tento školský poriadok.

19. Žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní. Na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka hodiny).

20. Žiak má právo zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných školou. Pre viacdňové akcie školy platí osobitný poriadok. Učiteľ, organizátor akcie školy, má právo nepovoliť žiakovi účasť na akcii po konzultácii s triednym učiteľom. Dôvodom môže byť napríklad uložené výchovné opatrenie za porušenie školského poriadku.

21. Žiak má právo voliť svojho zástupcu do triednej samosprávy a školského žiackeho parlamentu.


 

IX. Práva a povinnosti rodičov alebo zákonných zástupcov žiaka


 

a) Rodič má právo na...


 

- poskytnutie bezplatného vzdelania v štátnych školách, v iných ako štátnych

za úhradu

- vzdelanie svojho dieťaťa bez diskriminácie

- informácie o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy – varianty, projekty, počty

žiakov v triedach , materiálno – technické vybavenie, správu o výchovno – vzdelávacej

činnosti za predchádzajúci školský rok,

- prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má

trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy,

- integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní,

- odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok,

- povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej

republiky,

- požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa ak má pochybností o správnosti

klasifikácie,

- slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí väčšina zákonných

zástupcov,

- úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke

do školy,

- účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy,

- oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka,

- vyriešenie podnetov, sťažností,

- vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod.


 

1. Rodič, alebo zákonný zástupca žiaka je partnerom školy pri edukačnom procese školy. Jeho úloha je nezastupiteľná a má právo byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dotýkajú, prípadne môžu dotýkať jeho dieťaťa.

2. Má právo byť pravidelne informovaný o prospechu svojho dieťaťa, o jeho správaní a prístupe k plneniu povinností. V prípade jeho pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci klasifikačných období môže požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka.

 

Všetky práva idú ruka v ruke s povinnosťami a zodpovednosťou. Čím viac práv je daných, tým viac zodpovedností a povinností z toho vyplýva. Európska

rodičovská organizácia EPA vypracovala nasledovnú Chartu práv a zodpovednosti rodičov Európy:

• Rodičia majú práva na to, aby ich deti boli vzdelávané bez diskriminácie. Rodičia sú povinní pri vzdelávaní detí rešpektovať iné kultúry a subkultúry.

• Rodičia majú právo na to, aby boli považovaní za primárnych vo vzdelávaní detí.


 

Povinnosťou rodičov je pristupovať zodpovedne k vzdelávaniu svojich detí.

 

b) Rodič je povinný...

 

- Prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy

pravidelne a včas.Za neplnenie tejto povinnosti môže rodič alebo zákonný zástupca

dostať pokutu.

- Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní.

- Ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v

odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok

sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelanie maloletého najmä

ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín.

- Rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý

je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.

- Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných

pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.

- Rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzkach rodičovských združení.

- Rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno- vzdelávacieho

procesu.


 

• Rodičia majú právo k prístupu k formálnej službe škole – mať možnosť podieľať sa na samospráve a spolupráci so školou.

• Povinnosťou rodičov je byť partnermi školy.

• Rodičia majú právo na prístup k informáciám o ich deťoch v škole. Povinnosťou rodičov je poskytovať informácie o ich deťoch škole.

• Rodičia majú právo na to, aby školský systém rešpektoval duchovné a kultúrne zásady.

• Povinnosťou rodičov je viesť deti k tomu, aby rešpektovali iných ľudí

a ich presvedčenie.

• Rodičia majú právo ovplyvňovať politiku škôl svojich detí.

• Povinnosťou rodičov je byť osobne zodpovední za politiku školy svojich detí.

• Asociácie rodičov majú právo, aby s nimi občianske autority na všetkých úrovniach konzultovali prípravu vzdelávania.

• Povinnosťou rodičov je tieto demokratické reprezentatívne asociácie a organizácie rešpektovať.

• Rodičia majú právo na bezplatné školské vzdelávanie detí.

• Povinnosťou rodičov je venovať čas a záväznosť školám svojich detí.

• Rodičia majú právo, aby zodpovedné autority zabezpečili vysokú kvalitu verejnej prípravy vzdelávania.

