INFORMÁCIE  PRE  RODIČOV  A  dôležité  termíny

   >>>>> Š I K A N O V A N I E <<<<<<

>>>>> A  K O     S A     S P R Á V N E     U Č I Ť <<<<<<

 

Konzultačné hodiny :
štvrtok 14,15 hod. – 15,00 hod.

Informácie pre rodičov :

DEVIATACI
Žiak deviateho ročníka si môže podať 2 prihlášky na SŠ s talentovými skúškami
a 2 prihlášky na SŠ bez talentových skúšok.
Pri výbere školy treba brať do úvahy :
vyučovacie výsledky žiaka – priemer známok na gymnázium do 2,00
priemer známok na SŠ – študijné odbory do 2,75
požiadavky vybranej školy
záujem žiaka
zdravotný stav žiaka

Informácie o stredných školách : www.svs.edu.sk
www.povolania.sk
www.uips.sk
www.stredne-skoly.sk


Dôležité termíny
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na 20.2.2015
učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
ZŠ Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné do 28.2.2015
odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talent
SŠ Zverejní kritéria na netalentové odbory do 31.3.2015
ZŠ TESTOVANIE   9 -2015 15.4.2015
SŠ Ta l e n t o v é    s k ú š k y 25.3. – 15.4. 2015
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10.4.2015
na ostatné študijné a učebné odbory.
ZŠ Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ – vrátane 8.r. gymn. do 20.4.2015
SŠ 1. k o l o p r i j í m a c í c h s k ú š o k  1.termín 11.5.2015
(vrátane 8.r. gymn.) 2.termín 14.5.2015
SŠ 2. k o l o p r i j í m a c í c h s k ú š o k 16.6.2015

Informácie pre žiakov 8.ročníka :
žiak 8.ročníka si môže podať prihlášku na bilingválne gymnázium

Informácie pre žiakov 5.ročníka :
žiak 5.ročníka si môže podať prihlášku na 8 – ročné gymnázium

M i l í     ž i a c i ,
voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových
stránkach : www.istp.sk alebo www.povolania.eu .

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK
Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy (SŠ) podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z.o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách:
1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.
2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.
3. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Tieto údaje vypĺňajú rodičia na tlačive, ktoré dostanú žiaci od výchovného poradcu. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi pre potvrdenie o zdravotnom stave žiaka.
4. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom aj zákonný zástupca žiaka a aj žiak.
5. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v
predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

Termíny platné pre tento školský rok, ako aj informácie o prijímaní na SŠ sú uverejnené na internete, na stránke školského výpočtového strediska www.svs.edu.sk. Nachádzajú sa tam aj štatistiky naplnenosti SŠ, zoznamy SŠ a odkazy na jednotlivé stredné školy.