Spoločenskovedná PK

     P L Á N     P R Á C E

predmetovej komisie spoločenské vedy na školský rok 2014/2015


Škola: Základná škola s materskou školou Horné Saliby, Hlavná 299, 92503 Horné Saliby
 

Zaradenie Meno a priezvisko Aprobácia Úväzok Vyučuje predmety
Vedúca PK Mgr. Mária Szabová SJL-OBN

24+tr.

SJL-  5.,6.,7., 9. = 20
OBV - 5.,6., 7.,9. = 4

Člen PK Mgr. Alžbeta Francisciová ANJ 16 ANJ - 4.,5.,6.,,8.,9 = 16
Člen PK Mgr. Katarína Hirková DEJ-ETV 25+tr.

DEJ – 5.,6.,7.,8.,9. = 9
ETV- 6.,8.= 2
VLA – 3.,4. = 2
TBR – 5. = 1
SEE – 8. = 1
THD – 9CH = 1
VYV – 5.,6.,7.,9 = 4
VUM – 8. = 1
GEG – 6. = 2

Člen PK Mgr. Petra Jesková NEJ-ETV 23+tr.

NEJ- 6.,7.,8.,9=12
ETV- 3.+4.,5.+7., 1.+2.=3
SEE- 7.=1
THD – 9.D = 1
IFV – 2.,3.,4. = 3
INF – 5.,6.,9. = 3

Člen PK Mgr. Patrícia Móriová ANJ 25+tr.

ANJ – 1.,6.,7.,9 = 11
SJL – 4.,8. = 14

 


   1.    Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom roku 2013 / 2014

Členovia PK pracovali podľa stanoveného plánu práce. Dodržiavali sa hlavné ciele činností, ktoré vyplývali z plánu práce školy a z jednotlivých predmetov zastúpených v PK.
Vyučovanie prebehlo podľa časovo-tematických plánov.
Prebehli predpísané písomné práce zo slovenského jazyka, vstupné a výstupné previerky boli vyhodnotené a analyzované v rámci zasadnutí PK. Využívali sa učebné pomôcky a učebňa výpočtovej techniky.

Zapojili sme sa do týchto súťaží:

 Výtvarné:
Život v prírode – Martin Hirka sa umiestnil na 2. mieste
Deti kreslia vojakov
Doprava očami detí – A. Timková sa umiestnila na 3 mieste
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc – ocenená E. Szutyányiová
Záchrana života očami detí
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Budimírske studničky – Lesné múzy – ocenená N. Domotorová (celoslovenská súťaž)
 Literárne a prednes poézie a prózy:
Keď si vymýšľam
Olympijské pohľadnice slovenským športovcom
Kukučínova Revúca – ocenený v striebornom pásme R. Matusek (celoslov. súťaž)
Budimírske studničky – Lesné múzy
Múdra príroda
Záchrana života očami detí
Šaliansky Maťko – v okresnom kole získala V. Stehláriková 2. miesto
Čaro slova
 Olympiády:
Dejepisná olympiáda
Olympiáda anglického jazyka – v okresnom kole sa umiestnil M. Lavrinčík na 3. mieste


Podujatia a exkurzie:
4.10. 2013 žiaci našej školy pod vedením triednych učiteľov navštívili divadelné predstavenie pod názvom Princ Bajaja
1. 6. 2014 žiaci 2. stupňa boli na filmovom predstavení Divergencia v Dunajskej Strede
29.11. 2013 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili výstavy exponátov z 2. svetovej vojny pod vedením vyučujúcich .
20.1. 2014 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili na výstave o živote a diele A. Bernoláka v Galante
7.11. 2013 sa žiačky 9. roč. zúčastnili exkurzie v cukrárenskej výrobni Katica.
31.1. 2014 sa starší žiaci, učitelia aj rodičia zúčastnili návštevy muzikálu MATA HARI v Bratislave


Dňa 5.11. 2013 sa na 2. stupni uskutočnili s okresnými psychologičkami besedy na témy: Komunikácia, Obchodovanie s ľuďmi, riziká práce v zahraničí, Vzťahy, láska a sex.
Dňa 12.2.2014 sa pre žiakov II. stupňa konala beseda s pracovníčkou RÚVZ Galanta o zdravej výžive a zdravom životnom štýle
V novembri a v júni sa pripravili a zaslali literárne práce do časopisu Pod lupou, vydávaného okresnou knižnicou. Ich literárne práce boli ocenené a publikované. A to práce R. Domotora, V Kajosovej, B. Czafikovej, E. Szomoaiovej, R. Keszeliho, P. Puhovicha.

