Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2011/2012

 

 

Predkladá:

 

Mgr. Dana Smrtníková, riaditeľka školy

 

Prerokované v pedagogickej rade školy

dňa 19.09.2012

 

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi obce Horné Saliby

s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Horné Saliby za

školský rok 2011/2012

 

............................................................... Ing. Marián Harmat

predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Horné Saliby

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Obec Horné Saliby

 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti na

ZŠ s MŠ Horné Saliby

za školský rok 2011/2012

 

 

.........................................................

Ing. Pavol Dobosy

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné informačné údaje o škole

 

 

1) Názov školy : Základná škola s materskou školou

 

2) Adresa školy : Hlavná 299, 925 03 Horné Saliby

 

3) Telefón : 031/7852232, 0905 407 387

 

4) Elektronická pošta : zs.hsaliby@stonline.sk

 

5) Webová stránka školy: www.zshsaliby.webnode.sk

 

5) Údaje o zriaďovateľovi : Obec Horné Saliby

 

6) Mená vedúcich zamestnancov :

 

riaditeľka školy, štatutárny zástupca : Mgr. Dana Smrtníková

 

zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ : Mgr. Silvia Tóthová

 

zástupkyňa riaditeľky pre MŠ : Anna Ondrejová

 

Organizačný útvar :

administratívne, účtovnícke a PAM práce :Pargáčová – PAM, IBU

Mgr. Eva Nagyová (od 2.6.2011 do 1.11.2011)

Veronika Nagyová (od 1.11.2011)

 

Zastupovaním riaditeľky školy je poverená : zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

 

 

Východiská a podklady:

 

Správu vypracovala: Mgr. Dana Smrtníková, riaditeľka školy

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

 

3. Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2.

 

4. Plánu práce školy na školský rok 2011/2012.

 

 

 

Údaje o Rade školy :

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Horné Saliby bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rada školy zasadá 3 krát do roka a postupuje podľa vypracovaného plánu práce. Spravidla zasadá v mesiacoch marec, jún a september (v prípade potreby je zvolané mimoriadne zasadnutie Rady školy).

 

Členovia Rady školy :

 

Ing. Marián Harmat – predseda – za rodičov MŠ

Mgr. Mária Szabová – pedagog. zamestnanec ZŠ

Daniela Bégerová – ped. zamestnanec MŠ

Eva Tušková – za rodičov ZŠ

Ákoš Keszeli – za rodičov ZŠ

Paulína Čierniková – za rodičov ZŠ

MUDr. Viola Jobbágyová – poslanec OcÚ – za obec

Erika Nagyová – neped. zamestnanec školy

Ing. Norbert Vanko, PhD – poslanec OcÚ – za obec

Helana Gyorgyová – poslanec – za obec

Jozef Repko – za organizáciu MS

 

Rada rodičov

 

Údaje o rade rodičov

 

Trieda Triedny dôverník

 

1. trieda: Alžbeta Sladká

Monika Tánczosová

 

2. trieda: Simona Tánczosová

Alena Planková

 

3. trieda: Erika Nagyová

 

4. trieda: Dóra Kontárová

Mária Czafiková

 

5. trieda: Hajková

 

6. trieda: Vargová

 

7. trieda: Ákos Keszeli

Daniela Bégerová

8. trieda: Eva Filová

Beata Garajová

 

 

9. trieda: Krišková

Karkusová

Imreová

 

Činnosť rady rodičov za školský rok 2011/2012:

Počet zasadnutí - 4

Problematika, ktorou sa zaoberala rada rodičov:

- výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov za jednotlivé štvrťroky školského roka;

- príprava a organizácia vianočných trhov, karnevalu v ŠKD, MDD

- príprava rodičovského plesu a zberu papiera

- odsúhlasenie zvýšenia počtu detí v MŠ od septembra 2012

 

 

Hlavné úlohy školy

 

 

Každá vyspelá spoločnosť považuje výchovu a vzdelávanie detí za svoju najvýznamnejšiu a trvalú prioritu. Význam a poslanie základnej školy v súčasnosti je daný rýchlo sa meniacimi podmienkami, čo kladie vyššie požiadavky na úroveň vedomostí našich žiakov, ktorí musia obstáť v celoeurópskej konkurencii na trhu práce ako aj v osobnom živote.

Dnes – viac ako inokedy vstupuje do popredia nezastupiteľná úloha základného školstva v príprave človeka na život v 21.storočií. Človeka schopného samostatne, tvorivo a kriticky myslieť, rýchle a účinne riešiť problémy, človeka flexibilného a rozhľadeného, cieľavedomého, človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu a najmä človeka schopného pracovať a komunikovať v tíme a plnohodnotne žiť so svojou rodinou v rámci celej EÚ.

To si vyžaduje už dnes zásadné zmeny najmä v obsahu vzdelávania žiakov, ktorý musíme prispôsobiť k súčasnej úrovni vzdelávania v okolitých krajinách. Na to priamo nadväzuje potreba priebežného celoživotného vzdelávania učiteľov a potreba zmeny v prístupe učiteľa k žiakovi.

Vo všetkých týchto oblastiach ZŠ zohráva najvýznamnejšiu úlohu skvalitňovanie systému riadenia školy. Riaditeľ školy je stále významnejším spojovacím článkom medzi spoločenskými požiadavkami a nárokmi a ich úspešnou realizáciou na pôde školy.

Riaditeľ školy je teda významným spojovacím ohniskom medzi spoločenskými požiadavkami a nárokmi, a medzi žiakmi a učiteľmi školy. Tak ako sa to uvádza v štátnom vzdelávacom programe a v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon), kde sú uvedené hlavné princípy a ciele vzdelanostnej politiky štátu, ako aj demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých je národné vzdelávanie založené. Je potrebné vo svojom školskom vzdelávacom programe rozvíjať také kľúčové spôsobilosti (kompetencie) žiakov, ktoré sú dôležité a špecifické pre náš región.

Najdôležitejšou úlohou počas letných školských prázdnin bude vypracovanie učebných osnov pre jednotlivé predmety v 9. ročníku (uplatňovanie ŠkVP už štvrtý rok).

V našom ŠkVP sme sa zamerali na tri oblasti:

 

 1. Cudzie jazyky

 2. Práca s IKT

 3. Prírodovedná oblasť

 

 

Náš cieľ:

 

Cieľom a snahou vedenia školy, učiteľov a všetkých zamestnancov školy je vytvoriť podmienky na vzdelávanie, všestranný rozvoj osobnosti a uplatnenie každého žiaka v celoeurópskom, ba až svetovom priestore.

Stále máme na zreteli, že škola je živý organizmus, inštitúcia, ktorá si vyžaduje cieľavedomé, sústavné a náročné vedenie a riadenie všetkých procesov, ktoré predstavujú vzájomnú jednotu troch navzájom prepojených zložiek : výchovno – vzdelávacia, riadenie a organizácia , hospodársko – ekonomická oblasť.

V šk. roku 2011/2012 sme vo výchovno – vyučovacej oblasti kládli dôraz na plnenie hlavných úloh vytýčených v POP MŠ VVaŠ SR. Do plánu práce školy, do tematických plánov a plánov triednych učiteľov sme rozpracovali úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu, realizácie Koncepcie environmentálnej výchovy, upevňovania duševného a fyzického zdravia. Veľký dôraz sme kládli na rozvoj právneho vedomia pedagógov

aj žiakov o základných ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a právach dieťaťa. Zároveň sme kládli veľký dôraz na obsahovú reformu a zavádzanie nových metód práce. Všetci vyučujúci implementovali prvky čitateľskej a finančnej gramotnosti do časovo-tematických plánov všetkých vyučovacích predmetov. Záujmom vedenia školy bolo vytvárať podmienky a dávať väčší priestor pre tvorivé aktivity žiakov a učiteľov.

Našou snahou je pokračovať v skvalitňovaní práce a v plnení úloh tak, aby sa stále zlepšoval kontakt vedenie – učiteľ , rodič a zriaďovateľ.

Na tomto základe sme v školskom roku 2011/2012 dosiahli v plnení vytýčených úloh nasledovné výsledky:

 • zvýšili sme úroveň vybavenia školy interaktívnymi učebnými pomôckami – k už existujúcim pomôckam Interwrite tabuľa s vizualizérom a dataprojektormi (spolu 5 ks), počítače do interaktívnej – digitálnej učebne (sponzorský dar od SPP 10 ks PC),každá zborovňa je vybavená PC s prístupom na internet a v riaditeľni sú 3 ks PC (1 ks z projektu rekonštrukcie školy), notebooky pre každého učiteľa (aj v rámci modernizácia vzdelávacieho procesu učiteľov), zriadili sme knižnicu v priestoroch kuchynky, do oddychového areálu školy sme zakúpili veľkú lavičku, húpačky a detský domček s lezeckou stenou. Počas letných prázdnin v júli 2012 sme v každej triede urobili nové nátery okolo okien. V digitálnej učebni prebehla údržba všetkých počítačov a v dvoch triedach sme namontovali nové interaktívne tabule.

 • Metodické príručky, odbornú literatúru, CD nosiče a nástenné tabule sme zakúpili z prostriedkov ZRPŠ a prostriedkov plynúcich z 2 % z daní

 • rozšírili sme a skvalitnili úroveň vyučovania zavádzaním nových alternatívnych metód a foriem práce v realizovaní projektového vyučovania s dôrazom na zapojenie sa školy do projektu ESF z oblasti modernizácie vzdelávania

 • zvýšili sme metodickú a odbornú pomoc členom predmetových komisií (štúdium odbornej literatúry MZ, PK – spoločenskovedná a prírodovedná)

 • venovali sme pozornosť aj ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov (viď ďalšie vzdelávanie)

Tieto oblasti našej práce sú naďalej aktuálne aj v ďalšom období a preto sa budeme snažiť o ich neustále skvalitňovanie.

 

Okrem toho sme venovali pozornosť týmto úlohám:

 • rozšíriť počet učiteľov, ktorí sa zdokonaľujú v cudzom jazyku – v rámci vzdelávania učiteľov ZŠ v oblasti CJ - p.uč. E. Konečná, L. Darázsová – vyučujúce na 1.stupni

 • skvalitniť zručnosť v ovládaní PC, - 5 učiteľov overovalo svoje profesijné kompetencie v oblasti IKT vedomosti – Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie v programe Microsoft Office 2007 v edukačnom procese

 • dlhodobo spolupracujeme s OcÚ H. Saliby a D. Saliby

 • zapojiť sa do projektu SOCRATES aj napriek účasti pani uč. Valachovej na informačnom seminári Comenius sa nám nepodarilo nadviazať spoluprácu s partnerskými školami a ani so školou v Slovenskom Komlóši

 

 

Údaje žiakoch školy

 

Na začiatku šk. roka (k 15.09.2011) navštevovalo ZŠ spolu 142 žiakov. V priebehu šk. roka sa 2 žiaci odsťahoval a 1 žiak prestúpil na ZŠ do Galanty a prisťahovali sa 3 žiaci a tak na konci šk. roka 2011/2012 navštevovalo našu školu tiež 142 žiakov.

Z celkového počtu 142 žiakov na konci šk. roka prospelo 142 žiakov. Z dôvodu ukončenia povinnej školskej dochádzky odišlo v tomto šk. roku 18 žiakov z 9. ročníka, ktorí boli všetci prijatí na ďalšie štúdium a 2 žiaci z 8. ročníka pokračuje v štúdiu na SSOŠ Stavebná výroba v Dunajskej Strede.

 

Počet žiakov ZŠ k 15.9.2011

 

Školskom roku

2011/2012

Počet

Žiakov

 

Dievčatá

 

Chlapci

 

Integrovaní

1. tr.

17

9

8

0

2. tr.

16

10

6

1

3. tr.

13

3

10

0

4. tr.

12

5

7

0

1. – 4.spolu

58

27

31

1

5. tr.

12

7

5

0

6. tr.

18

10

8

1

7. tr.

22

9

13

2

8. tr.

14

4

10

1

9. tr.

18

9

9

0

5. – 9. spolu

84

39

45

4

1. – 9. spolu

142

66

79

5

 

 

Integrovaní žiaci

 

V školskom roku 2011/2012 sme úzko spolupracovali s metodičkami  CPPPaP a ŠPPaP v Galante a na základe ich odporúčaní a odborných rád sme pracovali s 5 žiakmi, ktorí boli evidovaní ako integrovaní žiaci. Boli to žiaci v 2., 6., 7. (2 žiaci) a v 8.ročníku – v 2 ročníku zo zdravotného dôvodu, v 6.- 8. ročníku žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou a z dôvodu vývinových porúch v učení – väčšinou dôvody boli problémy v učení. Títo žiaci boli vyšetrení v CPPPaP a ŠPPaP Galanta a škola úzko spolupracuje aj s ÚPSVSaR Galanta.

 

 

 

 

Správanie sa žiakov

 

Na konci šk. roka z dôvodu vážneho porušenia školského poriadku bola nížená známka zo správania u 4 žiakov. Boli to 3 žiaci z 5. ročníka a 1 žiak v 8. ročníku. Oproti minulému školskému roku, keď malo 5 žiakov zníženú známku zo správania to naznačuje opäť zlepšenie správania sa žiakov našej školy (veď v šk. roku 2009/2010 to bolo 8 žiakov). Znížená známka zo správania bola prevažne z dôvodov nevhodného správania sa, nedodržiavania školského poriadku a aj záškoláctva a v jednom prípade aj šikanovania.

Počas školského roka sa vyskytli rôzne prípady porušovania školského poriadku a vnútorného poriadku školy. Vedenie školy a učitelia rázne a prompne reagovali a snažili sa problémy riešiť ihneď v zárodku. A tak v spolupráci s rodičmi, metodičkami CPPPaP Galanta a kurátorom okresného ÚPSVaR boli dvaja žiaci zaradení do programu – sanácia rodiny počas letných prázdnin. Umiestnenie 2 žiakov našej školy v Diagnostickom centre v Bratislave spred troch rokov, boli poučením pre všetkých žiakov školy a zároveň sme zabránili ďalšiemu porušovaniu školského poriadku, poškodzovaniu majetku školy, ubližovaniu slabším spolužiakom a zvlášť negatívnym prejavom a nebezpečným porušeniam základných zásad morálky.

Medzi hlavné dôvody zníženej známky zo správania patrili - záškoláctvo, prejavy fyzického násilia, vulgárne výrazy, šikanovanie a sústavné porušovanie školského poriadku.

 

Hodnotenie a klasifikácia výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok

šk. roka 2011/2012

 

Ročník

Počet žiakov

Prospeli

Opr.

Skúška

Neklasif.

Neprosp.

Zníž.znám.

zo správ.

Prosp.

spolu

%

1.

17

17

-

-

-

-

17

100

2.

16

16

-

-

-

-

16

100

3.

12

12

-

-

-

-

12

100

4.

11

11

-

-

-

-

11

100

5.

12

12

-

-

-

3

12

100

6.

20

20

-

-

-

-

20

100

7.

22

22

-

-

-

-

22

100

8.

14

14

-

-

-

1

14

100

9.

18

18

-

-

-

-

18

100

Spolu

142

142

0

0

0

4

142

100

 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka

 

Slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka sa konal v dňoch 31.01. – 1.02.2012 a predbežne bolo zapísaných 13 žiakov na školský rok 2012/2013, v júli sa prihlásil do našej školy ešte jeden žiak (prisťahoval sa zo Šale) a tak v septembri do 1. ročníka nastúpilo 14 žiakov .

Príprave žiakov do 1.ročníka venujeme každoročne veľkú pozornosť. Úzko spolupracujeme s pani učiteľkami v MŠ, s obvodným pediatrom a s pracovníčkami CPPPaP v Galante. Plán spolupráce s MŠ tvorí súčasť plánu práce školy. Spoluprácu hodnotíme ako veľmi dobrú. Žiaci MŠ navštívili 2 x žiakov v 1.ročníku zaujímali sa o vyučovanie informatickej výchovy a vyučovanie v náučnej prírodnej lokalite. V spolupráci s ŠKD sa zúčastnili na športovom popoludní v ŠKD ako aj dní zdravej výživy.

