Podmienky prijímania detí do materskej školy

Podľa § 59 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) sa na predprimárne vzdelávanie prijíma:

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku,

dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

dieťa so zdravotným postihnutím po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast alebo vyjadrením príslušného odborného lekára,

dieťa môže byť prijaté aj v priebehu školského roka ak to dovoľuje kapacita MŠ.

Podľa § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole sú ustanovené ďalšie podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

- pri vyššom počte prihlásených detí ako je možné prijať sa uprednostní:

dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky a matka nastupuje do zamestnania

dieťa, ktoré vychováva rodič samostatne bez partnera,

dieťa so skorším dátumom narodenia.

Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky.

Zástupkyňa materskej školy poskytne rodičom dostatočné informácie o materskej škole.