• Povinnosťou rodičov je pomáhať jeden druhému zlepšovať schopnosti týchto autorít ako vzdelávateľov a partnerov vo vzťahu rodina – škola.

 


 


 

X. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri

vyučovaní a školských akciách


 

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

2. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé (napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie škodlivých látok). V priestoroch školy a jej areálu je zakázané prechovávať, užívať či ponúkať akékoľvek návykové či omamné látky. Porušenie tohto zákazu bude klasifikované ako závažné porušenie školského poriadku

s následným výchovným opatrením.

3. V prípade podozrenia, že ide u žiaka o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou, vedenie školy zabezpečí pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania žiaka, poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.

4. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné

zásady bezpečnosti ochrany a zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

5. V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti žiak ihneď (pokiaľ je toho schopný) informuje vyučujúceho, učiteľa konajúceho dozor alebo najbližšiu dospelú osobu. Povinnosť oznámiť úraz má aj svedok a podľa možností zabezpečí zranenému poskytnutie prvej pomoci.

6. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom školy alebo so zákonným zástupcom žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý bol prítomný a zistil čo sa žiakovi stalo, do zošita úrazov. Pri závažnejšom úraze sa spíše Záznam o úraze v troch exemplároch – pre rodičov, poisťovňu a školu.

7.Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávku, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej edukačnej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia konajúci dozor.


 

Na škole sú zriadené tieto pravidelné dozory:

• ranný –v šatniach ( upratovačky )

• chodbový – cez prestávky ( pedagogický dozor )

• dozor v školskej jedálni – počas vydávania obedov ( pedagogický dozor ).

Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať osoby vykonávajúce dozor.

8. Pri prechode žiakov z budovy na športový areál, pozemok a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci daného predmetu (alebo poverená osoba).

9. Úraz žiakov na ceste do školy a späť sa nepovažuje za školský úraz.

10. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu

25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, ak je počet viac ako 25 žiakov, dozor vykonávajú dvaja pedagogickí zamestnanci.

11. Ak sú vychádzky, exkurzie, školské výlety zaradené na začiatok vyučovania, žiaci sa zhromažďujú pred budovou školy. Podobne sa postupuje pri cvičeniach v prírode, didaktických hrách a účelových cvičeniach.

12. Osobitne sú žiaci povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny a pokyny na ochranu zdravia na lyžiarskych výcvikoch, plaveckom výcviku a v školách v prírode.

13. V zimnom období nie je dovolené hádzať snehové gule do oblokov a dverí školských budov. Nie je dovolené guľovať sa navzájom ani kĺzať sa na chodníkoch v areáli školy.

 


 

XI. Iné povinnosti žiaka


 

1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.

2. Povinnosti týždenníkov

Týždenníci sú dvaja a vymenuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú:

• cez prestávku po každej vyučovacej hodine zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie,

• na začiatku hodiny hlásia neprítomných žiakov,

• počas vyučovania podľa potreby zotierajú tabuľu a pomáhajú učiteľovi,

• cez prestávku vyvetrajú triedu, podľa potreby polievajú kvety,

• týždenníci (alebo iný poverený žiak) nosia triednu knihu a klasifikačný záznam na vyučovacie hodiny, ktoré sa konajú mimo kmeňovej triedy,

• pri delení triedy na skupiny odnesie (jeden z týždenníkov) na pokyn vyučujúceho triednu knihu do učebne, v ktorej sa vyučuje druhá skupina a okamžite sa vráti do triedy. Triednu knihu môže odniesť aj spoľahlivý žiak, ktorého určí vyučujúci (len jeden žiak),

• po skončení vyučovania zotierajú tabuľu, uložia kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, zatvoria okná, vyložia stoličky chýbajúcich žiakov a skontrolujú čistotu v triede,

• nahlásia triednemu učiteľovi poškodenie triedneho inventára.


 

3. Povinnosti triednej samosprávy

Triednu samosprávu tvoria a ich povinnosti sú:

 

Predseda triedy

• zastupuje triedny kolektív pri rokovaní s učiteľmi,

• dbá o to, aby v čase neprítomnosti učiteľa v triede (i cez malé prestávky) bol v triede poriadok a pokoj,

• po 5 minútach neprítomnosti učiteľa na vyučovacej hodine oznámi túto skutočnosť v riaditeľni vedenia školy.