Menný zoznam žiakov zapísaných do 1. ročníka na školský rok 2012/2013

 

 1. Matúš Ančin

 2. Veronika Bagolyová

 3. Ružena Doktorová.

 4. Dominik Dömötör

 5. Rebeka Forro

 6. Samuel Garaj

 7. Lucia Krajčírová

 8. Dávid Kriška

 9. Adam Lauro

 10. Daniela Mireková

 11. Miroslav Putifár

 12. Lukáš Rusnák

 13. Samuel Szalay

 14. Simona Vargová

 

 

Vzdelávacie poukazy

 

V tomto školskom roku škole poukázalo 142 žiakov vzdelávacie poukazy. Žiaci sa mohli zapojiť do krúžkov :

 

 • športový

 • výpočtovej techniky

 • kultúrno-poznávací

 • anglického jazyka

 • šikovné ruky

 • turistický

 • matematický

 

Práca v krúžkoch bola pestrá a zaujímavá. Žiaci tak mohli zmysluplne tráviť voľné chvíľky a pani učiteľky pripravovať žiakov na súťaže a nacvičovať kultúrne programy a spoznávať prírodu a kultúrne pamiatky blízkeho okolia . Už tradične pripravujeme kultúrny program k mesiacu úcty k starším (aj do miestneho Domova dôchodcov), predvianočný kultúrny program, kultúrny program na obecné oslavy stavanie mája a na Dni otvorených dverí náučnej prírodnej lokality. Aj takto chceme vyjadriť svoju vďaku všetkým, čo nám nezištne pomáhajú.

 

Výsledky výstupných previerok :

 

V tomto šk. roku písali žiaci 1.-9-ročníka výstupné previerky z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry. Keďže v minulom šk. roku sa osvedčilo zisťovanie vedomostí testovou formou aj u prvákov, tak p. učiteľka pripravila výstupný test výstupný test v 1.ročníku zo Sj aj M. Môžeme konštatovať, že žiaci 1. stupňa zvládli učivo z oboch testovaných predmetov nadpriemerne. U žiakov na 2. stupni sa ukázali vážnejšie problémy so zvládnutím učiva z matematiky ako aj zo Sj. Najväčšie nedostatky mali žiaci 6. a 8. ročníka, ktorí už dlhodobo dosahujú iba priemerné ba až podpriemerné výsledky a žiaci 9.ročníka, ktorí ku koncu školského roka poľavili v učení.

 

Trieda Sj M

I. 86,76 % 89,26 %

II. 81,55 % 75,00 %

III. 78,79 % 67,19 %

IV. 71,93 % 69,07 %

V. 64,50 % 60,92 %

VI. 63,14 % 50,86 %

VII. 59,47 % 60,78 %

VIII. 44,29 % 59,02 %

IX. 61,99 % 45,29 %

 

Celoplošné testovanie

 

18 žiakov 9.ročníka sa dňa 14.3.2012 zúčastnili Celoplošného testovania žiakov zo slovenského jazyka a matematiky.

 

Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov našej školy v celoplošnom testovaní bola:

 

matematika : 52,22 % (SR 57,54 %) priemerný počet bodov 10,44 (SR 11,51)

slovenského jazyka : 49,33 % (SR 54,47 %) priemerný počet bodov 12,33 (SR 13,62)

 

Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích pohovoroch

 

Ku koncu školského roka 2011/2012 boli všetci žiaci 9. ročníka prijatí na štúdium na strednej škole. V tomto školskom roku ukončili základnú školskú dochádzku aj 2 žiaci z ôsmeho ročníka (dovŕšili 16 rokov veku).

 

Žiaci 9.ročníka

 

p.č.

meno

škola

mesto

odbor

1.

Bertoková D.

OA

Sereď

Obchodná akadémia

2.

Csicsmanová S.

SOŠ obchodu a služieb

Galanta

Obchod a podnikanie

3.

Hirková K.

Gymnázium

Galanta

Gymnázium

4.

Imreová M.

OA

Sereď

Obchodná akadémia

5.

Karkus Ľ.

SSOŠ

D.Streda

ISS – hospodárske informácie

6.

Kertészová A.

SOŠ - Szakközépiskola

Šaľa

Kaderníčka

7.

Kolárovský M.

SOŠ obchodu a služieb

Galanta

Kuchár

8.

Kollár J.

SSOŠ

D.Streda

ISS – hospodárske informácie

9.

Krišková I.

SSOŠ

D.Streda

ISS – hospodárske informácie

10.

Puskely K.

Spojená škola SOŠ

Šaľa

Mechanik strojov a zariadení – rozš. TEV - futbal

11.

Rapi R.

SOŠ obchodu a služieb

Galanta

Kuchár

12.

Rapiová J.

SSOŠ

D.Streda

ISS – hospodárske informácie

13.

Szabó P.

SOŠ elektrotechnická

Trnava

Technik energetických zariadení budov

14.

Szabóová M.

SOŠ obchodu a služieb

Galanta

Obchod a podnikanie

15.

Tavali Ľ.

Športové gymnázium

D.Streda

Gymnázium - šport

16.

Tončková B.

SSOŠ

D.Streda

Obchodná akadémia

17.

Undesser M.

Gymnázium

Galanta

Gymnázium

18.

Varga Zs.

SOŠ elektrotechnická

Trnava

Mechanik - elektrotechnik

 

 

Žiaci  8. ročníka

 

p.č.

meno

škola

mesto

odbor

1.

Kürti J.

SSOŠ

D. Streda

Stavebná výroba

2.

Varga E.

SSOŠ

D. Streda

Stavebná výroba

 

 

Dochádzka :

 

Počet vymeškaných hodín : 1. polrok : 5806 priemer na žiaka 40,89 hodín

2. polrok : 7023 priemer na žiaka 49,46 hodín

 

V tomto šk. roku sa nevyskytli vážne prípady záškoláctva a porušovania školského poriadku ako aj vnútorného poriadku školy. Z toho dôvodu bolo 1.polroku 72 vyučovacích hodín neospravedlnených hodín a v 2.polroku sa počet neospravedlnených hodín znížil na 44 vyučovacích hodín (najviac neospravedlnených hodín bolo v 6. a 8.ročníku, tieto prípady záškoláctva boli riešené v spolupráci s OcÚ a ÚPSVaR Galanta. Väčšina vymeškaných ospravedlnených hodín bola z dôvodu choroby.

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov

 

 

Vyučovanie na našej škole prebieha v triedno-hodinovom systéme. Pedagogickí pracovníci školy využívajú vo svojej práci tradičné metódy a formy práce. Uplatňovali sme aj nové metódy práce ako je projektové a problémové vyučovanie, kde učitelia využívali aj prácu s počítačom, interaktívnou tabuľou a internetom. Vo svojej práci sme sa usilovali o inováciu s dôrazom na tvorivosť, humanizáciu a individuálny prístup vo výchovno – vzdelávacom procese. Používali sme aj moderné učebné pomôcky, ktoré spestrovali vyučovaciu hodinu a takéto hodiny boli pre žiakov lákavejšie, zaujímavejšie a atraktívnejšie. Vo vyučovacom procese sa stalo už samozrejmosťou, že učitelia uplatňovali najmä prezentácie v power pointe s maximálnym využitím digitálnej triedy a interaktívnych tabúľ, ktoré sú v troch ďalších triedach.

Vo všetkých ročníkoch sme postupovali podľa platných učebných osnov. Pokračovali sme vo vyučovaní cudzieho jazyka už od 1.ročníka aj vďaka tomu, že 2 pani učiteľky na 1.stupni sa vzdelávajú v rámci ďalšieho vzdelávania v oblasti CJ.

Už štvrtý rok sme uplatňovali nový ŠkVP, v tomto školskom roku sme pokračovali v 4. a 8. ročníku. Náš ŠkVP je zameraný na 3 oblasti s dôrazom na náš región – jazyková gramotnosť, prírodovedná gramotnosť a informačná gramotnosť. Zaviedli sme aj nové vyučovacie predmety v rámci voliteľných hodín ŠkVP sa na našej škole vyučuje rgionálna výchova a tvorba a ochrana životného prostredia.

Žiaci na 2.stupni v  9. ročníku postupovali podľa učebných plánov MŠ SR č.520/2003 – 41 s platnosťou od 1.septembra 2003 Variant 2.

 

Vyučovanie cudzích jazykov

 

Aj v tomto školskom roku sme pokračovali vo vyučovaní cudzieho jazyka – anglického jazyka už od 1. ročníka. Žiaci v 1. a 2.ročníku postupovali podľa učebnice Mini Magic 1 a 2 , v 3.ročníku Engish World a v 4.ročníku postupovali podľa doporučených učebníc Chit-chat.

S vyučovaním anglického jazyka od 3. ročníka máme niekoľkoročné dobré skúsenosti. Jednoznačne pozitívna je aj odozva rodičov žiakov a ochota ďalšieho vzdelávania sa učiteľov 1. stupňa v oblasti CJ. Na 2. stupni sa od 6.ročníka povinne vyučujú dva cudzie jazyky. Žiaci sa učia anglický a nemecký jazyk. Z hľadiska odbornosti vyučovania konštatujeme, že anglický jazyk vyučuje odborne pani učiteľka s ukončenou aprobáciou Aj, na 1. stupni si dopĺňajú kvalifikáciu 2 pani učiteľky ďalším vzdelávaní v oblasti CJ. Nemecký jazyk sa vyučuje nekvalifikovane pani učiteľka s aprobáciou slovenský jazyk a etická výchova (má maturitnú skúšku z nemeckého jazyka).

 

Vyučovanie etickej a náboženskej výchovy

 

V alternácii s etickou výchovou sa vyučovalo katolícke a evanjelické náboženstvo. Na 1.stupni katolícke náboženstvo navštevovalo 21 žiakov a na 2. stupni 7 žiakov – katolícke náboženstvo vyučovala p. Mgr. Daniela Petrillová. Na evanjelické náboženstvo sa prihlásilo na 1. stupni 4 žiaci a na 2. stupni 7 žiakov – evanjelické náboženstvo vyučovala p. farárka Mgr. Zuzana Slížiková

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu

 

 

V šk. roku 2011/2012 pracovalo na našej škole 11 učiteľov a 2 pani vychovávateľky.

10 učiteľov splnilo podmienky odbornej a pedagogickej kvalifikácie, iba jedna pani učiteľka K. Hirková je študujúca externe na FiF UKF v Nitre dejepis – etická výchova v auguste 2012 ukončí štúdium. Pretože sme škola s malým počtom učiteľov, nebolo možné ani v tomto šk. roku na 2.stupni odučiť všetky predmety učiteľmi s požadovanou aprobáciou (napr. NEJ, FYZ. TEV, DEJ, GEG). Prvú kvalifikačnú skúšku absolvovalo 5 učiteľov (6 učiteľov neabsolvovalo, pretože boli mladší). V tomto školskom roku sa 1 pani učiteľka prihlásila na Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu. Prácu pre prvú kvalifikačnú skúšku bude odovzdávať koncom roka 2012.

 

Veková štruktúra učiteľov a vychovávateliek:

 

do 30 rokov - 2

do 40 rokov - 3

do 50 rokov - 3

nad 50 rokov - 5

 

 

 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci:

 

Mgr. Dana Smrtníková (Z – Tv)

Vzdelanie – PdFUK Trnava

1. kvalifikačná skúška – MPC Bratislava

Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov – MPC Bratislava

Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010

Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Kontinuálne - Aktualizačné vzdelávanie – Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese -7.3.2011

Kontinuálne - Aktualizačné vzdelávanie – Environmentálna výchova vo vyučovacom procese – 28.6.2011

Kontinuálne - Aktualizačné vzdelávanie – Základná obsluha počítača, Word pre začiatočníkov 2003, Power Point 2003 – 18.5.2011

Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností – 14.11.2011

MS Office 2007 v edukačnom procese – 11.04.2012

 

 

Mgr. Silvia Tóthová (M – Ch)

Vzdelanie – Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Kurz IKT – Základy PC

Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010

Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – ÚIPŠ od 8.6.2009

Aktualizačné vzdelávanie – Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese –

7.3.2011

Aktualizačné vzdelávanie – Environmentálna výchova vo vyučovacom procese – 28.6.2011

Kontinuálne - Aktualizačné vzdelávanie – Základná obsluha počítača, Word pre začiatočníkov 2003, Power Point 2003, Tabuľkový procesor Excel 2003 pre začiatočníkov – 18.5.2011

Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností – 14.11.2011

MS Office 2007 v edukačnom procese – 11.04.2012

 

Mgr. Eva Konečná (1.stupeň)

Vzdelanie - PdF Nitra

 

1.kvalifikačná skúška – MPC Bratislava

Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov – MPC Bratislava

Priebežné vzdelávanie – kurz lyžiarskeho inštruktora

Priebežné vzdelávanie EV pre 1.stupeňZŠ

ĎVU v oblasti CJ – anglický jazyk –ŠPÚ od 12.1.2009

Aktualizačné vzdelávanie – Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese -

7.3.2011

Aktualizačné vzdelávanie – Environmentálna výchova vo vyučovacom

procese – 28.6.2011

Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností – 14.11.2011

 

Mgr. Ivana Filová (1.stupeň)

Vzdelanie – PdF Nitra

Špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy – 1.kvalifikačná skúška

Kurz IKT – Základy PC

ĎVU v predmete informatika – ŠPÚ od 5.6.2009

Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010

Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

 

 

Mgr. Linda Darázsová (1.stupeň, čerpanie MD)

Vzdelanie – UKF Nitra

Priebežné vzdelávanie etická výchova pre 1.stupeň

ĎVU v oblasti CJ – anglický jazyk –ŠPÚ od 12.1.2009

 

Mgr. Zuzana Gellová (uč. Pre deti a mládež vyžadujúcich osobitnú starostlivosť)

Vzdelanie – PdF UK Trnava

Kurz IKT – Základy PC

Priebežné vzdelávanie etická výchova pre 1. stupeň

Kurz ECDL – certifikát ECDL Štart verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010

Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Aktualizačné vzdelávanie – Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese -7.3.2011

 

Mgr. Mária Szabová (Sj – Ov)

Vzdelanie – PdF Trnava

 1. kvalifikačná skúška – MPC Bratislava

Kurz IKT – Základy PC

Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010

Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Aktualizačné vzdelávanie – Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese -7.3.2011

Aktualizačné vzdelávanie – Environmentálna výchova vo vyučovacom procese – 28.6.2011

Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností – 14.11.2011

MS Office 2007 v edukačnom procese – 11.04.2012

 

 

Mgr. Laura Matušová (P – Ev)

Vzdelanie – PdF TU v Trnave

Kurz IKT – Základy PC

 

Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010

Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – ÚIPŠ od 9.6.2009

Špecializačné vzdelávanie – Koordinátor drogovej prevencie – 30.3.2011

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť- protidrogový koordinátor MPC Bratislava od 10.2.2010

Aktualizačné vzdelávanie – Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese -7.3.2011

Aktualizačné vzdelávanie – Environmentálna výchova vo vyučovacom procese – 28.6.2011

 

 

Mgr. Mária Konečná (M – Ch, čerpanie MD)

Vzdelanie – UKF Nitra

Nemecký jazyk – Akadémia vzdelávania Galanta

Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010

Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – ÚIPŠ od 27.10.2009

MS Office 2007 v edukačnom procese – 11.04.2012

 

Mgr. Alžbeta Valachová (Aj)

Vzdelanie – PdF Bratislava

Kurz IKT – Základy PC

 

Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010

Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Aktualizačné vzdelávanie – Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese -

7.3.2011

Aktualizačné vzdelávanie – Environmentálna výchova vo vyučovacom

procese – 28.6.2011

Kontinuálne - Aktualizačné vzdelávanie – Základná obsluha počítača, Word

pre začiatočníkov 2003, Power Point 2003, Tabuľkový procesor Excel 2003

pre začiatočníkov – 18.5.2011

Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností – 14.11.2011

MS Office 2007 v edukačnom procese – 11.04.2012

 

 

Katarína Hirková (študujúca externe na FiF UKF Nitra, D – Ev)

 

Zuzana Funtalová (SJL – ETV)

Vzdelanie – TU PdF Trnava

Aktualizačné vzdelávanie – Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese -7.3.2011

Aktualizačné vzdelávanie – Environmentálna výchova vo vyučovacom procese – 28.6.2011

 

Miloš Brodanský – (PRI – CHE)

Vzdelanie – TU PdF Trnava

Aktualizačné vzdelávanie – Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese -7.3.2011

Aktualizačné vzdelávanie – Environmentálna výchova vo vyučovacom procese – 28.6.2011

Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností – 14.11.2011

 

 

Alžbeta Tušková (vychovávateľka)

Vzdelanie – Gymnázium Galanta, SPŠ Modra

Kurz IKT- Základy PC

 

Margita Burešová (vychovávateľka)

Vzdelanie – SPŠ vychovávateľstvo Most

Kurz IKT - Základy PC

 

Andrea Dobosová – (BIO – CHE) od 1.3.2012

Vzdelanie – UK Prír.Fa Bratislava

- adaptačné vzdelávanie od 01.03.2012

 

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy

 

 1. Mgr. Eva Konečná – ĎVU v oblasti CJ pre 1. stupeň ZŠ ŠPÚ

 2. Mgr. Linda Darázsová - ĎVU v oblasti CJ pre 1. stupeň ZŠ ŠPÚ

 3. Mgr. Mgr. Silvia Tóthová – Interaktívna kniha – vzdelávacie podujatie RAABE – 27.09.2011

 4. Mgr. Alžbeta Valachová – Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu.

 5. Všetci pracovníci školy absolvovali školenie a odbornú prípravu v oblasti BOZP –-20.9.2011

 6. Prednáška pre všetkých učiteľov „Agresívne správanie žiakov“ – 20.03.2012

 7. Prednáška Kráľ Svätopluk a Veľká Morava – doc. Lazarová – 22.3.2012

 8. Mgr. Silvia Tóthová – Modernizácia vzdel. procesu – Trnava - ÚIPŠ

 9. Mgr. Mária Konečná - Modernizácia vzdel. procesu – Trnava – ÚIPŠ

 10. Mgr. Silvia Tóthová – Kariérne poradenstvo pre výchovných poradcov – 19.04.2012 Nitra

 11. Rozvoj emocionálnej výchovy vo vyučovacom procese – kontinuálne vzdelávanie absolvovalo 7 učiteľov školy dňa 13.11.2011

 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 

Škola sa profiluje na základe projektu Zdravá škola, Mliečna liga, Školské ovocie, podporujeme vyučovanie cudzích jazykov s dôrazom na anglický jazyk už od 1.ročníka, prírodovedné predmety sú posilnené v ŠkVP o 1 vyučovaciu hodinu. Podporujeme projektové vyučovanie a využívanie IKT, internetu a interaktívnych CD nosičov v rámci vyučovania ale aj vo voľnom čase a podporujeme záujem žiakov o pravidelné športovanie – futbal, volejbal a rôzne hry.

