Školský poriadok

 

Charakteristika Materskej školy 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocinálnej , intelektuálnej, telesnej , morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárného vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho  vzdelávania.

Materská škola v Horných Salibách existuje od roku 1958. V roku 1961 sa MŠ presťahovala do terajšej budovy. Jedna trieda bola slovenská, druhá maďarská. V roku 1975 sa riaditeľstvá osamostatnili. Od 1.7. 2002 sa vytvorilo spoločné riaditeľstvo ZŠ s MŠ. Materská škola je umiestnená v prízemnej typizovanej budove, pre dvojtriedne vyučovanie s celodennou starostlivosťou    s výchovným jazykom slovenským.

Škola je obklopená dvorom, ktorý je vybavený dvoma pieskoviskami a záhradným zariadením. Ostatné plochy sú zatrávnené. Každé oddelenie má samostatnú herňu a spálňu. Šatňa  a sociálne zariadenie je spoločné. Zadná časť budovy slúži hospodárskym účelom. Jedáleň pre deti je spoločná v novej budove s MŠ s VJM – je spojená dlhou spojovacou chodbou, cez ktorú prechádzajú deti zo slovenskej MŠ.

Vnútorné zariadenie vyhovuje účelom materskej školy. Doplňujeme ho podľa potreby – hračkami, učebnými pomôckami.

Prevádzka v materskej  škole je okrem závodnej dovolenky nepretržite po celý rok. 

Prevádzka materskej školy 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 – 16.30 hod.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Horné Saliby: Mgr. Dana Smrtníková

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Anna Ondrejová

Vedúca školskej jedálne: Helena Sipekyová 

Konzultačné hodiny zástupkyne riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

                        Nepárny týždeň                   Párny týždeň

Utorok            12.00-13.00                          15.45-16.30

Štvrtok           12.00-13.00                          15.45-16.30

V prípade  potreby aj mimo konzultačných hodín.

Podmienky prijatia a dochádzka detí do MŠ 

1/ Zápis a prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 

O prijatí dieťaťa do  materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 13. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z .z. o materskej škole. 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonitý zástupca  prevezme v materskej škole a predloží zástupkyni riaditeľky pre MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. . Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

  Deti sa prijímajú k začiatku školského roka od 15. februára do 15. marca, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní zástupkyňa pre MŠ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejnom dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Zástupkyňa pre MŠ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Do materskej školy sa môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov.

 O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne zástupkyňa pre MŠ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (dieťa so zdravotným znevýhodnením), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu so zástupkyňou pre MŠ pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže zástupkyňa pre MŠ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do  materskej školy vydáva riaditeľka ZŠ s MŠ po dohode so zástupkyňou riaditeľky pre MŠ

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka sa vydáva  spravidla do 30. apríla príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Zákonný zástupcovia sú povinný informovať MŠ o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona )

Ak tak neurobia zástupkyňa MŠ po nastúpení dieťaťa do MŠ a po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelanie pristúpi k vydaniu rozhodnutia o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania ( 108 školského zákona ) prípadne po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že MŠ nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primeranému druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitostí a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried. .

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimáneho vzdelávania           ( vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva ).

Podľa §29 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve majú školy a školské zariadenia právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch týchto škôl a školských zariadení týkajúce sa identifikácie osoby (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, osobné údaje o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka), zdravia a mentálnej identity vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť zástupkyni MŠ alebo učiteľke akékoľvek zmeny v osobných údajoch o identifikácii detí a zákonných zástupcov detí (zmena stavu, adresy, zamestnania, telefónneho čísla, zdravotnej poisťovne,...)

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15 apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy nedostal, upozorní zástupkyňu riaditeľky pre MŠ  na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v MŠ.

 Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

2/ Dochádzka detí do materskej školy 

Zákonný zástupca privádza dieťaťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla od 15.00 hod do 16.30 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič so zástupkyňou pre materskú školu alebo triednym učiteľom MŠ.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosti ostatných detí.

Ak pedagogický zamestnanec má podozrenie, že dieťa je choré, môže odmietnuť prevzatie dieťaťa do materskej školy a je povinná požiadať zákonného zástupcu o predloženie potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dočasný dohľad nad takýmto dieťaťom a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Ak malo dieťa v materskej škole teplotu, bude prevzaté len s potvrdením od lekára, že môže navštevovať kolektív materskej školy.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa osobne alebo telefonicky.

Pri neprítomnosti dlhšej ako tri dní sa dieťa do kolektívu môže prijať len po predložení písomného potvrdenia rodiča, resp. zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje známky prenosného ochorenia a  že mu nebolo nariadené karanténne opatrenie. Toto písomné potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden deň.

Ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný zástupkyni riaditeľky pre MŠ oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti  prostredia. 

3/ Úhrada príspevkov za dochádzku a stravovanie

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon):

V § 28 ods.6 znie:

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa  sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.  