Podieľali sme sa na:
príprave jesenných, zimných a jarných slávností
na kultúrnych programoch pre domov dôchodcov, predvianočný program, program ku Dňu matiek, program k prvomájovým oslavám
na podujatiach organizovaných školským parlamentom

Do všetkých spoločensko-vedných predmetov sme zaradili ekologickú, environmentálnu výchovu a výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

Pripravili sme žiakov 9. ročníka na monitor a na prijímacie pohovory. Všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na stredné školy.Úspešnosť monitoru zo SJL bola 59,35%.

      2.    Hlavné úlohy:


V súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovorom o právach dieťaťa využívať vhodné metódy k oboznámeniu žiakov s ich právami a povinnosťami.
Na všetkých vyučovacích hodinách, ale hlavne na hodinách OBN a DEJ voliť také témy, ktoré budú viesť k odstraňovaniu prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu.
Podieľať sa na realizácii úloh Národného programu boja proti drogám, v rámci OBN organizovať besedy s touto tematikou.
Dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s koncepciou
výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ.
Posilňovať národné povedomie žiakov nielen na vyučovacích hodinách, ale aj
prostredníctvom besied, exkurzií a výletov. Využívať dostupné kultúrne akcie, divadelné predstavenia, výstavy a pod. na oboznamovanie sa žiakov s kultúrnym a umeleckým bohatstvom Slovenska, viesť žiakov k jeho ochrane a zveľaďovaniu.
Uplatňovať zásady estetiky vo všetkých predmetoch, učiteľ je vzorom .
V rámci jednotlivých predmetov venovať zvýšená pozornosť environmentálnej
a ekologickej výchove.
Podieľať sa na príprave kultúrneho programu k Vianociam a ku Dňu matiek.
Zapájať žiakov do literárnych a výtvarných súťaží, olympiád v cudzom jazyku, do súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy.

3. Stále a čiastkové úlohy:
Členovia predmetových komisií:
Zostavia tematické plány (osobitne pre integrovaných žiakov). V temat. plánoch osobitne vyznačia vyuč. hodiny zamerané na env. výchovu, na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti, na IKT a ochranu ľudských práv.

Budú tlmočiť informácie zo školení a prednášok.
Budú poskytovať poradenstvo mladším učiteľom.
Budú zavádzať nové metódy do vyučovacieho procesu, akými je projektové vyučovanie, práca s počítačom a internetom.
 
Využijú odbornú literatúru a časopisy na rozšírenie svojich vedomostí.
S ohľadom na stále narastajúce percento neuróz  u detí budú venovať zvýšenú
pozornosť problémovým deťom, najmä individuálnym prístupom a doučovaním.
Osobitne sa budú venovať talentovaným žiakom, budú ich zapájať do rôznych súťaží.
Zodpovední: všetci vyučujúci

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa budú písať vstupné a výstupné
previerky, kontrolné previerky, predpísané kontrolné diktáty a slohové písomné práce.
Zodpovedné: p.uč. Szabová, Móriová
Vyučovanie literatúry sa bude realizovať aj v priestoroch školskej knižnice.
Zodpovedné: p.uč. Szabová, Móriová
Aj na ostatných vyučovacích predmetoch sa budú preverovať vedomosti žiakov aj
písomnou formou.
Zodpovední : všetci vyučujúci
Žiaci 9. ročníka sa budú pripravovať na Monitoring
Zodpovedná: p. u. Szabová
Zapojíme sa do: literárnych súťaží vyhlásených v priebehu šk.roka.
Zodpovedné: p. uč. Szabová, p.uč. Móriová