Všetci pedagogickí pracovníci uplatňujú vo svojej práci Etický kódex, jeho pravidlá a princípy. Okrem toho všetci vyučujúci dodržiavajú zásady Práv dieťaťa – chartu ľudských práv a slobôd (na chodbe školy je umiestnená nástenka s právami dieťaťa). Všetci uplatňujú vo svojej práci pravidlá, normy a smernice v zmysle platnej legislatívy.

Na skvalitnení výchovno – vzdelávacej práce sa podieľajú vedúci MZ, PK, všetci učitelia ako aj vedúci krúžkov, protidrogový koordinátor, koordinátor Zdravej školy a vychovávateľky v ŠKD. Vo svojej práci uplatňujeme nové metódy a formy práce, poznatky a skúsenosti

získané individuálnym štúdiom odbornej literatúry, absolvovaním kvalifikačných skúšok, účasťou na seminároch a ďalšom vzdelávaní podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Veľký dôraz kladieme na humanizáciu, individuálny prístup a prácu s talentovými žiakmi. Dňa 10.11.2011 sa Kadeti žiaci 8. a 9.ročníka zapojili v počte

8 žiakov, 11.11.2011 sa Benjamíni žiaci 5. až 7. ročníka v počte 17 a 8.11.2011 sa Bobríci žiaci 3. a 4. ročníka 7 žiakov zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže i – Bobor prostredníctvom internetu v počte 7 žiakov.

 
Stále aktivity na škole
 

 

 1. Plnenie projektu Zdravá škola :

 

 • Dni zdravej výživy – propagácia zdravého stravovania a životného štýlu, švédske stoly so zeleninovými a ovocnými misami v rámci týždňa zdravej výživy –

20. – 21.9.2011

 

 • Dni športu – Beh Terryho Foxa spojený s finančnou zbierkou na podporu liečby

rakoviny (dňa 20.09.2011 sme poukázali 136,- €)

 

 • Deň narcisov – spolupráca s Ligou proti rakovine- dňa 13.04.2012 – finančná zbierka na podporu liečby rakoviny v spolupráci so ZŠ s VJM v Horných Salibách, miestnym domov dôchodcov , Jednotou a rodičovskou radou – na účet Ligy proti rakovine sme poukázali 540,60 €

 

 • Návšteva DDI v Galante – žiaci 1.stupňa absolvujú počas šk. roka 2 krát návštevu DDI, kde sa oboznamujú s teoretickými a praktickými ukážkami a situáciami na cestách (6.10.2011 a 30.4.2012)

 • LVVK v Tatranskej Lomnici od 7.2. – 10.2.2012 sa zúčastnilo 20 žiakov – inštruktorky boli Mgr. Dana Smrtníková a Mgr. Eva Konečná

 • Deň Zeme – 20.4.2011 – Čistá škola – vyčistenie – odburinenie ľahkoatletickej dráhy

 • Plavecký výcvik žiakov 6.ročníka sa uskutočnil od 6.6. – 10.6.2011 na miestnom Termálnom kúpalisku. Výcviku sa zúčastnilo 20 žiakov 6.ročníka , inštruktormi boli pani r. školy D. Smrtníková, a pani uč. E. Konečná

 • Turistická vychádzka do okolia Orešian – v spolupráci s Lesmi Slovenska a Lesnou škôlkou sa zúčastnilo 40 žiakov školy – zodp. uč. pani E. Konečná, M. Szabová a A. Valachová

 • Dňa 10.5.2012 sa 46 žiakov školy zúčastnilo prírodovednej exkurzie na Devínske jazerá a alúvium rieky Moravy – vedúce pani uč. D. Smrtníková, E. Konečná a M. Szabová (v spolupráci s neziskovou organizáciou Dravce Slovenska)

 • Turistická vychádzka na Zobor a návšteva Nitrafestu – žiaci turistické a kultúrno- poznávacieho krúžku – zodpovedné pani vychov. Tušková, Burešová, a pani uč. M. Szabová

 • Žiaci 1. stupňa navštívili Ranč na Striebornom jazere v Galante dňa 6.10.2011

 • Recyklo hry zamerané na zbieranie a triedenie odpadu – zapojenie sa do súťaže a za vypracovanie 6.úlohy pod názvom Mapa – jednoduchá schéma obce, v ktorej boli vyznačené všetky dôležité miesta súvisiace so zberom odpadu. Za vyriešenie tejto úlohy škola získala 200 bodov a za vyrobenie zberného boxu na batérie a monočlánky škola získala ďalších 200 bodov a za elektroodpad sme spolu získali 815 bodov, ktoré škola môže vymeniť za školské pomôcky

 • Škola v prírode – dňa 28.5. – 2.6.2012 sa 27 žiakov školy zúčastnilo ŠkVP na Počúvadle v chate Pod Sitnom – zodpovedná vedúca bola pani uč. E. Konečná a pani uč. A. Valachová.

 

2. Kultúrne a vzdelávacie aktivity

 

 • Kultúrny program k Mesiacu úcty k starším – v miestnom kultúrnom dome a v Domove dôchodcov

 • Okresné kolo súťaže mladých záchrancov CO 29.09.2012 –účasť v okresnom kole

 • 12.10.2011 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili Vlastivedné múzeum v Galante

 • 20.10.2011 – sa 47 žiakov 2. stupňa zúčastnilo na filmovom predstavení „Šmolkovia“ v kine Eurovea v Bratislave - zodp. p. uč. Szabová, Valachová

 • 21.10.2011 žiaci kultúrno-poznávacieho krúžku navštívili výstavu spojenú s programom Trenčín Trnava ruža voňavá v Dome MS Galanta – zodpovedná pani uč. M. Szabová

 • Výchovný koncert v KD pre všetkých žiakov školy dňa 27.10.2011 piesne skupiny ABBA a M. Jacksona

 • Jesenné slávnosti v ŠKD 27.10.2011 – lampiónový sprievod a púšťanie lodičiek po Dudváhu v spolupráci s rodičmi – pani vych. A. Tušková a M. Burešová

 • Predvianočný kultúrny program v miestnom kultúrnom dome spojený s vianočnými trhmi – 16.12.2011.

 • 26.11.2011 – žiaci ŠKD – návšteva divadelného predstavenia v SND Bratislava „Mechúrik Koščúrik“ a Prírodovedného múzea – zodp. p.vych. Tušková, Burešová

 • 5.12.2011 – bábkové divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa a žiakov z málotriednej školy Dolné Saliby v miestnom KD pod názvom „ Zvedavý sloník“

 • Žiaci 1. stupňa navštívili dňa 12.12.2011 divadelné predstavenie „ Čárymáry fučpunč priania“ a žiaci 2.stupňa dňa 14.12.2011 predstavenie „Maratón“ v divadle LUDUS v Bratislave – obe predstavenia boli za kultúrne poukazy.

 • Dňa 22.12.2011 sa žiaci školy zúčastnili na ekumenickej besiedke v evanjelickom kostole

 • Slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka 31.1. a 1.2.2012- spolupráca MŠ a pani učiteľka v 1. ročníku.

 • Školský karneval pre žiakov 1.stupňa – v ŠKD v deň polročných prázdnin a Valentínska diskotéka spojená s nočnou hrou – 10.2.2012

 • Zber druhotných surovín (jeseň a jar) – starého papiera – v spolupráci s rodičmi (vyzbierali sme 5810 kg)

 • Dňa 20.3.2012 - prednáška „Ako riešiť problémové správanie žiakov“ – pre žiakov 1. stupňa a pre žiakov 2. stupňa „ Agresívne správanie žiakov“ psychologičky CPPPaP Galanta

 • Dňa 24.3.2012 sa žiaci ŠKD zúčastnili na muzikáli v SND „Snehulienka a sedem pretekárov“

 • Noc s Andersenom – spolupráca s miestnou knižnicou – akcia v knižnici pre žiakov 4. ročníka v rámci Mesiaca knihy

 • Kultúrny program na obecné oslavy Stavanie mája.

 • Škola v prírode - 27 žiakov školy sa od 28.5. – 2.6.2012 zúčastnilo v škole v prírode

 • Súťaž vo futbale medzi rodičmi a žiakmi ŠKD „O putovný pohár“ – dňa 04.06.2012

 • Medzinárodný deň detí – výchovný koncert – tanečné vystúpenie Bruice Žilka – podujatie sa uskutočnilo v telocvični a na ihrisku školy sa mohli deti povoziť na koníkoch. Rodičia pripravili občerstvenie – špekáčiky a malinóvku – dňa 4.6.2012

 • Účelové cvičenia – 2 x ročne a didaktické hry 1 x ročne – teoretická aj praktická časť.

 • Okresná súťaž Mladý záhradkár dňa 30.5.2012 – 2 žiačky 3. miesto (viď súťaže)

 • 27.6.2012 – Deň otvorených dverí náučnej prírodnej lokality a športový deň – prírodovedné a športové súťaže aj v spolupráci s málotriednou ZŠ Dolné Saliby.

 

 

Úspechy žiakov našej školy na súťažiach

 

 

Predmetové olympiády :

 

 • olympiáda anglického jazyka – Matej Lvarinčík – 1.miesto v okrese a v krajskom kole 5. miesto

 • matematická pytagoriáda - M. Tuška – úspešný riešiteľ, P. Rosa, M. Prágerová – účasť v okresnom kole

 

 

 

 

Celoslovenské a medzinárodné súťaže :

 

výtvarná oblasť:

 • proti škodlivým závislostiam bez hraníc – Karolína Hirková a Michal Kožuch

 

športová oblasť:

 • majstrovstvá SR v boxe mladší dorast – 3. miesto David Pilo

- 3. miesto Erik Varga

 

Krajské súťaže:

 

Športové:

 • dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“ – 4. miesto – N. Vargová, B. Hrajnohová, P. Rosa, M. Kožuch

 

výtvarné:

 • Na bicykli bezpečne – 1.miesto – K. Hirková,

 

Okresné súťaže :

 

Športové

 

 • Plávanie 100 m VS - L. Čisár – 3. miesto

 • Vybíjaná – žiaci 3. a 4.roč. – 5.miesto

 • Vybíjaná dievčat – 4. miesto

 • Mladý záchranár CO - účasť

 • dopravná súťaž „ Na bicykli bezpečne“ – 1. miesto v okr. kole

 • malý futbal mladší a starší žiaci – účasť

 • MIDIMAX volejbal dievčat – 3. miesto v skupine

 

výtvarné (zaslané do súťaží –vyhodnotenie niektorých prác sme neobdržali):

 

- Prečo som na svete rád – protidrogová tematika- starší žiaci

- Hasičská technika dnes a v minulosti – 2. miesto E. Szutyanyiová, 3. miesto K. Hirková,

cenu pre žiakov z ŠKD

- Baterky na správnom mieste

- Vysnívaná záhrada s Husqvarnou

 

litrárne – recitačné :

 • Šaliansky Maťko – Ľ. Kožuchová - účasť

 • Keď si vymýšľam – tvorba sci-fi poviedky – Marek Lopušný – Cesta do neznáma

- Martin Undesser – 10 rokov pokoja

 • Klasici v komikse – Branislav Béger – Ako sa zajko vyparádil

- Nikola Dötörövá – Ako sa zajo dostal do služby

 • Tak píšem ja 2012 – Richard Matusek – Rybačka

- Radoslav Keszeli - Moja ulica

- Darina Kožuchová – Na zelenom brehu

 

 

 

Spevécke:

 • Detský folklórny festival Tancuj, tancuj, vykrúcaj – N. Múčková, S. Planková, K. Garajová, V. Stehláriková - účasť

 

Vedomostné:

 • Mladý záhradkár – v I. kategórii E. Szutyanyiová 3. miesto a v II. kategórii K. Hirková 3. miesto

 

 

Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy

 

Vyučovanie na našej škole prebieha v triedach, ktoré sú umiestnené v 3 budovách – Jubilejná škola – žiaci 1.ročníka a ŠKD. V Hlavnej budove sú umiestnené triedy – 6. tr., 7. tr, 8.tr. a 9. trieda a v suteréne školy sú žiaci 3. triedy. V Prístavbe školy sú umiestnené triedy – 2., 4. a 5. trieda. Jedna trieda v Prístavbe je vybudovaná ako digitálna trieda vybavená interaktívnou tabuľou, počítačmi a dataprojektorom – na vyučovanie informatickej výchovy a informatiky, na delenie jazykov (vyuč. ANJ) na projektové vyučovanie a poobede na záujmovú činnosť – krúžok výpočtovej techniky a na vzdelávanie učiteľov v rámci kontinuálneho vzdelávania. Spoločne so žiakmi ZŠ s VJM využívame chemické laboratórium, prírodovednú triedu, telocvičňu a školské ihriská s bežeckou dráhou.

Vybavenosť školy učebnicami ešte stále nie je na dostatočnej úrovni. Postupné dopĺňanie učebníc z distribučnej agentúry Xepap je nepružné a dopĺňa sa postupne – problémy vznikajú s dodaní objednaného počtu učebníc pre žiakov školy (krátia dodávky), avšak postupne ich dopĺňajú. V súčasnosti sú najväčšie problémy v reformných ročníkoch. Ústredná dodávka učebníc z distribučnej spoločnosti Xepap úplne pokrývajú iba na 1. stupni okrem prírodovedy, ktorú si každoročne žiaci zakupujú od spoločnosti Orbis Pictus.

Postupne sú dodávané učebnice v reformných ročníkoch. Všetky učebnice majú iba žiaci v 5. a 6. ročníku v ďalších ročníkoch chýbajú niektoré učebnice napr. v 7. ročníku OBN, v 8. roč. OBN a VUM a v 9. ročníku sú dodané iba učebnice pre SJL. – slovenský jazyk a aj literatúra. Dodávka učebníc je krátená a tak v tomto školskom roku sme túto situáciu riešili doobjednávkou chýbajúcich učebníc, avšak nová distribučná agentúra nám tieto chýbajúce učebnice nedodala, pretože prednostne dodáva učebnice reformných ročníkov. Chýbajúce učebnice vedenie školy zabezpečilo prepožičaním z okolitých škôl.

Aj s novými učebnicami je problém - väčšinou je nekvalitná väzba a obal, čo spôsobuje nefunkčnosť učebníc a núti nás častejšie doobjednávať učebnice. Ich dodávka je však zdĺhavá a často sú objednávky krátené.

Na našej škole sa vyučuje cudzí jazyk už od 1. ročníka . V 1.ročníku sa žiaci vyučujú z učebnice Busy Bee v 2. ročníku Mini Magic 2 v týždni 2 hodiny. V 3. a 4. ročníku z učebnice English Word 1 a 2 , podľa ŠVP sa vyučujú 3 hodiny týždenne. Angličtina na 2.stupni sa vyučuje z nových učebníc - New Project .

Nemecký jazyk sa vyučuje v 6. – 9.ročníku, ako druhý cudzí jazyk postupuje sa podľa doporučených učebníc Deutschmobil (v 9.roč) a v ostatných ročníkoch Projekt Deutsch.

Škola je slabo vybavená školskými atlasmi sveta a SR, ďalej nám chýbajú Zbierky úloh na prijímacie pohovory na testovanie žiakov 9.ročníka. Tieto učebnice neprepláca MŠ SR, vedenie školy hľadá spôsob ako doplniť školské učebnice o tieto potrebné vyučovacie pomôcky – atlasy boli zakúpené z finančných prostriedkov ZRPŠ, zbierky si žiaci zakupujú sami. Podobne budeme postupovať aj v prípade ďalších potrebných učebníc.

Vybavenosť školy učebnými pomôckami je možné považovať za dobré. V jednotlivých kabinetoch sa pomôcky dopĺňajú priebežne z rozpočtu školy. Takto sme doplnili kabinety o interaktívne učebné pomôcky a interaktívne tabule sú už v 6.triedach. Vedenie školy zakúpilo prístup na virtuálnu knižnicu spoločnosti Komenský s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom portálu www.zborovna.sk.

Z prostriedkov ZRPŠ, najmä z 2 % z daní sme zakúpili názorné mapy na vyučovanie – prvá pomoc a prírodovedné mapy a 2 interaktívne tabule.

Z normatívneho financovania sme v júni a počas prázdnin v júli 2010 financovali maliarske práce okolo všetkých okien na škole, zakúpili interaktívnu tabuľu a urobili údržbu všetkých počítačov v digitálnej triede. V školskom roku 2012/2013 budeme tak mať k dispozícii 6 kusov interaktívnych tabúľ

 

Projekt Zdravá škola

 

 

Pravidelne hodnotíme aktivity v rámci projektu Zdravá škola – na nástenke na chodbe školy hodnotíme aktivity, ktoré sme počas školského roka organizovali v rámci projektu. Starostlivosť školy, učiteľov, rodičov a školského pediatra a stomatológa o zdravie našich žiakov je na dobrej úrovni. Zapojili sme sa do programu podpory ovocia a zeleniny a školského mlieka (Rajo – Brejky – automat na ochutené mliečne nápoje). Vedenie školy vytvára podmienky pre športové vyžitie žiakov – na škole pracujú 2 krúžky so športovým zameraním a 2 turistické krúžky 1 krúžok kultúrno-poznávací. Podporujeme turistické vychádzky (ŠKD, environmentálne exkurzie okolie Orešian, okolie rieky Moravy a Devínske jazero v spolupráci s Lesmi SR). Zapájame sa do športových súťaží – vybíjaná, futbal, volejbal, dopravná súťaž. Organizujeme lyžiarsky a plavecký výcvik a školu v prírode a pravidelne sa zúčastňujeme na okresnej súťaži mladých záhradkárov. V septembri pravidelne organizujeme Dni zdravej výživy, Beh Terryho Foxa spojený so zbierkou na podporu liečby rakoviny – v tomto školskom roku sme na konto Ligy proti rakovine poukázali 136,- € a v apríli sme v spolupráci s Ligou proti rakovine zorganizovali Deň narcisov – na konto Ligy sme poukázali 540,60 €.

Už po druhý rok sa koncom júna konal Deň otvorených dverí náučnej prírodnej lokality, kde podávame pre žiakov bylinkové čaje a môžu si svoje prírodovedné vedomosti otestovať z otázok o prírode , rastlinkách a bylinkách, ktoré sa nachádzajú v našej náučnej prírodnej lokalite.

V aktivitách z projektu Zdravá škola budeme pokračovať aj naďalej a pravidelne vyhodnocovať činnosť a správu zasielať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 

Práca koordinátora drogovej prevencie

 

 

Integrálnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu školy je aj program protidrogových aktivít školy. Veľkú pozornosť venujeme vo výchovno- vzdelávacom procese v oblasti prevencie sociálno – patologických javov s dôrazom na prevenciu drogových závislostí. Predovšetkým v smere humanizácie a demokratizácie školy, výchovy k etickým hodnotám a ľudským právam a k zdravému životnému štýlu a formovaniu odmietavého postoja k užívaniu drog. Protidrogový koordinátor úzko spolupracuje s CPPPaP Galanta a zúčastňuje sa na stretnutiach, ktoré organizujú – Srdce na dlani a Povedz to priamo. (od januára 2012 sme nemali vymenovaného protidrogového koordinátora, pretože pani učiteľka, ktorá ukončila kontinuálne vzdelávanie protidrogových koordinátorov ukončila na našej škole pracovný pomer a vhodného kandidáta na túto pozíciu sme zatiaľ neurčili).

 

V rámci protidrogových aktivít sa uskutočnilo niekoľko aktivít:

 

 • Týždeň duševného zdravia – relaxačné cvičenia

 • Detský čin roka – detská porota

 • Prečo som na svete rada – výtvarná súťaž

 • Anonymný dotazník o násilí a šikanovaní v 5. – 6.ročníku

 • Týždeň boja proti rakovine (Deň narcisov)

 • Červené stužky

 • Nenič svoje múdre telo

 • Ako poznám sám seba? a Ako meniť sám seba? V 5. – 9. ročníku

 • Mladí ľudia – za život bez tabaku v 5. a 6. ročníku

 • Prednášky s psychologičkami CPPPaP Galanta: „Ako riešiť problémové správanie žiakov“ – pre žiakov 1. stupňa a pre žiakov 2. stupňa „ Agresívne správanie žiakov“

 

Práca v ŠKD

 

 

V tomto školskom roku pracovali na našej škole 2 oddelenia ŠKD, kde bolo prihlásených 44žiakov. Osobitne je treba vyzdvihnúť prácu p. vychovávateliek a žiakov ŠKD. Popri plnení úloh v oblasti prípravy žiakov na vyučovanie sa pani vychovávateľky starajú o to, aby čas strávený v ŠKD bol pestrý, zábavný a zaujímavý. Medzi najobľúbenejšie podujatia patria : futbalový turnaj o putovný pohár „Otcovia – deti“, jesenné slávnosti, pobyty v prírode, turistické vychádzky do okolia, karneval, návšteva divadelného predstavenia a najnovšie s deťmi strávili „Noc rozprávok“ v ŠKD, kde s deťmi čítali rozprávkové knihy a dotvorovali podľa fantázie príbehy.

V tomto školskom roku si skrášlili okolie a natreli všetky preliezky novým náterom. Žiakov vedú aj k láske a úcte rôznych zvykov a tradícií – organizujú rôzne súťaže a branné hry. Pravidelne sa zapájajú do celoštátnych výtvarných súťaží. V tomto školskom roku sa zapojili do súťaží: Súťaž s LIDLOM, Vysnívaná záhrada s Husqvarnou. Porota ocenila výtvarnú prácu žiakov ŠKD v rámci súťaže Hasičská technika dnes a v minulosti.

Každoročne počas polročných prázdnin organizujú detský karneval a Valentínsku diskotéku, pripravujú športové popoludnie s deťmi z MŠ a posedenie pri ovocných stoloch.. Spoločne s rodičmi zorganizovali návštevu divadelného predstavenia „Mechúrik Košťurik“ a muzikálu „Snehulienka a 7 pretekárov“.

Pestrá a zaujímavá činnosť v ŠKD sa prejavuje aj vo zvýšenom záujme rodičov o umiestnenie detí v našom ŠKD.

 

Školské výlety

 

 

Žiaci 1. stupňa – 26 žiakov 1. – 4. ročníka sa zúčastnilo na jednodňovom výlete do Podolia a

Piešťan dňa 31.05.2012

Zodpovedné p. uč. Filová, Grellová, Konečná a Funtalová

 

Žiaci 2. stupňa – 13.06.2012 sa 40 žiakov 5. – 9. ročníka zúčastnilo jednodňového výletu Bratislava – plavba loďou po Dunaji, Bratislavský hrad a návšteva

filmového predstavenia „Avangers“ 3D v Eurovei

Zodpovedné pani uč.: M. Szabová, A. valachová, A. Dobosová

 

Exkurzie

 

30.09.2012 – turisticko-environmentálna exkurzia – Orešany a okolie – 46 žiakov školy

Zodpovedné pani uč. Konečná, Valachová, Szabová

10.05.2012 – 46 žiakov sa zúčastnilo prírodovednej exkurzie Devínske jazero a alúvium

rieky Morava

Zodpovedné pani uč.: Smrtníková, Konečná, Szabová

9.3.2012 – náučno - historická exkurzia „Starobylá Nitra“ – návšteva Nitrianskeho hradu

spojená s prednáškou: Príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Zodpovedné pani uč. Szabová, Tóthová

Všetci žiaci našej školy sa zúčastnili exkurzie do miestnej ľudovej knižnice – mesiac marec. V spolupráci s miestnou knižnicou prežilo 8 žiakov 1. stupňa Noc s Andersenom – prenocovanie spojené s čítaním a súťažením v miestnej knižnici.

Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili exkurzie na OcÚ Horné Saliby – zodp. pani uč, Szabová

 

Filmové predstavenia

 

20.10.2011 – 47 iakov 5. -9.ročníka – filmové predstavenie – „Šmolkovia“ Eurovea

Bratislava

23.04.2012 – 28 žiakov 5. – 9. roč. – filmové predstavenie „Hnev Titanov“ – Max Trnava

13.06.2012 – 40 žiakov sa zúčastnilo filmového predstavenia – „Avangers“ –

Eurovea Bratislava

 

Divadelné predstavenia

 

26.11.2011 – Mechúrik Koščúrik – SND Bratislava – 32 žiakov ŠKD – zodp. pani vych.

 

12.12.2011 – Čáry máry fuč punč priania – Divadlo LUDUS Bratislava – všetci žiaci

1.stupňa – zodp. pani uč. Filová, grellová, Konečná, Brodanský

14.12.2011 – Maratón – Divadlo LUDUS Bratislava - všetci žiaci 2. stupňa – zodp. všetci tr.

uč. 2. stupňa

26. 2.2012 - Snehová kráľovná – Divadlo Malá scéna Bratislava – 35 žiakov 5.- 9. roč.

Zodp. pani uč. Szabová, Valachová

24.03.2012 – Snehulienka a 7 pretekárov –SND Bratislava – 30 žiakov ŠKD – zodp. p. vych.

 

 

Spolupráca školy s Rodičovskou radou

 

 

V šk. roku 2011/2012 bola dobrá spolupráca s výborom ZRPŠ (Rodičovskou radou). Rodičia významne prispeli k úspešnému priebehu XVII. rodičovského plesu. Významná je aj pomoc zo strany rodičov pri zbere starého papiera. Už tradične rodičia venujú škole 2% z daní, za ktoré každoročne dopĺňame školský inventár o nové učebné pomôcky. V tomto roku sme z 2 % z daní zakúpili interaktívnu tabuľu.

 

Spolupráca školy s OcÚ a sponzori školy

 

 

Na dobrej úrovni je aj spolupráca školy s obecným úradom. Riaditeľstvo školy sa obracia na obecné zastupiteľstvo hlavne so žiadosťou o pomoc pri odstraňovaní technických závad na budove školy a v priestoroch školy – ošetrenie náučnej prírodnej lokality. V ústrety nám vychádzajú pravidelným bezplatným prenájmom KD na školské kultúrne podujatia a bezplatným vstupom našich žiakov na Termálne kúpalisko.

Pravidelnými sponzormi školy sú : PD Hrušov a pekáreň Bagetka.

 

 

 

 

Údaje o projektoch

 

 

Škola je zapojená do projektov :

1. Zdravá škola

2. Mliečna liga

3. Infovek

4. Školské ovocie

5. Naša krajina, náš región, naše životné prostredie

6. Modernizácia vzdelávacieho procesu učiteľov

7. Ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti CJ

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti

 

 

V tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnila Komplexná inšpekcia od 16.01. – 18.01.2012. V Správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti ŠŠI konštatovala ako

silné stránky školy:

 

 1. riadenie:

služby poskytované v oblasti výchovného poradenstva a vytváranie podmienok na výchovu mimo vyučovania rešpektujúc potreby a záujmy žiakov. Školský poriadok bol prerokovaný s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade školy. Dodržiavanie základných fyziologických, psychických a hygienických potreby žiakov pri vyučovaní.

 

 1. podmienky výchovy a vzdelávania:

priestorové podmienky, didaktická technika a ich maximálne a efektívne využitie

v mimovyučovacom čase. V ŠkVP má škola zrozumiteľne zadefinované vlastné ciele výchovy a vzdelávania tak, že celková úroveň jeho vypracovania umožňuje realizovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Učitelia dobre rozvíjajú pracovné návyky a zručnosti žiakov, priebežne verbálne hodnotenia výsledky žiakov, čo vytvára priaznivú pracovnú atmosféru

 

slabé stránky školy:

 

a) ŠkVP nebol zverejnený na verejne prístupnom mieste V ŠkVP nebol zaradený do

spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania ako aj zapracovanie poznámok

k učebnému plánu

b) ŠSI v Rozhodnutiach o oslobodení, alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania

vyžadovať aj odporúčanie od praktického lekára, čo vydané rozhodnutia nemali

c) v Školskom poriadku zapracovať práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov (ktorý

je zapracovaný vo Vnútornom poriadku školy) a zverejniť ho na verejne prístupnom

mieste

d) pri organizovaní exkurzií, výletov a kurzov vyžadovať informatívny súhlas zákonného

zástupcu, ktorý nebol súčasťou všetkých podujatí, ktoré škola organizovala.

 

ŠSI hodnotila celkovú úroveň riadenia školy, podmienky a proces vzdelávania na priemernej úrovni.

 

Vedenie školy vykonáva hospitačnú činnosť v priebehu školského roka. Postupuje podľa plánu hospitácií. V toto školskom roku sme mali zaradenú jednu pani učiteľku Mgr. Andreu Dobosovú (nastúpila do práce 1.3.2012) do adaptačného programu. V rámci tohto programu sa uskutočňujú vzájomné hospitácie u uvádzajúceho učiteľa Mgr. Dana Smrtníková a začínajúceho učiteľa Mgr. Andrea Dobosová podľa vypracovaného plánu adaptačného vzdelávania.

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti

 

1.) Normatívne financovanie - dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka

 

V Správe ... uvádzame dotáciu na žiaka (vyčerpané náklady na žiaka) za rok 2011

 

Tabuľka v  €

Obdobie

Dotácia na mzdy

Dotácia na prevádzku

Spolu

Počet žiakov

Dotácia na žiaka

Rok 2011

182922- €

37518,- €

220 440,- €

142

1552,39 €

 

 

2.) Poplatky za ŠKD

 

Na základe VZN o poskytovaní služieb obyvateľom obce uznesením č. P V/249 – 2004

§7 v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 540/2004 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č. 588/2004 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2005 schválilo Obecné zastupiteľstvo a určilo výšku mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na každého žiaka v školskom klube detí 3,35 € mesačne (aj v roku 2011 od roku 2012 mesačne čiastka 6,70 €).

Všetky poplatky za pobyt žiakov v ŠKD od 1.1.2006 boli uhradené do pokladne OcÚ Horné Saliby.