 

Pokladník triedy

• má na starosti menšie finančné záležitosti triedy, vedie si presnú evidenciu, za ktorú je zodpovedný.


 

Nástenkári triedy

• podľa dohody v rámci triednej samosprávy.


 


 


 

XII. Správanie sa žiakov mimo školy


 

1. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

2. Pri stretnutí s učiteľmi, ostatnými zamestnancami školy a inými dospelými osobami dodržiava zásady slušného správania.

3. Aj mimo školy chráni svoje zdravie a zdravie iných.

4. Chráni verejný majetok a nepoškodzuje ho. Ak žiak poškodil časť školskej budovy rôznymi nápismi, nátermi alebo urážlivými výrokmi na adresu vyučujúcich a iných osôb, je povinný toto odstrániť. Voči žiakovi bude vyvodené prísne výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.


 

XIII. Vnútorný poriadok ŠKD


 

1. ŠKD je v prevádzke od 11:00 do 16:30

2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti prihlásené na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní a ich deti sú žiakmi nižších ročníkov.

3. Do ŠKD je možné zaradiť dieťa aj na prechodné obdobie, alebo len na niektorú z činností dennej prevádzky.

4. Dieťa môže byť z ŠKD uvoľnené pred určenou dobou odchodu len na základe písomného oznámenia rodičov alebo po telefonickom dohovore s vychovávateľkou (ak je to vopred písomne potvrdené).

5. Opustiť ŠKD bez dovolenia vychovávateľky a súhlasu rodičov je neprípustné.

6. Za žiaka, ktorý bol na vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavil, vychovávateľka nezodpovedá, ale okamžite to oznámi zákonným zástupcom.

7. Činnosť ŠKD je zameraná na relaxačné, rekreačné, záujmové a výchovno-vzdelávacie aktivity žiakov.

8. Za hračky, knihy a iné pomôcky zodpovedá kolektív detí, ktorému boli pridelené. Poškodenú vec hradí žiak, ktorý škodu spôsobil.

9. Dieťa je povinné riadiť sa pokynmi vychovávateľky. Ak narúša činnosť a ani po pohovore s ním a zákonným zástupcom nedôjde k náprave, bude z ŠKD vylúčené.

10. Poplatok ŠKD sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh klubovej alebo záujmovej činnosti.


 

XIV. Režim dňa v ŠKD


 

1. 11:15 – 12:10 odpočinková činnosť

2. 12:10 – 12:40 obed

3. 12:40 – 14: 00 odpočinková a relaxačná činnosť, záujmová činnosť

5. 14:00 – 15:00 príprava na vyučovanie

6. 15:00 – 16:30 relaxačná a odpočinková činnosť


 

Režim dňa v ŠKD je prispôsobený rozvrhu tried. Trvanie jednotlivých činností

v ŠKD sa časovo neobmedzuje a prihliada sa na záujmy a psychohygienické

potreby detí.


 


 


 

XV. Poriadok chemického laboratória


 

 1. Žiaci sa zdržujú iba v časti určenej pre žiakov, a to iba pod dozorom vyučujúceho.

Chemické potreby ako sklo, nádoby, chemikálie môžu žiaci donášať z chemického kabinetu iba za dozoru učiteľa, ktorý dbá prísne na dodržiavanie bezpečnostných zásad, t.j. aj umývanie chemického skla a znečistených nádob vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa.

 1. Chemikálie pre pokusy pripravuje výlučne učiteľ. Žiaci ich môžu iba preniesť do laboratória aj to pod dozorom učiteľa. Výbušniny a jedy nosí učiteľ.

 2. Žiaci vykonávajú iba tie úkony a práce, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti prípustné.

 3. Žiaci musia byť podrobne oboznámení s bezpečnostnými predpismi.

 4. Laboratórium musí byť vždy uzamknuté, ak v ňom neprebieha vyučovanie. Všetky chemikálie musia byť riadne uzamknuté v chemickom kabinete.

 5. Počas neprítomnosti kvalifikovaného učiteľa chémie sa pokusy v chemickom laboratóriu nesmú prevádzať (ani po prechodnom zastupovaní nekvalifikovaným učiteľom)


 

XVI. Vnútorný poriadok pre telocvičňu


 

 1. Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede, v dvojiciach.