Olympiády v anglickom jazyku
Zodpovedná: p. zástupkyňa Valachová a p.uč. Móriová
Okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
Zodpovedná: p.uč. Móriová

Zorganizujeme exkurzie: dejepisno-literárnu do pamätnej izby a múzea Ľ. Štúra
na hrad Červený Kameň
do miestnej a okresnej knižnice
na Obecný úrad v Hor. Salibách
do cukrárenskej výrobne Katica v Hor. Salibách
Zodpovedné: p.uč. Szabová, Hirková, Jesková
Zorganizujeme návštevu filmového a divadelného predstavenia (podľa aktuálnej
ponuky) dvakrát v školskom roku.
Zodpovedné: pani uč. Szabová
Vedením žiackej knižnice na 2. stupni bude v šk. roku 2014/2015 poverená pani uč. Szabová.
Kabinety budú v školskom roku 2014/2015 rozdelené nasledovne:
Slovenský jazyk – p.uč. Szabová Hudobná výchova – p.uč.Záreczky Cudzie jazyky – p.uč. Valachová Výtvarná výchova – p.uč. Hirková
Dejepis – p.uč. Hirková

V roku 2014/2015 bude na škole pod vedením CVČ pracovať päť spoločenskovedných krúžkov, ktoré budú viesť naši pedagógovia:
krúžok angl. jazyka - konverzácia – pod vedením pani uč. Valachovej
krúžok na rozvíjanie čitateľskej a jazykovej gramotnosti – pod vedením p.u. Szabovej
výtvarný – pod vedením p.u. Hirkovej
angličtina hrou – pod vedením pani riaditeľky E. Konečnej
tanečný – zameraný na folklór pod vedením p.uč. Záreczky
Vedúca predmetovej komisie spoločenské vedy bude podľa potreby zasadať s vedením školy, kde sa budú riešiť aktuálne úlohy, popr. problémy. Dátum sa dohodne týždeň vopred. Zodpovedná vedúca PK – p.uč. Szabová


Základné dokumenty využívané pre šk. rok 2014/2015 v spoločensko-vedných predmetoch:
1.) Pedagogicko-organizačné dokumenty na šk. r. 2014/2015 a všeobecne záväzné normy a 
predpisy MŠVVŠ(triedna kniha pre 2. stupeň ZŠ, klasifikačný záznam pre 2. stupeň ZŠ,
záznam o práci v záujmovom útvare, triedny výkaz pre 2. stupeň ZŠ).
2.) Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 – 20 rokov,
schválené vládou SR uznesením č. 1193/2001.
3.) Učebné osnovy a učebné plány pre ZŠ.
4.) Vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami.
5.) Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠVVŠ.
6.) Koncepcia environmentálnej výchovy v školách z roku 1997, Deklarácia práv dieťaťa a 
Dohovor a právach dieťaťa, Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ,
Národný program boja proti drogám, Ústava SR.
7.) Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy
v školstve a orgány územnej samosprávy na šk.rok 2014/2015.
8.) Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl.
9.) Školský vzdelávací program ISCED 2


Klasifikácia a hodnotenie žiakov

Na 2. stupni sú vedomosti žiakov preverované slovne i písomnou skúškou. Tieto ich znalosti sú hodnotené slovne – oceňujeme klady i nedostatky práce žiaka a klasifikáciou, či už ide o priebežné hodnotenie počas roka, alebo o súhrnné hodnotenie v polovici a na konci roka.
Počas celého obdobia sledujeme výkony žiaka na vyučovacej hodine, jeho domácu prípravu, zvládnutie písomných skúšok a testov, aj ústne odpovede. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu žiakov čerpáme z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktoré schválilo MŠ SR dňa 28.4.2009 pod číslom 7/2009-R

Stupeň 1 – výborný
Žiak ovláda učivo predpísané učebnými osnovami celistvo a úplne. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti, ktoré vie preniesť aj do praktického života. Jeho myslenie je logické, je samostatný, tvorivý, presný. Jeho slovný i písomný prejav je správny, grafický prejav estetický a správny . Celkové výsledky práce môžu mať malé nedokonalosti.