Dotácia na mzdy: 20497,18 €

Dotácia na prevádzku: 1243,07 €

 

Obdobie

Dotácia na mzdy

Dotácia na prevádzku

Spolu

Počet žiakov

Dotácia na žiaka

Rok 2011

20497,18

1243,07,- €

21740,25 €

44

494,10 €

 

 

3.) Vzdelávacie poukazy

 

V šk. roku 2011/2012 bolo škole poukázaných 142 vzdelávacích poukazov. Za obdobie

od 1.9.2011 – 30.6.2012 bolo na vzdelávacích poukazoch vyplatené vedúcim záujmových krúžkov : 4061,40 €

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

 

Za rok 2011

 

Dopravné : 2188,75 €

Stravné žiaci : 1602,02 €

Školské potreby HN : 365,20 €

 

Spolu: 4155,97 €

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámer rozvoja školy na príslušný školský rok

 

 

Vychádzajúc z Hlavných úloh plánu práce školy na šk. rok 2011/2012 v oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré nadväzujú na úlohy vytýčené v POP MŠ SR sme sa v tomto školskom roku zamerali na tieto oblasti :

 • pokračovali sme v plnení projektu Zdravá škola – úlohy vytýčené boli splnené a pravidelne vyhodnocované na nástenke Zdravej školy a školský koordinátor zdravej školy nás o plnení úloh oboznamoval na pracovných poradách. Vytýčené úlohy sme nielen splnili – podarilo sa nám zorganizovať Deň narcisov v spolupráci s Ligou proti rakovine(spolupráca aj s Jednotou a miestnym Domovom dôchodcov)

 • program boja proti drogám - spolupracovali s CPPPaP, Políciou a ÚPSVaR Galanta . Počas šk. roka sme vyvíjali aj iné veľmi užitočné aktivity ako: Svetový deň boja proti drogám, Detský čin roka – škola dobrých skutkov, prednášky a besedy o šikanovaní, vyplnenie dotazníka o násilí, anketa o šikanovaní a prieskum drogovej scény na škole a sociologický prieskum o problémoch v rodine v 5. a 6. ročníku. Ďalšie aktivity – Červené stužky, Dni nezábudiek, vymeň jablko za cigaretu, videoprojekcia Škodlivosť fajčenia a Alkohol zabijak,

 • Mliečna liga – do tohto projektu sme sa zapojili pred tromi rokmi- od spoločnosti RAJO – Brejky v suteréne školy je automat na mliečne výrobky, ktorý pravidelne je dopĺňaný o mliečne výrobky, avšak spotreba sa znížila a tak od mája 2012 bol automat spoločnosťou Rajo odobratý

 • Aj v tomto šk. roku sme sa zapojili aj do projektu „Školské ovocie“ v spolupráci s PD Tvrdošovce každý žiak v týždni dostane zadarmo jedno jablko a 2,5 dcl ovocnej jablkovej šťavy

 • projekt Socrates – Comenius – tento projekt sa nám opäť nepodarilo uskutočniť (nedokážeme nájť v Európe školy podobného zamerania, ktoré sa uchádzajú o spoluprácu), avšak zapojenie sa do tohto projektu nie je otázka na jeden školský rok a preto sa budeme uchádzať o tento projekt aj v nasledujúcom šk. roku

 • zavedenie jazykovej a počítačovej gramotnosti : v tomto školskom roku sme pokračovali vo vyučovaní cudzieho jazyka (anglický jazyk) od 1.ročníka – 2 hodiny týždenne sa vyučovali žiaci 1. a 2. od 3. ročníka sa žiaci vyučovali 3 hodiny týždenne podľa ŠVP ako aj 2. cudzí jazyk od 6. ročníka – nemecký jazyk 2 hodiny týždenne.

 • Pokročili sme aj v počítačovej gramotnosti , Informatickú výchovu a informatiku sa vyučovali žiaci v reformných ročníkoch (v 1.- 4. roč. a v 5. – 8. roč.) po 1 hodine týždenne. V popoludňajších hodinách sa žiaci školy mohli zapojiť do krúžku výpočtovej techniky – prihlásili sa žiaci od 1. – 9-ročníka v počte asi 60.

 • Veľkú pozornosť sme venovali aj nadaným a talentovaným žiakom – zapojili sme sa do vedomostnej súťaže prostredníctvom internetu i – Bobor žiaci 3. a 4. ročníka ako Bobríci, žiaci 5. – 7. ročníka ako Benjamíni a žiaci 8. – 9. ročníka ako Kadeti.

 • vytváranie Otvorenej školy – zámer vedenia školy vytvoriť otvorenú školu, kde by sa častejšie stretávali rodičia a učitelia a žiaci školy sa nám podaril v aktívnej spolupráci s Radou rodičov – uskutočnilo sa niekoľko akcií – zber papiera, XVII. rodičovský ples, MDD, Deň narcisov, Deň otvorených dverí náučnej prírodnej lokality

 • spolupracujeme aj so spoločenskými organizáciami – boxeristický klub –majstrovská liga (viď úspechy žiakov)

 • pokračovala aj spolupráca s OcÚ Horné Saliby (spolupráca s OcÚ Dolné Saliby je prisľúbená v rámci možností).

 

 

 

Pomoc obecného úradu Horné Saliby škole :

- bezplatne prenajíma kultúrny dom na kultúrno – spoločenské podujatie pre potreby

školy

- bezplatný vstup na Termálne kúpalisko pre žiakov školy na školské akcie

- projekt „Naša krajina, náš región, naše životné prostredie“ – vybudovanie náučného

chodníka za školou a jeho údržba

- pomoc pri opravách a údržbe školy

 

Systematickú pozornosť vo výchovno – vzdelávacom procese sme venovali :

 

 • environmentálnej výchove –v jednotlivých tematických plánoch boli vyznačené aktivity na ochranu prírody a životného prostredia, uchádzame sa o spolupráci so štátnou organizáciou Lesy SR – Lesná škôlka – exkurzie do prírody. Vytvorením živej učebne prírody nám vznikla povinnosč aj o jej údržbu, ochranu a poznávanie. Každoročne sa žiaci na hodinách prírodopisu zapájajú do Eniviro otáznikov, ktoré vyhlasuje MŽP SR, spolupráca s Lesmi SR – enviro exkurzia – okolie Orešian a Adamovské štrkoviská, Devínske jazero, Devínske alúvium Moravy

 • medziľudské vzťahy a humanizácia, hodnotová orientácia – plnenia Akčného plánu predchádzanie všetkým formám násilia, diskriminácie ...(na hodinách Etv, Ov) – kontinuálne vzdelávanie učiteľov – Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností

 • vlastenecké cítenie – propagácia a spomienka na významné výročia a pamätné dni našich

národných dejín – exkurzia na Nitriansky hrad - katedrála a Diecézne múzeum na

Nitrianskom hrade a beseda Kráľ Svätopluk a Veľká Morava s doc. Lazarovou

v spolupráci s Domom Matice slovenskej Galanta ako aj beseda so spisovateľom

Romanom Bratom

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

 

 

Vychádzajúc z plánu práce školy, kde sú zahrnuté krátkodobé i dlhodobé ciele a vízia školy môžeme vyzdvihnúť tieto oblasti (podrobnejšie vyhodnotenie úspechov školy viď Stále aktivity školy) :

 • zvyšovanie jazykovej gramotnosti – od šk. roka 2009/2010 sa vyučuje ANJ na 1.stupni už od 1. ročníka (od 3. ročníka sa začalo vyučovanie ANJ už v šk. roku 2005/2006). Tradične sa zapájame do olympiády ANJ (viď úspechy...)

 • zvyšovanie počítačovej gramotnosti – žiaci 1. - 4. ročníka a 5. - 8. ročníka sa na našej škole povinne vyučujú informatickú výchovu a informatiku. Do ŠkVP sme zaradili vyučovanie informatickej výchovy a informatiky 1 hodinu týždenne v ročníkoch 1. – 4. a v 5. – 9. ročníku. Žiaci našej školy sa môžu zdokonaľovať v počítačovej gramotnosti aj v krúžku výpočtovej techniky. V šk. roku 2011/2012 sa v základoch IT zdokonaľovalo od 1. – 9.ročníka 60 žiakov našej školy v krúžkoch výpočtovej techniky.

 • Prírodovedná oblasť – matematická pytagoriáda, mladý záhradkár (viď úspechy...)

 • Šport : pokračovať v úspechoch vo volejbale dievčat, vybíjaná žiaci 3. a 4. ročníka a dievčatá, malý futbal, dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“ (viď úspechy ...) a pravidelne organizovať lyžiarsky výcvik a plavecký výcvik.

 • Literárna oblasť – nadviazať na dlhoročné úspechy v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“, recitačné súťaže (viď úspechy ...).

 • Výtvarná oblasť – pokračovať už tradične vo výnimočných úspechoch žiakov školy na výtvarných súťažiach v rámci okresu, kraja, ba aj celoslovenských súťažiach

 • Kultúrno – spoločenské aktivity školy - naďalej pokračovať v tradičných aktivitách školy

 

- Dni zdravej výživy

- Dni športu

- Beh Terryho Foxa

- Zber papiera

- Mesiac úcty k starším

- Mikulášska slávnosť

- Predvianočný kultúrny program

- Školský karneval ŠKD

- Deň narcisov

- Stavanie májov

- Medzinárodný deň detí

- Deň otvorených dverí náučnej prírodnej lokality

 

Návrh opatrení na zlepšenie úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu

 

 

Vedenie školy a všetci učitelia školy vyvíjajú maximálne úsilie, aby výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov našej školy boli každý rok na vyššej úrovni. Toto predsavzatie sa nám darí plniť hlavne v príprave žiakov 9. ročníka na prijímacie pohovory (všetci žiaci našej školy boli prijatí na ďalšie štúdium- 18 žiakov 9.roč. a 2 žiaci 8.ročníka pokračuje v štúdiu na SOU v Dunajskej Strede. Úspechy zaznamenávame aj v príprave žiakov na vedomostné a športové súťaže (viď úspechy ...) a zviditeľňovaní výsledkov našej práce na kultúrnych vystúpeniach pre obyvateľov našej obce a v propagácii novovybudovanej náučnej prírodnej lokality – Deň otvorených dverí náučnej prírodnej lokality.

Aj napriek zavádzaniu nových foriem práce so žiakmi (projektové vyučovanie), doučovaním v rôznych predmetoch vyskytli sa aj v šk. roku 2011/2012 vážne nedostatky v učení a správaní sa žiakov školy.

So samými jednotkami prospelo 36 žiakov školy, čo je 25,35 % (najviac bolo v 1. ročníku 14 žiakov zo 17) . V tomto školskom roku prospeli všetci žiaci školy.

Vážne nedostatky sa vyskytli aj v správaní sa žiakov 3 žiaci našej školy mali zníženú známku zo správania na stupeň 2 no vyskytli sa aj závažnejšie porušenia školského poriadku a tak 1 žiak 5.ročníka mal zníženú známku zo správania na stupeň 3. Dôvodom na zníženie známky zo správania bolo : sústavné porušovanie školského poriadku, šikanovanie, záškoláctvo (počet neospravedlnených hodín v tomto šk. roku bol 116 vymeškaných hodín), nárast agresívneho správania sa voči spolužiakom ale aj voči učiteľom (oproti minulým rokom pribudli znížené známky zo správania v nižších ročníkoch).

 

Opatrenia na zlepšenie výchovno – vzdelávacích výsledkov :

 • dôkladná príprava učiteľov na vyučovanie, včasná príprava pomôcok na vyučovanie a využívanie najmodernejšej vyučovacej techniky – dataprojektor, notebook, interaktívna tabuľa

 • vedenie školy bude podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov – zorganizovanie kontinuálneho vzdelávania na našej škole – od 8. – 13. novembra 2011 organizuje aktualizačné vzdelávania - Rozvoj emocionálnej výchovy vo vyučovacom procese a apríli overenie vedomostí z MS Office 2007 v edukačnom procese v MPC Trnava. Zároveň podporujeme nové metódy a formy práce, zdokonaľovanie sa v jazykoch, IT. Podporujeme aj účasť učiteľov na odborných seminároch na tému šikanovanie a problémy a poruchy v učení a správaní sa žiakov a moderné spôsoby ich odstraňovania ako aj Interaktívna kniha a kariérne poradenstvo pre výchovných poradcov .

 • zavádzanie nových moderných metód práce – využívanie počítačov, internetu, projektové vyučovanie, individuálny prístup

 • maximálne využitie vyučovacej hodiny na prebranie učiva, utvrdenie a zopakovanie prebraného učiva

 • vyžadovať každodennú prípravu od žiakov

 • vyžadovať, aby žiaci mali všetky učebné pomôcky

 • počas prestávok každý dozorkonajúci učiteľ bude vyžadovať dodržiavanie školského poriadku (viď Prevádzkový poriadok a Školský poriadok ...)

 • podporovať mimoškolské aktivity, ktoré rozvíjajú tvorivosť, vedomosti, kultúrno – spoločenské aktivity, športovanie.

 

Plne si uvedomujeme, že prvoradým cieľom práce našej školy je, aby našu školu opúšťali všestranne vzdelaní a prakticky pripravení žiaci, ktorí už v blízkej budúcnosti obstoja v oblasti profesionálneho uplatnenia a spoločenského postavenia. Preto budeme venovať zvýšenú pozornosť rozvoju kľúčových spôsobilostí ako sú: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť, digitálna gramotnosť, jazyková gramotnosť, finančná a prírodovedná gramotnosť – vzťah k prírode, k regiónu a ochrana prírody, krajiny, spôsobilosť učiť sa učiť, riešiť problémy a spôsobilosť chápať kultúru. Už dlhodobo organizujeme kultúrne vystúpenia pre širokú obecnú verejnosť, kde sa obyvatelia obce môžu zoznámiť s výsledkami našej práce.

Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že naša škola ako celok môže plniť svoje významné poslanie a dosahovať aj dobré výsledky vo všetkých oblastiach pôsobenia len v atmosfére plného pochopenia a spolupráce rodiny a školy, obecného zastupiteľstva a školy, ako aj ostatných spoluobčanov. Preto sa aj v budúcnosti budeme spoliehať na ich pomoc a spoluprácu.

Cieľom vedenia školy a všetkých učiteľov školy je vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia školy ako centra stretávania sa a živej diskusie medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi ale aj učiteľmi a rodičmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Smrtníková

riaditeľka školy

 

Integrovaní žiaci

V školskom roku 2009/2010 sme úzko spolupracovali s metodičkami PPP v Galante a na základe ich odporúčaní a odborných rád sme pracovali s 3 žiakmi, ktorí boli evidovaní ako integrovaní žiaci. Boli to žiaci v 5., 6. a 8. ročníku – 2 žiaci boli integrovaní na základe narušených komunikačných schopností a jeden žiak z dôvodov problémov v učení. V priebehu školského roka sme žiadali o psychologické vyšetrenie ďalších 4 žiakov – väčšinou dôvody boli problémy v učení a v správaní.

Správanie:

Na konci šk. roka z dôvodu vážneho porušenia školského poriadku bola nížená známka zo správania u 8. žiakov. Na 1.stupni 2 žiaci na uspokojivé a na 2. stupni u 4 žiakov na uspokojivé a u 2 žiakoch na menej uspokojivé. Oproti minulému školskému roku, keď malo 10 žiakov zníženú známku zo správania to naznačuje mierne zlepšenie správania sa žiakov našej školy. Znížená známka zo správania bola prevažne z dôvodov nevhodného správania sa, nedodržiavania školského poriadku a aj záškoláctva. Záškolákov sme riešili v spolupráci s OcÚ a ÚPSVaR Galanta.
Počas školského roka sa vyskytli rôzne prípady porušovania školského poriadku a vnútorného poriadku školy. Vedenie školy a učitelia rázne a prompne reagovali a snažili sa problémy riešiť ihneď v zárodku. A tak v spolupráci s rodičmi, metodičkami PPP Galanta a kurátorom okresného ÚPSVaR bol jeden žiak od septembra umiestnený v Diagnostickom centre Bratislava od 9.9.2009 na 6 mesiacov. Tento prípad, ako aj jeden podobný prípad z minulého roka, boli poučením pre všetkých žiakov školy a zároveň sme zabránili ďalšiemu porušovaniu školského poriadku, poškodzovaniu majetku školy, ubližovaniu slabším spolužiakom a zvlášť negatívnym prejavom a nebezpečným porušeniam základných zásad morálky. Medzi hlavné dôvody zníženej známky zo správania patrili záškoláctvo, prejavy fyzického násilia, vulgárne výrazy, zárodočné prejavy šikanovania a sústavné porušovanie školského poriadku a najnovšie aj požívanie alkoholických nápojov, psychotropných látok na verejnosti mladistvými aj žiakmi našej školy.


Hodnotenie a klasifikácia výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok šk. roka 2009/2010

Ročník

Počet žiakov

Prospeli

Opr. skúška

Neklasif.

Neprosp.

Zníž.znám. zo správ.

Prosp. spolu

%

1.

12

12

-

-

-

-

12

100

2.

13

13

-

-

-

1

13

100

3.

10

10

-

-

-

1

10

100

4.

13

13

-

-

-

-

13

100

5.

21

21

-

-

-

-

21

100

6.

16

14

-

-

2

3

14

87,50

7.

20

20 

-

-

-

3

20

100

8.

17

17

-

-

-

-

17

100

9.

18

18

-

-

-

-

18

100

Spolu

140

138

0

0

2

8

138

98,57

 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka
 
 Slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka sa konal v dňoch 3. – 5.02.2010 a predbežne bolo zapísaných 16 žiakov na školský rok 2010/2011. Príprave žiakov do 1.ročníka venujeme každoročne veľkú pozornosť. Úzko spolupracujeme s pani učiteľkami v MŠ, s obvodným pediatrom a s pracovníčkami PPP v Galante. Plán spolupráce s MŠ tvorí súčasť plánu práce školy. Túto spoluprácu hodnotíme ako veľmi dobrú. Žiaci MŠ navštívili 2 x žiakov v 1.ročníku a zúčastnili sa na športovom popoludní v ŠKD ak aj dní zdravej výživy.
 
 Menný zoznam žiakov zapísaných do 1. ročníka na šk. rok 2010/2011
 
 1. Jana Boborová
 2. Tomáš Dobosy
 3. Francesco Farkas
 4. Karin Garajová
 5. Ľudmila Kožuchová
 6. Petra Lavrinčíková
 7. Natália Lopušná
 8. Pavol Lóci
 9. Mária Mireková
 10. Soňa Planková
 11. Erik Sztéskál
 12. Dominik Tanko
 13. Tamáš Tánczos
 14. Alexandra Tichá
 15. Zuzana Lóciová
 16. Samuel Jánoška
 
 
 Vzdelávacie poukazy
 
 V tomto školskom roku škole poukázalo 137 žiakov vzdelávacie poukazy. Žiaci sa mohli zapojiť do krúžkov :
 
 • športových
 • výpočtovej techniky
 • tanečný
 • anglického jazyka
 • šikovné ruky
 • zdravotnícky
 
 
 Práca v krúžkoch bola pestrá a zaujímavá. Žiaci tak mohli zmysluplne tráviť voľné chvíľky a pani učiteľky pripravovať žiakov na súťaže a nacvičovať kultúrne programy . Už tradične pripravujeme kultúrny program k mesiacu úcty k starším (aj do miestneho Domova dôchodcov), predvianočný kultúrny program, kultúrny program na obecné oslavy stavanie mája. Takto chceme vyjadriť svoju vďaku všetkým, čo nám nezištne pomáhajú.
 
 
 Výsledky výstupných previerok :
 
 V tomto šk. roku písali žiaci 1.-9-ročníka výstupné previerky z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry. Keďže v minulom šk. roku sa osvedčilo zisťovanie vedomostí testovou formou aj u prvákov, tak p. učiteľka pripravila výstupný test výstupný test v 1.ročníku zo Sj aj M. Môžeme konštatovať, že žiaci 1. stupňa zvládli učivo z oboch testovaných predmetov nadpriemerne. U žiakov na 2. stupni sa ukázali vážnejšie problémy so zvládnutím učiva z matematiky ako aj zo Sj. Najväčšie nedostatky mali žiaci 6. a 7.ročníka, ktorí už dlhodobo dosahujú iba priemerné ba až podpriemerné výsledky.

 

Trieda

 Sj

 M

I.

90,76 %

95,21 %

II.

81,85 %

75,93 %

III.

85,31 %

69,67 %

IV.

73,31 %

70,07 %

V.

67,22 %

63,30 %

VI.

46,01 %

47,31 %

VII.

56,69 %

74,34 %

VIII.

 56,49 %

51,97 %

IX.

59,82 %

56,25 %

 

Celoplošné testovanie

Všetci žiaci 9.ročníka sa dňa 10.3.2010 zúčastnili Celoplošného testovania žiakov zo slovenského jazyka a matematiky.

Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov našej školy v celoplošnom testovaní bola:

matematika : 54,7 % priemerný počet bodov 10,94
slovenského jazyka : 64,7 % priemerný počet bodov 12,94


Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích pohovoroch

Žiaci 9.ročníka

Meno

Škola

Odbor

Evelín Bittóová

OA Sereď

Obchodná akadémia

Patrik Filo

SŠ elektrotech. N. Zámky

TIS v elektrotechnike

Nikoleta Fülöpová

SOŠ záhradnícka Piešťany

Záhrad. výroba služby

Ján Goldberger

SOŠ obchodu a služieb

Autoopr. elektrikár

Michal Ďurkovič

SOU Galanta

Autoopr. elektrikár

Katarína Kontárová

SOŠ veterinárna Nitra

veterinárstvo

Patrik Kravárik

SOŠ automobilová Trnava

Autoopr.-mechanik

Martina Kraváriková

SOŠ obchodu a služ. Galanta

kuchárka

Kristína Lóciová

Gymnázium Galanta

gymnázium

Miroslav Majó

SPŠ dopravná Trnava

Technika a prev. dopravy

Noémi Nagyová

OA Sereď

Obchodná akadémia

Dávid Pál

OA Sereď

Obchodná akadémia

René Pálfi

SOŠ technická Galanta

klampiar

Veronika Sitárová

SOŠ Obch. a služieb Galanta

kaderník

Alžbeta Szolgová

Gymnázium Galanta

Gymnázium

Sandra Szteszkálová

Súkr.stred..odbor.akad. D. Streda

Hotelová akadémia

Martina Ujhelyiová

OA Sereď

Obchodná akadémia

MartinVasas

SOŠ záhradnícka Malinovo

Sad a krajin. tvorba

Ľubomíra Zubajová

SOŠ Bratislava

Mechanikpočítač. sietí
Dochádzka :

Počet vymeškaných hodín : 1.polrok : 6774 priemer na žiaka 48,04 hodín
2.polrok : 7702 priemer na žiaka 55,01 hodín

V tomto šk. roku sa vyskytli vážne prípady záškoláctva a porušovania školského poriadku ako aj vnútorného poriadku školy. Z toho dôvodu bolo 1.polroku neospravedlnených hodín 156 vyučovacích hodín a v 2.polroku sa počet neospravedlnených hodín zvýšil na 387 vyučovacích hodín (najviac neospravedlnených hodín bolo v 6.ročníku až 464 ,jedna žiačka mala zo VI. triedy mala 320 neospravedlnených hodín, v tomto prípadoch zasahoval ÚPSVaR). Väčšina vymeškaných ospravedlnených hodín bola z dôvodu choroby.


Zoznam uplatňovaných učebných plánov

Vyučovanie na našej škole prebieha v triedno-hodinovom systéme. Pedagogickí pracovníci školy využívajú vo svojej práci tradičné metódy a formy práce. Od minulého školskom roku v rámci vypracovania projektu „Vytvorenie a zavedenie systému projektového vyučovania“ sme uplatňovali projektové vyučovanie, kde učitelia využívali aj prácu s počítačom a internetom. Vo svojej práci sme sa usilovali o inováciu s dôrazom na tvorivosť, humanizáciu a individuálny prístup vo výchovno – vzdelávacom procese. Používali sme aj moderné učebné pomôcky, ktoré spestrovali vyučovaciu hodinu a takéto hodiny boli pre žiakov lákavejšie, zaujímavejšie a atraktívnejšie. Vo vyučovacom procese sa stalo už samozrejmosťou, že učitelia uplatňovali najmä prezentácie v power pointe s maximálnym využitím digitálnej triedy najmä interaktívnu tabuľu, dataprojektory a notebooky.
Vo všetkých ročníkoch sme postupovali podľa platných učebných osnov. Pokračovali sme vo vyučovaní cudzieho jazyka už od 1.ročníka aj vďaka tomu, že 2 pani učiteľky na 1.stupni sa vzdelávajú v rámci ďalšieho vzdelávania v oblasti CJ. Žiaci v 1. a 2.ročníku postupovali podľa učebnice Busy Bay a v 3. a 4.ročníka postupovali podľa jazykového variantu učebných plánov a vyučovali sa anglický jazyk. Postupovali podľa doporučených učebníc Chit-chat.
Už druhý rok sme uplatňovali nový ŠkVP, v tomto školskom roku sme pokračovali v 2. a 6. ročníku. Náš ŠkVP je zameraný na 3 oblasti s dôrazom na náš regió – jazyková gramotnosť, prírodovedná gramotnosť a informačná gramotnosť. Zaviedli sme aj nové vyučovacie predmety v rámci voliteľných hodín ŠkVP sa na našej škole vyučuje spoločenská výchova, regionálna výchova a tvorba a ochrana životného prostredia.
Žiaci na 2.stupni v 7. – 9. ročníku postupovali podľa učebných plánov MŠ SR č.520/2003 – 41 s platnosťou od 1.septembra 2003 Variant 2.


Vyučovanie cudzích jazykov

V tomto školskom roku sme zaviedli vyučovanie cudzieho jazyka – anglického jazyka už od 1. ročníka. S vyučovaním anglického jazyka od 3. ročníka máme niekoľkoročné dobré skúsenosti. Jednoznačne pozitívna je aj odozva rodičov žiakov a ochota ďalšieho vzdelávania sa učiteľov 1. stupňa v oblasti CJ. Na 2. stupni sa od 6.ročníka povinne vyučujú 2 cudzie jazyky. Žiaci sa učia anglický a nemecký jazyk. Z hľadiska odbornosti vyučovania konštatujeme, že anglický jazyk vyučuje odborne pani učiteľka s ukončenou aprobáciou Aj, na 1. stupni si dopĺňajú kvalifikáciu 2 pani učiteľky ďalším vzdelávaní v oblasti CJ. Nemecký jazyk vyučuje pani učiteľka, ktorá si rozšírila kvalifikáciu štúdiom na Goetheho inštitúte.

Vyučovanie etickej a náboženskej výchovy

V alternácii s etickou výchovou sa vyučovalo katolícke a evanjelické náboženstvo. Na 1.stupni katolícke náboženstvo navštevovalo 10 žiakov a na 2. stupni 13 žiakov – katolícke náboženstvo vyučoval p. farár Mgr. Imrich Halász. Na evanjelické náboženstvo sa prihlásilo na 1. stupni 1 žiak a na 2. stupni 7 žiakov – evanjelické náboženstvo vyučovala p. kaplánka E. Fajnorová.

Údaje o počte zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu

V šk. roku 2009/2010 pracovalo na našej škole 12 učiteľov a 2 pani vychovávateľky. 11 učiteľov splnilo podmienky odbornej a pedagogickej kvalifikácie, iba jedna pani učiteľka K. Hirková je študujúca externe na FiF UKF v Nitre dejepis – etická výchova. Pretože sme škola s malým počtom učiteľov, nebolo možné ani v tomto šk. roku na 2.stupni odučiť všetky predmety učiteľmi s požadovanou aprobáciou (napr. Nj, F. Tev, D, Z). Prvú kvalifikačnú skúšku absolvovalo 6 učiteľov (6 učiteľov neabsolvovalo, pretože boli mladší).

Veková štruktúra učiteľov a vychovávateliek:
do 30 rokov - 2
do 40 rokov - 3
do 50 rokov - 4
nad 50 rokov - 5

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Dana Smrtníková (Z – Tv)
Vzdelanie – PdFUK Trnava
1. kvalifikačná skúška – MPC Bratislava
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov – MPC Bratislava
Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010
Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Mgr. Eva Konečná (1.stupeň)
Vzdelanie - PdF Nitra
1.kvalifikačná skúška – MPC Bratislava
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov – MPC Bratislava
Priebežné vzdelávanie – kurz lyžiarskeho inštruktora
Priebežné vzdelávanie EV pre 1.stupeňZŠ
ĎVU v oblasti CJ – anglický jazyk –ŠPÚ od 12.1.2009

Mgr. Ivana Filová (1.stupeň)
Vzdelanie – PdF Nitra
Špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy – 1.kvalifikačná skúška
Kurz IKT – Základy PC
ĎVU v predmete informatika – ŠPÚ od 5.6.2009
Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010
Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010
Mgr. Linda Darázsová (1.stupeň)
Vzdelanie – UKF Nitra
Priebežné vzdelávanie etická výchova pre 1.stupeň
ĎVU v oblasti CJ – anglický jazyk –ŠPÚ od 12.1.2009

Mgr. Zuzana Gellová (uč. Pre deti a mládež vyžadujúcich osobitnú starostlivosť)
Vzdelanie – PdF UK Trnava
Kurz IKT – Základy PC
Priebežné vzdelávanie etická výchova pre 1. stupeň
Kurz ECDL – certifikát ECDL Štart verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010
Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Mgr. Mária Szabová (Sj – Ov)
Vzdelanie – PdF Trnava
1. kvalifikačná skúška – MPC Bratislava
Kurz IKT – Základy PC
Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010
Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Mgr. Laura Matušová (P – Ev)
Vzdelanie – PdF TU v Trnave
Kurz IKT – Základy PC
Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010
Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – ÚIPŠ od 9.6.2009
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť- protidrogový koordinátor MPC Bratislava od 10.2.2010

Mgr. Silvia Tóthová (M – Ch)
Vzdelanie – Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Kurz IKT – Základy PC
Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010
Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – ÚIPŠ od 8.6.2009

Mgr. Gabriela Svobodová (R – Vv)
Vzdelanie – PdF Prešov
1. kvalifikačná skúška
Kurz Aj MCP Bratislava , kurz kreatívnej tvorby na vyuč hod. Aj a nové trendy vo vyučovaní
Kurz IKT – Základy práce s počítačom, kurz kreativity
Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010
Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Mgr. Mária Konečná (M – Ch)
Vzdelanie – UKF Nitra
Nemecký jazyk – Akadémia vzdelávania Galanta
Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010
Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – ÚIPŠ od 27.10.2009
Mgr. Alžbeta Valachová (Aj)
Vzdelanie – PdF Bratislava
Kurz IKT – Základy PC
Kurz ECDL – certifikát verzia sylabu 5,0 od 11.3.2010
Kurz digitálnej techniky – od 11.5.2010

Katarína Hirková (študujúca externe na FiF UKF Nitra, D – Ev)

Alžbeta Tušková (vychovávateľka)
Vzdelanie – Gymnázium Galanta, SPŠ Modra
Kurz IKT- Základy PC

Margita Burešová (vychovávateľka)
Vzdelanie – SPŠ vychovávateľstvo Most
Kurz IKT - Základy PC


Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy


1. Mgr. Gabriela Svobodová - Funkčné vzdelávanie – príprava vedúcich pedagogických pracovníkov – MPC Bratislava
2. Mgr. Eva Konečná – ĎVU v oblasti CJ pre 1. stupeň ZŠ ŠPÚ
3. Mgr. Linda Darázsová - ĎVU v oblasti CJ pre 1. stupeň ZŠ ŠPÚ
4. Mgr. Silvia Tóthová – Ako zvládnuť agresie a prejavy šikanovania detí v podmienkach školy – Bratislava 6.11.2009
5. Mgr. Dana Smrtníková – Seminár k Zákonu č.317/2009 KŠÚ Trnava 30.9.2009
6. Mgr. Alžbeta Valachová –workshop – Grow with harmony – Trnava 4.11.209
7. Všetci učitelia školy (okrem Hirkovej a E. Konečnej) absolvovali kurz ECDL a využitie digitálnej techniky vo vyučovacom procese
8. Mgr. I. Filová – ĎVU v predmete informatika – ŠPÚ Bratislava
9. Všetci pracovníci školy absolvovali školenie BOZP – 19.10.2009
10. Mgr. Silvia Tóthová – Modernizácia vzdel. procesu – Trnava 12.11.2009 - ÚIPŠ
11. Mgr. Laura Matušová – Modernizácia vzdel. procesu – Trnava 29.9.2009- ÚIPŠ
12. Mgr. Mária Konečná - Modernizácia vzdel. procesu – Trnava 7.12.2009 - ÚIPŠ
13. Mgr. Dana Smrtníková – konzultačný seminár „Pracovný poriadok škôl v kontexte s aktuálnou legislatívou:“ - KŠÚ Trnava – 11.6.2010


Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Škola sa profiluje na základe projektu Zdravá škola, Mliečna liga, Školské ovocie podporujeme vyučovanie cudzích jazykov s dôrazom na anglický jazyk už od 1.ročníka, ďalej projektové vyučovanie a využívanie IT a internetu a interaktívnych CD nosičov v rámci vyučovania ale aj vo voľnom čase a podporujeme záujem žiakov o pravidelné športovanie – futbal, volejbal a rôzne hry.
Všetci pedagogickí pracovníci uplatňujú vo svojej práci Etický kódex, jeho pravidlá a princípy. Okrem toho dodržiavajú zásady Práv dieťaťa – chartu ľudských práv a slobôd (na chodbe školy je umiestnená nástenka s právami dieťaťa). Všetci uplatňujú vo svojej práci pravidlá, normy a smernice v zmysle platnej legislatívy. Na skvalitnení výchovno – vzdelávacej práce sa podieľajú vedúci MZ, PK, všetci učitelia ako aj vedúci krúžkov, protidrogový koordinátor, koordinátor Zdravej školy a vychovávateľky v ŠKD. Vo svojej práci uplatňujeme nové metódy a formy práce, poznatky a skúsenosti získané individuálnym štúdiom odbornej literatúry, absolvovaním kvalifikačných skúšok, účasťou na seminároch a ďalšom vzdelávaní. Veľký dôraz kladieme na humanizáciu, individuálny prístup a prácu s talentovými žiakmi (dňa 10.12.2009 Expert geniality) Najväčším povzbudením sú pre nás úspechy, ktoré získajú naši žiaci na rôznych súťažiach alebo kultúrnych vystúpeniach.

Stále aktivity na škole


1. Plnenie projektu Zdravá škola :

- Dni zdravej výživy – propagácia zdravého stravovania a životného štýlu, švédske stoly so zeleninovými a ovocnými misami v rámci týždňa zdravej výživy – september

-  Dni športu – Beh Terryho Foxa spojený s finančnou zbierkou na podporu liečby
rakoviny (dňa 28.09.2009 sme poukázali 94,79 €,- Sk)

-  Deň narcisov – spolupráca s Ligou proti rakovine- dňa 16.04.2010 – finančná zbierka na podporu liečby rakoviny v spolupráci so ZŠ s VJM v Horných Salibách, miestnym domov dôchodcov , Jednotou a rodičovskou radou – na účet Ligy proti rakovine sme poukázali 392,40 €

- Návšteva DDI v Galante – žiaci 1.stupňa absolvujú počas šk. roka 2 krát návštevu DDI, kde sa oboznamujú s teoretickými a praktickými ukážkami a situáciami na cestách.
-  Plavecký výcvik žiakov 6.ročníka sa uskutočnil v júni na miestnom Termálnom kúpalisku. Výcviku sa zúčastnilo 16 žiakov 6..ročníka , inštruktormi boli pani r. školy D. Smrtníková, a pani uč. E. Konečná a M. Konečná
-  ŠKD sánkovačka na Kaskádoch dňa 5.2.2010

2. Kultúrne a vzdelávacie aktivity

• Kultúrny program k Mesiacu úcty k starším – v miestnom kultúrnom dome a v Domove dôchodcov
• Predvianočný kultúrny program v miestnom kultúrnom dome.
• Školský karneval pre žiakov 1.stupňa – v ŠKD v deň polročných prázdnin.
• Slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka - spolupráca MŠ a žiakov 9.ročníka.
• Zber druhotných surovín – starého papiera – v spolupráci s rodičmi (vyzbierali sme 4920 kg)
• Kultúrny program na obecné oslavy Stavanie mája.
• Noc s Andersenom – spolupráca s miestnou knižnicou – akcia v knižnici pre žiakov 4. ročníka
• Halloween žiakov ŠKD s vypúšťaním lodičiek po Dudváhu – 28.10.2009
• Turistická vychádzka na poľovnícku chatu do lesíka – ŠKD dňa 14.9.2009
• Výchovný koncert pre žiakov školy dňa 29.9.2009
• Interaktívny výchovný koncert pre žiakov 1.stupňa aj žiakov zo ZŠ Dolné Saliby dňa 16.6.2010 podnázvom KNICK - KNACK.
• Divadelné predstavenie – ŠKD dňa 29.10.2009 v Trnave – Maťo hľadá hniezdo a baletu v Bratislave dňa 14.3.2010 „Narodil sa chrobáčik“
žiaci 3. – 7. roč, dňa 19.3.2010 Staré divadlo Nitra „Kniha džungle“
• Medzinárodný deň detí – spolupráca so spoločenskými organizáciami – strelecký klub, kynologický klub z Trstíc a pán Ledneczký s koňmi – podujatie sa uskutočnilo v telocvični a na ihrisku školy
• Účelové cvičenia – 2 x ročne a didaktické hry 1 x ročne – teoretická aj praktická časť.
• Filmové predstavenie v Bratislave dňa 16.11.2009 „G – Force“ žiaci 3. – 9. ročníka
• Prednáška „Deti a moderné IKT“ žiaci 5. – 8.ročníka –dňa 2.11.2009
• Burza práce - žiaci 8. – 9. roč, v Galante dňa 12.11.2009
• Výstava exotických plazov – dňa 2.12.2009 v telocvični školy
• Návšteva Strieborného ranča v Galante – žiaci ŠKD dňa 4.12.2009
• Testovanie žiakov 5.– 9. roč. vo vedomostnej súťaži Expert geniality – dňa 10.12.2009
• Finančná zbierka na Haiti –zakúpenie výživy pre deti Haiti v hodnote 56,- € (1.3.2010)
• Beseda s členmi hasičského zboru Horné Saliby dňa 16.3.2010
• Exkurzia do Vlastivedného múzea a renesančného kaštieľa v Galante v rámci regionálnej výchovy – žiaci 5. a 6.ročníka – dňa 22.3.2010
• Beseda so spisovateľom Jánom Navrátilom – dňa 29.3.2010
• Beseda s protidrogovou tematikou „Tvoja správna voľba“ - v Osvetovom stredisku Galanta v spolupráci s Políciou Galanta – dňa 7.5.2010 žiaci 3. a 4.ročníka
• Beseda s metodičkami CPPP Galanta na tému – Šikanovanie – v 4. – 6.ročníku –
dňa 14.5.2010

Úspechy žiakov našej školy na súťažiach

Predmetové olympiády :

• olympiáda anglického jazyka – D. Bertoková - účasť
• matematická pytagoriáda - E.Szutyanyiová,M. prágerová – účasť

Celoslovenské a medzinárodné súťaže :

výtvarná oblasť :
• Vypaľovanie trávy to nikdy nerob – ocenená práca v celoslovenskej výtvarnej súťaži žiakov ŠKD

literárna oblasť:
• Keď si vymýšľam – sci-fi poviedky – 1 žiak – práca nebola ocenená

Krajské súťaže:

Športové:
dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“ – 3.miesto

výtvarné:
výtvarná práca na súťaž „Na bicykli bezpečne“ – 2.miesto (R: Matušek)

literárne:
Čaro slova – účasť (V. Stehláriková)

Okresné súťaže :

športové
- Vybíjaná – žiaci 3. a 4.roč. – 2.miesto v obv. kole
- dopravná súťaž „ Na bicykli bezpečne“ – 1. miesto v okr. kole
- malý futbal mladší a starší žiaci – účasť

výtvarné :
- Európa v škole – zaslané práce starší žiaci
- Prečo som na svete rád – protidrogová tematika- starší žiaci
- Modernizácia vzdelávania – výtvarné spracovanie projektu
- Proti škodlivým závislostiam – 2. kategória ocenená práca K. Kontárovej a špeciálna cena
ŠKD

litrárne – recitačné :
• Šaliansky Maťko – účasť –
• Európa v škole – zaslané práce 3 žiakov –neboli ocenené

Spevécke:
• Galantský slávik – 2. miesto – V. Stehláriková


Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy

Vyučovanie na našej škole prebieha v triedach, ktoré sú umiestnené v 3 budovách – Jubilejná škola – žiaci 1.ročníka a ŠKD. V Hlavnej budove sú umiestnené triedy – 6. tr., 7. tr, 8.tr. a 9. trieda a v suteréne školy sú žiaci 2. triedy. V Prístavbe školy sú umiestnené triedy – 3., 4. a 5. trieda. Jedna trieda v Prístavbe je vybudovaná ako digitálna trieda vybavená interaktívnou tabuľou, počítačmi a dataprojektorom – využíva sa na delenie jazykov (vyuč. AJ) na projektové vyučovanie a poobede na záujmovú činnosť – krúžok výpočtovej techniky. Spoločne so žiakmi ZŠ s VJM využívame chemické laboratórium, telocvičňu a školské ihriská s bežeckou dráhou.
Vybavenosť školy učebnicami ešte stále nie je na dostatočnej úrovni. Postupné dopĺňanie učebníc z distribučnej agentúry ADREM je nepružné a nevyhovujúce –objednávky nie sú vybavené načas, meškajú, krátia sa dodávky a vznikajú problémy s dostatočným počtom učebníc pre žiakov školy. Najväčší problém v súčasnosti je dopĺňanie učebníc, pretože sa prednostne distribuujú učebnice pre reformné ročníky aj tie sú krátené a tak nám chýbajú aj nové učebnice. V týchto ročníkoch sa bude postupovať podľa nového školského zákona s prihliadnutím na štátny a školský vzdelávací program. Doobjednávanie učebníc je pomalé, zdĺhavé a nevyhovujúce. Žiaci preto často používajú aj 7 – 8 ročné učebnice, ktoré by mali byť už vyradené (napr.: zbierky, tabuľky, atlasy). Ďalším problémom je nekvalitné viazanie učebníc najmä slovenský jazyk chémie v 8. a 9. ročníku, literatúry v 6. a 7. ročníku a slovenského jazyka v 4. ročníku, viazanie nevydrží ani 2 roky. Túto situáciu je vedenie školy nútené riešiť v spolupráci s vedeniami iných škôl v okrese vzájomným prepožičaním učebníc. Škola je slabo vybavená školskými atlasmi sveta a SR, ďalej nám chýbajú Zbierky úloh na prijímacie pohovory na testovanie žiakov 9.ročníka. Tieto učebnice neprepláca MŠ SR, vedenie školy hľadá spôsob ako doplniť školské učebnice o tieto potrebné vyučovacie pomôcky – atlasy boli zakúpené z finančných prostriedkov ZRPŠ. Podobne budeme postupovať aj v prípade ďalších potrebných učebníc. Vybavenosť školy učebnými pomôckami je možné považovať za dostatočné iba vďaka finančnej pomoci a podpore zo ZRPŠ. V jednotlivých kabinetoch sú pomôcky zastarané a v niektorých prípadoch nevyhovujúce – aktuálne sa dopĺňajú podľa možnosti z rozpočtu ale aj z prostriedkov ZRPŠ a zo zberu papiera. Tento rok boli takto zakúpené metodické príručky, nástenné tabule a interaktívne učebné pomôcky (CD) a knihy do žiackej knižnice od spisovateľa J. Navrátila. Z normatívneho financovania sme počas prázdnin v júli 2010 financovali náter všetkých žiackych lavíc, bezpečnostné opatrenie v digitálnej triede(ukrytie elektrických káblov v bezpečnostných krytoch) a údržbu všetkých počítačov.


Projekt Zdravá škola

Pravidelne hodnotíme aktivity v rámci projektu Zdravá škola – na nástenke na chodbe školy hodnotíme aktivity, ktoré sme počas školského roka organizovali v rámci projektu. Starostlivosť školy, učiteľov, rodičov a školského pediatra o zdravie našich žiakov je na dobrej úrovni. Vedenie školy vytvára podmienky pre športové vyžitie žiakov – na škole pracujú 2 krúžky so športovým zameraním a tanečný krúžok pre mladších a starších žiakov. V septembri pravidelne organizujeme Beh Terryho Foxa spojený so zbierkou na podporu liečby rakoviny – v tomto školskom roku sme na konto Ligy proti rakovine poukázali 94,79 € a v apríli sme v spolupráci s Ligou proti rakovine zorganizovali Deň narcisov – na konto Ligy sme poukázali 392,40 €. Zapojili sme sa aj do zbierky na zemetrasením postihnuté Haiti a prispeli sme sumou 56,- na zakúpenie nutričnej stravy pre deti Haiti.
V aktivitách z projektu Zdravá škola budeme pokračovať aj naďalej a pravidelne vyhodnocovať činnosť a správu zasielať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.


Práca koordinátora drogovej prevencie

Integrálnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu školy je aj program protidrogových aktivít školy. Veľkú pozornosť venujeme vo výchovno- vzdelávacom procese v oblasti prevencie sociálno – patologických javov s dôrazom na prevenciu drogových závislostí. Predovšetkým v smere humanizácie a demokratizácie školy, výchovy k etickým hodnotám a ľudským právam a k zdravému životnému štýlu.

V rámci protidrogových aktivít sa uskutočnilo niekoľko aktivít:

-  Cesta k emocionálnej zrelosti
-  Týždeň duševného zdravia – relaxačné cvičenia
-  Detský čin roka – detská porota
-  Prečo som na svete rada – výtvarná súťaž
-  Anonymný dotazník o násilí a šikanovaní v 7. – 9.ročníku
-  Týždeň boja proti rakovine
-  Anonymný dotazník o rodinných vzťahoch


Práca v ŠKD

V tomto školskom roku pracovali na našej škole 2 oddelenia ŠKD, kde bolo prihlásených 40žiakov. Osobitne je treba vyzdvihnúť prácu p. vychovávateliek a žiakov ŠKD. Popri plnení úloh v oblasti prípravy žiakov na vyučovanie sa pani vychovávateľky starajú o to, aby čas strávený v ŠKD bol pestrý, zábavný a zaujímavý. Medzi najobľúbenejšie podujatia patria : celodenné pobyty v prírode spojené s prenocovaním na poľovníckej chate, turistické vychádzky do okolia, zberu gaštanov. V tomto školskom roku si skrášlili okolie a k posedeniu pribudli húpačky a domček s lezeckou stenou. Žiakov vedú aj k láske a úcte rôznych zvykov a tradícií – organizujú rôzne súťaže a na poľovníckej chate plnia podmienky súťaže odvahy a branné hry. Pravidelne sa zapájajú do celoštátnych výtvarných súťaží. Aj v tomto školskom roku boli ocenené výtvarné práce v celoslovenskej súťaži „Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob“. Porota ocenila aj špeciálnou cenou výtvarnú prácu žiakov ŠKD v rámci súťaže Proti škodlivým závislostiam. V tomto roku pani vychovávateľky vypracovali projekt vyhlásený Coop Jednota „Nech sa nám netúlajú“ – projekt nebol úspešný
Každoročne počas polročných prázdnin organizujú detský karneval, pripravujú športové popoludnie s deťmi z MŠ a posedenie pri ovocných stoloch. V tomto roku usporiadali ak netradičné podujatie ako Hlloween s púšťaním lodičiek po Dudváhu, sánkovačka na Kaskádoch, Mikuláš na ranči Strieborné jazero v Galante a zorganizovali výkendový pobyt žiakov ŠKD na chate pri Leviciach, kde spoločne navštívili Počúvadlu, Banské múzeum v prírode, Banskú Štiavnicu a Antol. Pani vychovávateľky dbajú aj na kultúrne vyžitie žiakov a zorganizovali návštevu filmového predstavenia, divadelného a baletu.
Pestrá a zaujímavá činnosť v ŠKD sa prejavuje aj vo zvýšenom záujme rodičov o umiestnenie detí v našom ŠKD.


Školské výlety

Žiaci 1. stupňa – 22 žiakov 1. – 4. ročníka jednodňový výlet do jaskyne Driny a na Červený
Kameň – 11.6.2010
Zodpovedné p. uč. Filová, Grellová,
Žiaci 2. stupňa – 39 žiakov 3., 4., 5.,7. a 8.ročníka sa zúčastnilo výletu na Počúvadlo penzión
Pod Sitnom od 11. - 13.6.2010 zodpovedné pani uč. E. Konečná,Valachová,
M. Koečná,
Žiaci ŠKD – 12 žiakov ŠKD sa zúčastnilo výletu na Krnišov pri Leviciach od 28.5. –
30.5.2010 – zodpovedné p.vych Tušková, Burešová

Exkurzie

21.5.2010 – 38 žiakov 5. – 9.ročníka sa zúčastnilo literárno –dejepisnej exkurzie do Bojníc – zodpov. p. uč. Szabová, Hirková

22.3.2010 – žiaci 5. a 6. ročníka sa v rámci regionálnej výchovy zúčastnili exkurzie do vlastivedného múzea v Galante a navštívili aj renesančný kaštieľ – zodp.
p. uč. Matušová a Svobodová
9.10.2009 – žiaci 7. a 8.roč. – Dom Matice slovenskej v Galante – beseda o Jozefovi Murgašovi – zodp. p.uč. Szabová


Všetci žiaci našej školy sa zúčastnili exkurzie do miestnej ľudovej knižnice – mesiac marec. V spolupráci s miestnou knižnicou prežilo 10 žiakov 1. stupňa Noc s Andersenom – prenocovanie spojené s čítaním a súťažením v miestnej knižnici.
Cukráreň Katica- žiaci v rámci krúžku varenia – zodp. p.uč.Szabová

Filmové predstavenia

16.11.2009 – G- Force – .ročníka – zodp.: p uč. Tóthov,
Matušová, Svobodová, Szabová, Valachová, M. Konečná


Divadelné predstavenia

19.3.2010 – Kniha Džungle – Staré divadlo Nitra -45 žiakov 3., 4., 5.,6., 7. ročníka – zodp.
p. uč. Valachová, M. Konečná, Tóthová
14.3.2010 – SND Bratislava „Narodil sa chrobáčik“ – 21 žiakov ŠKD zodp. p. vych.
A. Tušková, M. Burešová
29.10.2010 – Trnava – „Maco Maťo hľadá hniezdo“ – 31 žiakov ŠKD – zodp. p. vych. A.
Tušková, Burešová


Spolupráca školy s Rodičovskou radou

V šk. roku 2009/2010 bola dobrá spolupráca s výborom ZRPŠ (Rodičovskou radou). Rodičia významne prispeli k úspešnému priebehu XIII. rodičovského plesu. Významná je aj pomoc zo strany rodičov pri zbere starého papiera. Už tradične rodičia venujú škole 2% z daní, za ktoré každoročne dopĺňame školský inventár o nové učebné pomôcky najmä moderné interaktívne CD a nástenné tabule. V tomto roku sme z 2 % z daní zakúpili domček s lezeckou stenou na školský dvor.