 2. Do telocvične odchádzajú žiaci v dvojiciach a disciplinovane pod vedením

vyučujúceho.

 1. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci.

 2. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom

úbore. Zabudnutie úboru rieši 1x učiteľ písomným napomenutím, 2x písomným pokarhaním, 3x klasifikáciou, 54x pokarhaním od riaditeľa školy.

5. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu Tv.

6. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zachádzajú s nimi opatrne a prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.

7. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenie vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu.

8. Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich

bezpodmienečne robiť.

9. Úmyselné poškodenie telocvičného náradia a náčinia musí žiak nahradiť.

10. všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní

bezpečnostných predpisov.

 1. Telocvičné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.

 2. K osobnej hygiene používajú žiaci svoj uterák a mydlo.

 3. Žiaci odchádzajú z telocvične opäť v dvojiciach pod vedením príslušného vyučujúceho.

 4. Každý žiak, ktorý si zapožičia telovýchovný materiál, musí sa zapísať do príslušnej knihy „Vypožičané“.

 5. Oslobodení žiaci z Tv majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra a v prípade poslednej vyučovacej hodiny v rozvrhu na písomnú žiadosť zákonného zástupcu sa na vyučovaní nemusia zúčastniť.

 6. Pri plaveckom výcviku môžu žiaci skákať z mostíkov len pod vedením príslušného vyučujúceho.

 7. Na LVVK sa žiaci riadia podľa pokynov inštruktorov a vedúceho kurzu a prísne dodržiavajú dané smernice, s ktorými boli oboznámení na prípravných stretnutiach.

 8. Počas trvania zákazu vstupu do telocviční platí dočasné riešenie.

  • Na hodinu TV odchádzajú žiaci pod vedením učiteľky.

  • Žiaci v prípade priaznivého počasia na hodinách telesnej výchovy využívajú školský dvor a priestory v areáli školy, v prípade nepriaznivého počasia cvičia žiaci na chodbách v suteréne školy.


 

XVII. Vnútorný prevádzkový poriadok odbornej učebne informatiky


 

Žiak má právo:

 • so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným 

 • so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie

 • mať a používať vlastnú poštovú schránku (na školskom serveri) v zmysle všeobecne platných pravidiel (netiketa) a podľa pokynov správcu siete

 • mať a používať vlastnú domovskú stránku (na školskom serveri) v zmysle všeobecne platných pravidiel (netiketa) a podľa pokynov správcu siete

 • využívať zariadenie učebne mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas

 • používať dátový priestor "d:\ziaci", "d:\ziaci\5 až :\9." a domovský adresár

Žiak je povinný:

 • dodržiavať pravidlá etikety (netikety)

 • šetrne sa správať k zariadeniu učebne

 • vchádzať do učebne v prezuvkách a s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho

 • počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne (pokiaľ vyučujúci nepovolí výnimku)

 • každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu

 • vlastné diskety používať len so súhlasom vyučujúceho

 • po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu

 • sledovať a akceptovať zmeny tohto poriadku na ktoré bude upozornený (nástenka v učebni informatiky)

 Žiakom je zakázané:

 • pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri

 • pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov

 • poskytnúť svoje prístupové heslo druhej osobe

 • prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa

 • vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu

 • bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér

 • bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru

 • používať programy typu mirc

 • svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska

 • akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska

 • hrať hry

 • prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta porušujúce autorský alebo iný zákon, ...)

 • jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón (aj cez prestávky) v zmysle Vnútorného poriadku školy

Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia.

Správca odbornej učebne informatiky si vyhradzuje právo v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať.

Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

XVIII. Režim školskej jedálne


 

1. Školská jedáleň je súčasťou základnej školy s VJM

2. Stravníkmi sú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy a iní

dospelí, ktorí nemusia byť zamestnancami školy.

3. Pre stravníkov sa pripravujú obedy

4. Čas výdaja obedov je určený po vyučovaní od 11:30 do 13:30.

6. V mimoriadnych prípadoch čas výdaja obeda upravuje riaditeľ školy po dohode s vedúcou školskej jedálne.

7. Platba za stravné lístky je možná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

8. Výška stravného je upravovaná v rámci platných finančných noriem stravníkov.

9. Do jedálne žiaci vchádzajú bez vrchného ošatenia. Kabáty a vetrovky si majú možnosť odložiť na vešiaky pred jedálňou.

10. Po vstupe do jedálne si stravníci vezmú príbor a tanier na polievku. Hlavné jedlo si vezmú z výdajného pultu. Použitý riad odnesú na odkladací pult.

11. Ak je stravníkom žiak z ŠKD, v jedálni sa riadi pokynmi vychovávateľky.

12. Odhlásiť sa zo stravy je možné najneskôr jeden deň vopred do 13:40.

13. Jedlá sa normujú podľa receptúr platných materiálno-spotrebných noriem.

14. Počas výdaja a obeda je v jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

15. V jedálni sa žiaci správajú ticho a zachovávajú pokoj.


 


 

XIX. VNÚTORNÝ PORIADOK PRE UČITEĽOV


 

 1. POVINNOSTI UČITEĽA


 

 • Učiteľ je povinný byť na pracovisku najneskôr o 7.25 hodine a zapísať sa do knihy

dochádzky.

 • V prípade práceneschopnosti resp. iných závažných dôvodov oznámi svoju neprítomnosť najneskôr do 7.30 hod. prvého dňa neprítomnosti.

 • Do začiatku vyučovania si pripraví všetky učebné pomôcky, ktoré hodlá v teň deň používať.

 • Na začiatku každej vyučovacej hodiny zapíše do triednej knihy prebrané učivo. Od l. vyučovacej hodiny sa budú zapisovať neprítomní žiaci.

Vyučovanie sa začína o 7.40 hod. Učitelia sú povinní chodiť na jednotlivé hodiny presne a celú dobu vyučovacej hodiny maximálne využiť.

 • Na hodine správne uplatňuje i prácu s učebnicou, zošitmi, ktoré pravidelne kontroluje a vo svojej práci využíva v plnej miere najmä interaktívnu tabuľu a IKT techniku a všetky dostupné učebné pomôcky.

 • Každý učiteľ je povinný venovať starostlivosť hygiene žiakov, ich bezpečnosti, ako i ochrane školského majetku.

 • Po skončení vyučovania učiteľ dbá, aby žiaci povykladali stoličky, zanechali triedu v najlepšom poriadku. Potom ich odvedie do šatní, kde počká, kým sa prezujú a oblečú a vyvedie ich zo školskej budovy. Prezuvky si vykladajú na lavičky.

 • Práca v záujmových krúžkoch musí prebiehať vždy podľa vopred vypracovaného plánu.

 • Každý učiteľ je povinný pozorne sledovať všetky oznamy a predpisy, ktoré riaditeľstvo školy vyvesuje v zborovni, resp. oznamuje prostredníctvom obežníka.

 • Fajčenie v školskej budove nie je povolené.

 • Pre skvalitnenie i koordináciu výchovno-vzdelávacieho procesu sú učitelia povinní navzájom sa informovať a úzko spolupracovať najmä s triednymi učiteľmi.

 • Účasť učiteľa na pedagogickej rade je povinná.

 • V prípade potreby sú učitelia povinní pomôcť riaditeľstvu školy pri rôznych administratívnych prácach.

 • Každý triedny učiteľ je povinný podľa celoročného plánu školy zvolávať triedne schôdze RZ, oboznámiť rodičov s vyučovacími i výchovnými výsledkami žiakov, ako i dochádzku žiakov do školy. Podľa potreby sú povinní previesť i návštevy v rodinách.

 1. Učitelia, ktorí majú pridelený kabinet sú povinní viesť jeho presnú evidenciu, starať sa, aby tento materiál bol riadne uložený a označený inventárnym číslom. Dodržiavať treba pritom bezpečnostné predpisy, najmä pri látkach zdraviu škodlivých a riadne viesť evidenciu požičiavania učebných pomôcok. Ku koncu kalendárneho roka previesť fyzickú inventarizáciu s tým, že poškodené predmety navrhnú na vyradenie. Každý je za jemu zverený inventár osobne zodpovedný.

 2. Učiteľ určený na hlavný dozor je povinný prichádzať do školy do 7.20 hod. V čase pred vyučovaním dbá o to, aby sa žiaci zdržovali v šatni do 7.30 hod. Po prvom zvonení dbá o to, aby žiaci prešli disciplinovane na chodbu a do tried. Ak niektorý z vyučujúcich sa v určenom čase nedostaví do práce, je dozorkonajúci učiteľ povinný toto oznámiť riaditeľstvu školy. Triedne knihy, uložené v zborovni vydá týždenníkom jednotlivých tried. V čase prvej prestávky sú žiaci v triedach /8.25-8.35/. Dozorkonajúci sa zdržuje na chodbe a dbá o poriadok. To isté platí aj v druhej prestávke, kedy žiaci v triede desiatujú /9.20-9.35/. Počas tretej a štvrtej prestávky /10.20-10.30/ a /11.15-11.25/ sú žiaci, v prípade priaznivého počasia vonku na školskom dvore. Cez piatu prestávku sa žiaci zdržujú na chodbe alebo v triede. Na obed do ŠJ idú žiaci 5.-9. ročník po 6.vyučovacej hodine, ktorá je spravidla posledná. Žiaci v ŠKD idú na obed pod vedením vychovávateliek o 12:10 hodine.

Učiteľ, ktorý doprevádza žiakov na exkurziu, resp. výlet musí riad. školy predložiť plán organizačného zabezpečenia školskej akcie a informatívny súhlas zákonného zástupcu. Učiteľ je plne zodpovedný za bezpečnosť žiakov.

V prípade vychádzky učiteľ vopred oznámi riaditeľstvu školy miesto, čas a výchovno-vyučovací cieľ vychádzky.

Počas svojich voľných hodín je každý učiteľ povinný v prípade potreby zastúpiť neprítomného učiteľa.


 

Povinnosti triednych učiteľov :

 • Koordinuje úsilie učiteľov v triede a vykonáva s nimi pohovory pohovory.

 • Získava a zhromažďuje informácie o žiakoch za účelom hlbokej pedagogickej diagnostiky.

 • Sleduje správanie triedy, dochádzku a prospech všetkých žiakov triedy.

 • Robí koordináciu zadávania domácich úloh a náročných písomných prác.

 • Vedie triednu knihu, ktorú týždenne prekontroluje a úplnosť potvrdí podpisom, vyčiarkne prázdne rubriky.

 • Vedie triedny výkaz a ostatnú pedagogickú agendu.

 • Dva razy v mesiaci uskutoční triedny učiteľ 5. – 8. ročníka ( podľa úloh triedneho učiteľa ) triednické hodiny.

 • Spolupracuje s učiteľmi tak, aby poznal záujmy svojich žiakov a prispieval k rozvíjaniu záujmovej činnosti.

 • Spolupracuje s výchovným poradcom na škole a kurátorom z obecného úradu.

 • Pomáha triednemu dôverníkovi v prípravách a uskutočnení triednych schôdzí KRPŠ.

 • Intenzívne spolupracuje s rodičmi.

 • Zabezpečuje distribúciu učebníc, vedie zoznam učebníc – rok použitia, stav.

 • Preberá a zodpovedá za inventár v triede.


 

Povinnosti správcov kabinetov:

 • Správca kabinetu je povinný viesť evidenciu učeb. pomôcok v inventárnej knihe.

 • Dva razy v roku prekontroluje inventár kabinetu a prípadne rozdiely ihneď hlási riaditeľovi školy.

 • Stará sa o pravidelné doplnenie UP a podáva návrh na nové UP.

 • Dbá, aby pomôcky boli uložené prehľadne a bezpečne, vedie evidenciu výpožičiek.

 • Zabezpečí prehľad poškodených učeb. pomôcok alebo ich prípravu na vyradenie.

 • Zabezpečí, že každý učiteľ bude poučený o manipulácii a bezpečnom zaobchádzaní s učeb. pomôckami a zdraviu škodlivými látkami.

 • Prístrojmi manipuluje opatrne a nedovolí ich používanie žiakmi alebo nepoučenými osobami.

 • Správcovia špeciálnych učební zabezpečia každoročne poučenie žiakov o bezpečnosti pri práci v laboratóriách a ostatných učebniach.

 • Správcovia špeciálnych učební ( Tp, Ch, P, Tv) zabezpečia, že všetci budú mať pracovný odev a úbor na cvičenie.


 


 

XX. Práva a povinnosti školníka.


 

 1. Pracovník vo funkcii školníka využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov.

 2. Je členom kolektívu pracovníkov školy a má právo zúčastňovať sa všetkých akcií a podujatí v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote školy.

 3. Zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy.

 4. Dbá, aby bola školská budova v určený čas otvorená a zatvorená.

 5. Po skončení prevádzky na škole skontroluje, či sú pozatvárané všetky obloky a či sa v školskej budove nezdržujú nepovolané osoby a uzamkne všetky prechody a východy zo školy.

 6. V čase od 7,00 do 7,30 vykonáva dozor pri hlavnom vchode do budovy. Dbá, aby si žiaci pred vstupom do budovy očistili obuv. Sleduje správanie sa žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť sociálno-patologické javy v správaní sa žiakov – šikanovanie, prechovávanie legálnych a nelegálnych drog a pod. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie upozorní ktoréhokoľvek učiteľa, ktorý je ďalej povinný oboznámiť s touto skutočnosťou triedneho učiteľa, výchovného poradcu a vedenie školy.

 7. Pri veľkom upratovaní pomáha upratovačkám pri čistení okien, svietidiel, podláh a ťažko dostupných priestorov.

 8. Čistí príchodové chodníky do školy a v zimnom období z nich odpratáva sneh a posýpa prístupové cesty a chodníky popolom.

 9. Vykonáva všetky údržbárske - inštalatérske, stolárske, čiastkové maliarske práce a iné.


 

 1. Sanitárne zariadenia

- upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, záchodovej nádrže, vešiakov,

- oprava, výmena odtokového ventilu – kohútika, batérie, tesnenia, sedátok

záchodovej misy, sifónov, vyčisťuje strešné vpusti / ríny / , udržiavanie a čistenie

vodovodnej šachty

 1. Elektrické zariadenia v zmysle Vyhlášky SÚBPO č.74/1996 Z.z., oboznámená-

poučený zamestnanec

- výmena žiaroviek, žiariviek, štartéra, vypínačov a zásuviek, poistiek, výmena

ochranného skla na osvetľovacom telese a domovnícke práce, okrem tých ktoré

vyžadujú odborný zásah.

 1. Kovanie a zámky

- opravu, výmenu kľučiek na dverách a oknách,

- opravu, výmenu štítkov, zámkov, vložiek do zámkov a kľúčov na dverách,

nábytku

 1. Stolárske práce

- jednoduchá oprava školského nábytku

- upevňovanie vešiakov, garníž a ostaných drobných predmetov

 1. Podlahy

- oprava uvoľnených dlaždíc, upevnenie prahu, podlahových líšt, lepenie a oprava

PVC krytiny

 1. Zasklievanie

- výmena tabuľového skla do veľkosti 1 m2

 1. Maliarske práce

- sadrovanie dier po klincoch, odrazených rohov stien

- drobné natieračské práce

 1. Energia

- mesačne odpočítava spotrebu el. energie, plynu, vody

ch) Okolie školy

- pravidelne vysýpa odpadové koše v areáli školy

- udržiava v čistote chodníky patriace ku škole

- v zimnom období odmetáva sneh z chodníkov a stará sa o ich údržbu vzhľadom

na bezpečnosť

i) Starostlivosť o žiakov

- dbá, aby žiaci vchádzali do budovy školy v určený čas, aby sa

v mimovyučovacom čase nezdržiavali v budove školy

- od7,00 do 7,30 hod. vykonáva dozor pri hlavnom vchode do budovy školy

- nájdené predmety (veci) uschováva a vydáva ich užívateľom po preverení hodnovernosti, predmety väčšej hodnoty hlási vedúcemu zamestnancovi

j) Osobitné úlohy a povinnosti

- bezpečnosť zamestnancov a žiakov školy (kontroluje a udržiava funkčnosť hydrantov, priechodnosť požiarnych schodísk a pod.)

- pred zimným obdobím zabezpečuje posypový materiál, dostatočné množstvo náradia na odhŕňanie snehu a rozbíjanie ľadu

- pri všetkých prácach vedie záznam o vykonaní prác v množstve, rozsahu a spotrebe materiálu

k) Plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy

 

 1. Dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia.

 2. Prináša a odnáša dennú poštu školy.

 3. Zabezpečuje drobné materiály /nákupy/ spotrebného charakteru pre školu.

 4. Dbá, aby učebne a ďalšie priestory školy boli včas otvorené a po skončení vyučovania upratané a zamknuté.

 5. Dbá, aby žiaci udržiavali v priestoroch budovy školy čistotu, neničili spoločný majetok, nepobehávali po chodbách a bezdôvodne neopúšťali školskú budovu.

 6. Dbá, aby boli vodovodné, elektrické, plynové a iné zariadenia v školskej budove v bezchybnom stave.

 7. Plní ďalšie úlohy podľa priebežných príkazov zástupcu riaditeľa školy.

 8. Vyvesuje zástavy.

 

XXI. Práva a povinnosti upratovačiek

 

 1. Upratovačky majú na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších platných predpisov a smerníc.

 2. Udržiavať pridelené upratovacie priestory v náležitej čistote a vzornom poriadku, preto robia okrem ďalších ustanovení bežné a veľké upratovanie im pridelených priestorov, vrátane čistenia okien.

 3. Pracovné úlohy upratovačiek sú určené podľa prideleného rajónu.

 4. Pri bežnom upratovaní upratujú pridelené priestore nasledovne:

 • po nástupe do práce odomknú pridelené triedy, vyvetrajú a utierajú prach na parapetných doskách

 • denne pozametajú a utrú navlhko podlahy všetkých pridelených miestností, poutierajú prach z okenných rámov, zo všetkého zariadenia i z vykurovacích telies, riadne vyvetrajú a umyjú umývadlo

 • denne utrú podlahy záchodov, spŕch a umyvární vodou, do ktorej pridajú dezinfekčné prostriedky, umyjú sedadlá toaletných mís, kľučky a rukoväte sťahovacích toaletných mís (retiazok), prepláchnu žľaby pisoárov

 • denne stierajú schodište a schody vlhkou handrou namočenou do teplej vody a 2%

roztokom sódy, a to po odchode žiakov

 • raz za týždeň umyjú obkladové dlaždice na WC a raz za 14 dní ometú steny učební a ostatných miestností

 • dvakrát týždenne vysávajú triedy ŠK s kobercami a umyjú odpadové koše

 1. Pri veľkom upratovaní, ktoré robia trikrát do roka upratujú pridelené priestory nasledovne

- umyjú podlahy všetkých učební a ostatných pridelených miestností, schodíšť, chodieb a

hygienických zariadení

 • ometú steny učební a ostatných zariadení

 • očistia všetky okná, okenné rámy zvonka i zvnútra, skrine, sokle, obkladačky, zárubne, dvere, tienidlá lustrov, sklá na skrinkách

 1. Pri práci sú povinné používať všetky pridelené osobné ochranné prostriedky.

 2. Po skončení upratovania skontrolujú či sú zatvorené okná, riadne uzavretý vodovod, uzamknú triedy a oddelenia ŠK.

 3. Vykonávajú aj iné práce, najmä školnícke, ak je školník poverený inými úlohami alebo neprítomný v zariadení. Ďalej sú povinné zastupovať neprítomné spolupracovníčky v čase PN a OČR. V práci sa riadia pokynmi školníka, zástupkyne riaditeľa alebo riaditeľa školy. Zistené chyby a závady denne oznamujú školníkovi alebo vedeniu školy. Ráno od 7,10 do 7,30 do prvého zvonenia robia dozor v šatni(suteréne).


 


 


 

   XXII. Záverečné ustanovenia


 

 1. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní

na pedagogickej rade školy.

 1. Triedni učitelia školy sú povinní oboznámiť s Vnútorným poriadkom školy žiakov

a ich rodičov. Žiaci a rodičia svojimi podpismi potvrdia, že s nim boli oboznámení

a budú ho plne rešpektovať.

 1. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 3.9.2012.

Tým dňom sa ruší VP školy z roku 2008.


 

V Horných Salibách 3.9.2012 ......................................................

Mgr. Dana Smrtníková

riaditeľka školy