V § 28 ods.5 znie:

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Obecné zastupiteľstvo v Horných Salibách na svojom zasadnutí dňa 15.12.2008 uznesením č. P V/192-2008 schválilo „VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce,“ v rámci ktorého v § 6, § 4, ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28, ods. 5, § 114, ods. 6, § 140, ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2009 určilo výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na každé dieťa v predškolskom zariadení vo výške 5 €. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

V zmysle § 28 ods. 7  Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

V zmysle § 28 ods. 8  Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa odseku 7 a odseku 8 Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), zriaďovateľ predškolského zariadenia vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok. 

Príspevok na stravovanie dieťaťa 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky

§140 ods. 10 školského zákona.

Obecné zastupiteľstvo v Horných Salibách na svojom zasadnutí dňa 15.12.2008 uznesením č. P V/192-2008 schválilo „VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce,“ v rámci ktorého v § 6, § 4, ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28, ods. 5, § 114, ods. 6, § 140, ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2009 určilo výšku na stravovanie v predškolských zariadeniach:

celodenná strava:                                       1,00 €/  dieťa/deň

- desiata                                                       0,23 €/  dieťa/deň

- obed                                                           0,53 €/  dieťa/deň

-olovrant                                                       0,20 €/   dieťa/deň

Zamestnanci a cudzí stravníci: 1€/ /osoba/deň 

Príspevok sa uhrádza vopred poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom

4/ Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy 

Dieťa má právo na: 

· bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

· vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,

· individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,

· úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

· poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním,

· výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

· organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

· úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

· právo na informácie tykajúce sa jeho osoby a jeho výchovno –vzdelávacích výsledkov.

· dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelanie umožňujú.

· deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za takých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. 

Dieťa je povinné: 

· neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelaní,

· dodržiavať školský poriadok materskej školy,

· chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelanie,

· pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelaní,

· konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelaní,

· ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,

· rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo: 

·           vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno - vzdelávacej sústavy,

·           žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

·           oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

·           byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

·           na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelaní svojho dieťaťa,

·           zúčastniť sa na výchove a vzdelaní po predchádzajúcom súhlase zástupkyne riaditeľky pre materskú školu,

·           vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy 

Zákonný zástupca je povinný: 

·         dodržiavať podmienky výchovno - vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

·         dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby,

·         informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

·         prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

·         ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelaní v materskej škole je zákonný zástupca povinný  bez zbytočného odkladu oznámiť príčinu jeho neprítomnosti  ochorenia

·         ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára

·         ak je dieťa neprítomné v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný zástupkyni riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,

·         pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle všeobecného záväzného nariadením obce Horné Saliby č. P V/192-2008 z 15.12.2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením detí v predškolských zariadeniach a žiakov v školách a v školských zariadeniach.

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

1/ Organizácia tried a vekové zloženie detí

1. trieda : 3 – 4 ročné deti – Fialky

2. trieda : 4 – 6 ročné deti – Margarétky

2/ Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí 

1. trieda : 7,00 – 16,00 hod.

2. trieda : 6,30 – 16,30 hod.

V čase od 6,30 do 7,00 hod.  sa deti schádzajú v druhej triede.( Margarétkovej)

o 7.30 sa deti rozdelia a prechádzajú do prvej triedy ( Fialkovej ) .

Od 16,00 do 16,30 hod. sa deti rozchádzajú domov z druhej triedy ( Margarétkovej ). 

3/ Denný poriadok

Výchovno – vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem.

06.30 Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti,

                        pohybové a relaxačné cvičenia,

                        edukačné aktivity

                        ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít 

09.00 – 09.30           Osobná hygiena, desiata 

09.30.                        Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj reči, pohybovej, hudobno – pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď.

                       Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor 

12.00                         Osobná hygiena ,

obed,

osobná hygiena,

odpočinok                       

14.30 – 15.00           Pohybové a relaxačné cvičenia,

hygiena,

olovrant 

15.00 – 16.30           Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo  i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity

Usporiadanie denných činností je v kompetencii učiteliek. Predpokladá vyvážené striedanie spontánnych a riadených činností, deti sa nesmú preťažovať. 

Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, príp. inú zamestnankyňu MŠ.

Zamestnankyňa MŠ môže mať dozor v ojedinelých  prípadoch počas spánku detí.( účasť učiteľky na pohrebe )

4/ Preberanie detí

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po jeho odovzdanie učiteľke , ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Preberanie detí medzi učiteľmi v čase schádzania a rozchádzania je možné len písomne na základe aktuálneho počtu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho učiteľa.

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so

·    zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·    zákonom č.596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

·    vyhláškou MŠ SR č.308/2009 ktorou sa mení vyhláška

MŠ SR č 306/2008 Z .z. o materskej škole,

·    všeobecne záväzným nariadením obce Horné Saliby č. P V/192-2008 z 15.12.2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením detí v predškolských zariadeniach a žiakov v školách a v školských zariadeniach.