Spolupráca školy s OcÚ a sponzori školy

Na dobrej úrovni je aj spolupráca školy s obecným úradom. Riaditeľstvo školy sa obracia na obecné zastupiteľstvo hlavne so žiadosťou o pomoc pri odstraňovaní technických závad na budove školy a v priestoroch školy. V ústrety nám vychádzajú pravidelným bezplatným prenájmom KD na školské kultúrne podujatia a bezplatným vstupom našich žiakov na Termálne kúpalisko. Pravidelnými sponzormi školy sú : PD Hrušov, pekáreň Bagetka.

Údaje o projektoch

Škola je zapojená do projektov :
1. Zdravá škola
2. Mliečna liga
3. Infovek
4. Školské ovocie


V školskom roku 2009/2010 sme vypracovali tieto projekty:

Nech sa nám netúlajú – vyhlásený COOP Jednota – „Od počítačov na detské školské ihrisko“ - projekt neuspel


Výsledky inšpekčnej činnosti

V tomto školskom roku sa uskutočnili 2 tematické inšpekcie zamerané na zisťovanie stavu uplatňovania výchovy k ľudským právam a pripravenosť škôl na riešenie problematiky šikanovania. Táto tematická inšpekcia sa konala v dňoch 23. a 24.9.2009
Predmetom školskej inšpekcie č.1 – Pripravenosť škôl na riešenie problematiky šikanovania.
Zistenia ich hodnotenie a závery:
Škola má systematicky rozpracované Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2006 k prevencii šikanovania žiakov v školách samostatne vo vnútornej smernici a problematika je čiastočne zapracovaná aj v pedagogickej dokumentácii školy. Problematika šikanovania je zapracovaná aj do časovo-tematických plánov učiteľov jednotlivých predmetov. Škola organizuje pre žiakov rôzne aktivity zamedzujúce šikanovaniu. Prípady šikanovania a jeho náznaky sa riešia v spolupráci s rodičmi, poradenskými centrami a v prípade potreby aj s políciou.


Predmetom školskej inšpekcie č.2 – Stav a úroveň uplatňovania výchovy k ľudským právam v základnej škole.
Škola organizuje aktivity, ktoré prispievajú k formovaniu základných ľudských hodnôt, vytvára dostatok možností záujmovej činnosti, avšak neprezentuje sa školským časopisom, ani webovou stránkou. Školský poriadok obsahuje práva a povinnosti žiakov, učiteľov a ostatných zákonných zástupcov žiakov. Škola nemá ustanoveného koordinátora environmentálnej výchovy a nemá rozpracované preventívno-výchovné programy v rámci národných programov. Škola poskytuje príjemné motivujúce prostredie pre žiakov a učiteľov, avšak učebné priestory nie sú upravené s ohľadom na žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiaci 9.ročníka v teste z predmetu občianska výchova dosiahli lepšie výsledky v praktickej aplikácii poznatkov, ako v základných vedomostiach


Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti

1.) dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka
V Správe ... uvádzame dotáciu na žiaka (vyčerpané náklady na žiaka) za rok 2007 

 

Obdobie

Dotácia na mzdy

Dotácia na prevádzku

Spolu

Počet žiakov

Dotácia na žiaka

Rok 2009

192 986,00 €

28 754,15 €

221 740,15 €

       140

1583,86 €6.) Poplatky za ŠKD

Na základe VZN o poskytovaní služieb obyvateľom obce uznesením č. P V/249 – 2004 §7 v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 540/2004 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č. 588/2004 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2005 schválilo Obecné zastupiteľstvo a určilo výšku mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na každého žiaka v školskom klube detí 3,35 € mesačne. Všetky poplatky za pobyt žiakov v ŠKD od 1.1.2006 boli uhradené do pokladne OcÚ Horné Saliby.

7.) Vzdelávacie poukazy

V šk. roku 2009/2010 bolo škole poukázaných 137 vzdelávacích poukazov. Za obdobie od 1.9.2009 – 30.6.2010 bolo na vzdelávacích poukazoch vyplatené vedúcim záujmových krúžkov : 3919,60 € . Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Za obdobie od 1.9.2009 – 30.6.2010

Dopravné : 52300,- Sk
Stravné žiaci : 7700,- Sk
Štipendiá : 4000,- Sk
Školské potreby HN : 5000,- Sk
Spolu: 69 000,- Sk


Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere  rozvoja školy na príslušný školský rok

Vychádzajúc z Hlavných úloh plánu práce školy na šk. rok 2009/2010 v oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré nadväzujú na úlohy vytýčené v POP MŠ SR sme sa v tomto školskom roku zamerali na tieto oblasti :
- pokračovali sme v plnení projektu Zdravá škola – úlohy vytýčené boli splnené a pravidelne vyhodnocované na nástenke Zdravej školy a školský koordinátor zdravej školy nás o plnení úloh oboznamoval na pracovných poradách. Vytýčené úlohy sme nielen splnili ale aj prekročili – podarilo sa nám zorganizovať Deň narcisov v spolupráci s Ligou proti rakovine(spolupráca aj s Jednotou a miestnym Domovom dôchodcov).
- program boja proti drogám - školský koordinátor drogovej prevencie (p uč.Matušová) sa usilovala o to, aby sme úlohy naplánované v pláne šk. protidrogového koordinátora splnili – počas šk. roka sme vyvíjali aj iné veľmi užitočné aktivity (Detský čin roka – škola dobrých skutkov, sviečkový pochod proti AIDS, prednášky a besedy o šikanovaní, anonymné dotazníky o šikanovaní a rodinných vzťahoch).
- Mliečna liga – do tohto projektu sme sa zapojili pred dvomi rokmi- od spoločnosti RAJO – Brejky je automat na mliečne výrobky pravidelne dopĺňaný o mliečne výrobky
- V tomto šk. Roku sme sa zapojili aj do projektu „Školské ovocie“ v spolupráci s PD Tvrdošovce každý žiak v týždni dostane zadarmo jedno jablko a 2,5 dcl ovocnej jablkovej šťavy
- projekt Socrates – Comenius – tento projekt sa nám nepodarilo uskutočniť – p. učiteľky Valachová a M. Konečná sa v januári 2007 zúčastnili na seminári k projektu Socrates, avšak zapojenie sa do tohto projektu nie je otázka na jeden školský rok a preto sa budeme uchádzať o tento projekt aj v nasledujúcom šk. roku
- zavedenie jazykovej a počítačovej gramotnosti : v tomto školskom roku sme pokračovali vo vyučovaní cudzieho jazyka (anglický jazyk) od 1.ročníka – 2 hodiny týždenne sa vyučovali žiaci na 1. stupni.
- Pokročili sme aj v počítačovej gramotnosti, keď sme splnili požiadavku rodičov a zaviedli sme vyučovanie práca s počítačom v rámci krúžku výpočtovej techniky. V krúžku boli prihlásení žiaci 1. – 9-ročníka v počte asi 60.
- vytváranie Otvorenej školy – zámer vedenia školy vytvoriť otvorenú školu, kde by sa častejšie stretávali rodičia a učitelia a žiaci školy sa nám podaril v aktívnej spolupráci s Radou rodičov – uskutočnilo sa niekoľko akcií – zber papiera, XIII. rodičovský ples, MDD, Deň narcisov
- začali sme spolupracovať aj so spoločenskými organizáciami – Strelecký klub – MDD- strelecká súťaž
- pokračovala aj spolupráca s OcÚ Horné Saliby (spolupráca s OcÚ Dolné Saliby je iba na rokovaniach s pánom starostom obce, avšak bez podpory).

Pomoc obecného úradu Horné Saliby škole :
- bezplatne prenajíma kultúrny dom na kultúrno – spoločenské podujatie pre potreby školy
- bezplatný vstup na Termálne kúpalisko pre žiakov školy na školské akcie
- projekt „Naša krajina, náš región, naše životné prostredie“ – vybudovanie náučného chodníka za školou
- pomoc pri opravách a údržbe školy – počas letných prázdnin vymaľovanie tried v hlavnej budove školy aj v prístavbe a vymaľovanie priestorov v Jubilejnej škole.

Systematickú pozornosť vo výchovno – vzdelávacom procese sme venovali :
- environmentálnej výchove –v jednotlivých tematických plánoch boli vyznačené aktivity na ochranu prírody a životného prostredia, uchádzame sa o finančné prostriedky v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú pod názvom „Naša krajina, náš región, naše životné prostredie“ – Vytvorme si živú učebnicu, každoročne sa žiaci na hodinách prírodopisu zapájajú do Eniviro otáznikov, ktoré vyhlasuje MŽP SR
- medziľudské vzťahy a humanizácia, hodnotová orientácia – plnenia Akčného plánu predchádzanie všetkým formám násilia, diskriminácie ...(na hodinách Etv, Ov) –
- vlastenecké cítenie – propagácia a spomienka na významné výročia a pamätné dni našich národných dejín.


Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

Vychádzajúc z plánu práce školy, kde sú zahrnuté krátkodobé i dlhodobé ciele a vízia školy môžeme vyzdvihnúť tieto oblasti (podrobnejšie vyhodnotenie úspechov školy viď Stále aktivity školy) :
-  zvyšovanie jazykovej gramotnosti – v šk. roku 2005/2006 sme po prvý krát zaviedli vyučovanie Aj na 1.stupni v 3. a 4.ročníku, zapojili sme sa do olympiády Aj
-  zvyšovanie počítačovej gramotnosti – žiaci 1. a 2. ročníka sa na našej škole povinne vyučujú informatickú výchovu. Do ŠkVP sme zaradili vyučovanie informatickej výchovy a informatiky 1 hodinu týždenne postupne vo všetkých ročníkoch. Žiaci našej školy sa môžu zdokonaľovať v počítačovej gramotnosti v krúžku výpočtovej techniky. V školskom roku 2009/2010 sa v základoch IT zdokonaľovalo od 1. – 9.ročníka 60 žiakov našej školy v krúžkoch výpočtovej techniky.
-  Prírodovedná oblasť – matematická pytagoriáda (viď úspechy...)
- Šport : pokračovať v úspechoch vo volejbale dievčat, vybíjaná mladší aj starší žiaci
a malý futbal, dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“ (viď úspechy ...) a pravidelne
organizovať lyžiarsky výcvik a plavecký výcvik.
-  Literárna oblasť – nadviazať na dlhoročné úspechy v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“, recitačné súťaže a sci – fi poviedky (viď úspechy ...). V tomto šk. roku sme vydali zborník najúspešnejších žiackych literárnych prác s ilustráciami za roky 2003 - 2008
-  Výtvarná oblasť – pokračovať už tradične vo výnimočných úspechoch žiakov školy na výtvarných súťažiach v rámci okresu, kraja, ba aj celoslovenských súťažiach
-  Kultúrno – spoločenské aktivity školy - naďalej pokračovať v tradičných aktivitách školy :
- Dni zdravej výživy
- Dni športu
- Beh Terryho Foxa
- Zber papiera
- Mesiac úcty k starším
- Mikulášska slávnosť
- Predvianočný kultúrny program
- Školský karneval
- Deň narcisov
- Deň matiek
- Stavanie májov
- Medzinárodný deň detí

Návrh opatrení na zlepšenie úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu

Vedenie školy a všetci učitelia školy vyvíjajú maximálne úsilie, aby výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov našej školy boli každý rok na vyššej úrovni. Toto predsavzatie sa nám darí plniť hlavne v príprave žiakov 9. ročníka na prijímacie pohovory (všetci žiaci našej školy boli prijatí na ďalšie štúdium- 18 žiakov 9.roč. a 1 žiačka 6.ročníka ukončila vzdelávanie na základnej škole a nezískala vzdelanie poskytované základnou školou.), v príprave žiakov na vedomostné a športové súťaže (viď úspechy ...) a zviditeľňujeme výsledky našej práce na kultúrnych vystúpeniach pre obyvateľov našej obce. Aj napriek zavádzaniu nových foriem práce so žiakmi (projektové vyučovanie), doučovaním v rôznych predmetoch vyskytli sa v šk. roku 2009/2010 vážne nedostatky v učení a správaní sa žiakov školy. So samými jednotkami prospelo 25 žiakov školy, čo je 17,86 % všetkých žiakov školy. Na 1. stupni prospeli všetci žiaci, na 2. stupni neprospeli 2 žiakov t.j.1,43 % (z toho 1 žiaka ukončila školskú dochádzku - 1 žiak v 6. ročníku). Celkový počet žiakov, ktorí prospeli je 138 t.j. 98,57 %. Vážne nedostatky sa vyskytli aj v správaní sa žiakov 6 žiakov našej školy malo zníženú známku zo správania na stupeň 2 no vyskytli sa aj závažnejšie porušenia školského poriadku a tak 2 žiaci 6. ročníka mali zníženú známku zo správania na stupeň 3. Dôvodom na zníženie známky zo správanie bolo: sústavné porušovanie školského poriadku, záškoláctvo (počet neospravedlnených hodín v tomto šk. roku bol 543 vymeškaných hodín), šikanovanie spolužiakov, nárast agresívneho správania sa voči spolužiakom ale aj voči učiteľom.

Opatrenia na zlepšenie výchovno – vzdelávacích výsledkov :
- dôkladná príprava učiteľov na vyučovanie, včasná príprava pomôcok na vyučovanie a využívanie najmodernejšej vyučovacej techniky – dataprojektor, notebook, interaktívna tabuľa
- vedenie školy bude podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov (nové metódy a formy práce, zdokonaľovanie sa v jazykoch, IT a pod.)
- zavádzanie nových moderných metód práce – využívanie počítačov, internetu, projektové vyučovanie, individuálny prístup
- maximálne využitie vyučovacej hodiny na prebranie učiva, utvrdenie a zopakovanie prebraného učiva
- vyžadovať každodennú prípravu od žiakov
- vyžadovať, aby žiaci mali všetky učebné pomôcky
- počas prestávok každý dozorkonajúci učiteľ bude vyžadovať dodržiavanie školského poriadku (viď Prevádzkový poriadok ...)
- podporovať mimoškolské aktivity, ktoré rozvíjajú tvorivosť, vedomosti, kultúrno – spoločenské aktivity, športovanie.

Plne si uvedomujeme, že prvoradým cieľom práce našej školy je, aby našu školu opúšťali všestranne vzdelaní a prakticky pripravení žiaci, ktorí už v blízkej budúcnosti obstoja v oblasti profesionálneho uplatnenia a spoločenského postavenia. Preto budeme venovať zvýšenú pozornosť rozvoju kľúčových spôsobilostí ako sú: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť, digitálna gramotnosť, jazykový gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, spôsobilosť učiť s učiť sa , riešiť problémy a spôsobilosť chápať kultúru. Už dlhodobo organizujeme kultúrne vystúpenia pre širokú obecnú verejnosť, kde sa obyvatelia obce môžu zoznámiť s výsledkami našej práce. Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že naša škola ako celok môže plniť svoje významné poslanie a dosahovať aj dobré výsledky vo všetkých oblastiach pôsobenia len v atmosfére plného pochopenia a spolupráce rodiny a školy, obecného zastupiteľstva a školy, ako aj ostatných spoluobčanov. Preto sa aj v budúcnosti budeme spoliehať na ich pomoc a spoluprácu. Cieľom vedenia školy a všetkých učiteľov školy je vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia školy ako centra stretávania sa a živej diskusie medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi ale aj učiteľmi a rodičmi.Mgr. Dana Smrtníková
riaditeľka školy