Stupeň 2 – chválitebný
Žiak ovláda základné učivo predpísané učebnými osnovami celistvo a úplne, chápe spojitosti medzi jednotlivými faktami a informáciami. Má však malé problémy pri ich integrácii, zvláda to s pomocu vyučujúceho. Ústny, písomný a grafický prejav sú s menšími chybami.

Stupeň 3 – dobrý
Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti základných vedomostí predpísaných v učebných osnovách medzery. Podstatné nepresnosti a chyby vie s pomocou učiteľa napraviť. Jeho myslenie nie je tvorivé, dopúšťa sa chýb. V ústnom, písomnom i grafickom prejave sú nepresnosti a nedostatky, ktoré sú časté.

Stupeň 4 – nedostatočný
Žiak má osvojených málo vedomostí, ktoré predpisujú učebné osnovy. Je málo pohotový, nepresný, nesamostatný, nemá logické ani tvorivé myslenie. Jeho slovný, písomný i grafický prejav majú vážne nedostatky, ktoré však dokáže s pomocou učiteľa korigovať.

Stupeň 5 – nedostatočný
Žiak si osvojil minimum vedomostí určených učebnými osnovami, alebo vôbec žiadne. Pri uplatňovaní vedomostí má veľké nedostatky, nemá samostatné myslenie. Slovný, písomný a grafický prejav sú na nízkej úrovni, chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa.


Poznámky:
Pri hodnotení kontrolných diktátov sa bude používať stupnica:
0 - l chyba = 1
2 - 3 chyby = 2
4 - 7 chýb = 3
8 - 10 chýb = 4
11 a viac chýb = 5

Predpísané slohové práce sa budú známkovať jednou známkou.
Budú sa zadávať domáce úlohy, za 5 nenapísaných úloh dostane žiak nedostatočnú.


Harmonogram zasadnuí:

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov uskutočňuje v každom školskom roku 4 stretnutia. Na termíne zasadania sa členovia dohodnú týždeň pred uskutočnenou schôdzou.


l. zasadnutie – priebežný program:

Vypracovanie, prejednanie a schválenie plánu práce predmetovej komisie.
Prejednanie časovo - tematických plánov jednotlivých predmetov. Osobitne pre
integrovaných žiakov.
Tvorba učebných osnov v spoločensko-vedných predmetov pre 9. ročník, kde sa bude
vyučovať podľa nového šk. zákona – ISCED 2
Zhodnotenie vstupných previerok zo slov. jazyka a literatúry.
Prechod žiakov z l. stupňa na 2. stupeň.
Príprava žiakov 9. ročníka na celoplošné testovanie
Príprava žiakov na školské kolá priebežne vyhlásených súťaží - --Otvorenie práce v krúžkoch.

2. zasadnutie – priebežný program:

Vyhodnotenie školských kôl literárnych súťaží
Prerokovanie úrovne prospechu žiakov za 1. štvrťrok, analýza nedostatkov, hľadanie
riešení.
Príprava návštevy filmového predstavenia v predvianočnom období.
Príprava kultúrneho programu k Vianociam.
Príprava žiakov na Monitoring.
Zhodnotenie úrovne výučby cudzích jazykov. Príprava na olympiádu anglického jazyka.
Príprava exkurzie na obecný úrad a do cukrárenskej výrobne Katica – v rámci OBN.

3. zasadnutie – priebežný program:

Plnenie časovo-tematických plánov.
Hodnotenie výsledkov písomných prác, testov, diktátov.
Príprava exkurzie do miestnej knižnice.
Príprava návštevy divadelného predstavenia.
Príprava šk. kola recitačnej súťaže.
Zhodnotenie úrovne ekologickej a environmentálnej výchovy vo všetkých
spoločensko-vedných predmetoch.


4. zasadnutie – priebežný program:

Vyhodnotenie činnosti žiakov v záujmových útvaroch.
Analýza výstupných previerok zo slovenského jazyka a literatúry.
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, návrhy na zlepšenie stavu do
budúcnosti.
Vyhodnotenie súťaží, olympiád a exkurzií
Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie.