Zdravá škola  

Koordinátor Zdravej školy: Mgr. Alžbeta Francisciová

PLÁN ZDRAVEJ ŠKOLY    2014/2015

1. Ochrana a podpora zdravia, rozvoj pohybových aktivít.
Úlohy :

1. Každodennou činnosťou viesť žiakov k zdravému spôsobu života, k správnym návykom vo výžive, k telesnej a psychickej zdatnosti.
2. V úzkej spolupráci s pediatrom sledovať zdravý vývoj detí, viesť ich k ochrane svojho zdravia, zdravia svojich blízkych , zdôrazňovať prevenciu.
3. Prehĺbiť spoluprácu s rodinou s cieľom pestovať u žiakov vedomie sebaúcty , ochrany zdravia a zdravého spôsobu života.
4. Sledovať a zlepšovať školské stravovanie v spolupráci s vedúcou ŠJ. Posilňovať zdravý životný štýl žiakov. Viesť žiakov k racionálnej výžive a kultúre stravovania prostredníctvom akcie Dni zdravej výživy. Zapojiť sa do Národného programu boja proti obezite .Zorganizovať besedy s odborníkmi na zdravú výživu. Pravidelne monitorovať žiakov.
5. Podporovať správny pitný režim žiakov i zamestnancov školy.
6. Venovať pozornosť boju proti užívaniu drog , proti fajčeniu a alkoholu. Spolupracovať s koordinátorom protidrogovej prevencie. Pravidelne monitorovať žiakov.
7. V predmete telesná výchova využívať v maximálnej miere športový areál, zapájať sa do športových súťaží. Žiakov viesť k upevňovaniu telesného i duševného zdravia a uplatňovať netradičné pohybové aktivity(relaxačné cvičenia, športové hry, tanečný krúžok, športový krúžok, turistický krúžok)
8.Venovať pozornosť Svetovému dňu na bicykli, zapojiť sa do súťaže „Na bicykli bezpečne „. Navštevovať DDI so žiakmi I. stupňa.
9. Pre žiakov I. stupňa organizovať školu v prírode.
10. Vo výchovno – vyučovacom procese pracovať podľa preventívnych programov „Nenič svoje múdre telo“ , „Ako poznám sám seba“ a „Cesta“.
11. Organizovať Ekodni jari a jesene.
12. Každoročne organizovať lyžiarsky výcvik pre žiakov II. stupňa a plavecký výcvik pre žiakov 4. a 6. ročníka. Navštevovať termálne kúpalisko v Horných Salibách a zimný štadión v Šali.
13. Pre deti v ŠKD organizovať pobyty v prírode, turistické vychádzky a v spolupráci s poľovníckym združením pobyt na chate v lese.
14. Pravidelne v rámci zdravotníckeho krúžku pripravovať žiakov do súťaže mladých zdravotníkov.
15. Organizovať Beh Terryho Foxa
16. Organizovať športovo – vitamínové popoludnie pre deti z MŠ v ŠKD.
17. Vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Svetovému dňu mlieka.
18. Venovať pozornosť Dňu narcisov.
19. Spolupracovať s odbornými zamestnancami pedagogicko- psychologickej poradne.
20. Organizovať účelové cvičenia a didaktické hry.
21.Zapájať sa do celoslovenskej školskej kampane „Červené stužky“ v súlade s Národným
programom prevencie HIV/AIDS  
22.Zabezpečiť žiakom pravidelný prísun ovocia a ovocných štiav v spolupráci s poľnohospodárskym družstvom Dolné Saliby.
23. Zapájať žiakov 5.ročníka do internetovej súťaže „Hravo ži zdravo.“

2. Humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

Úlohy:

1. V škole a v triede vytvárať podmienky  uľahčujúce učenie sa žiakov.
2. Vychovávať v žiakoch pocit zodpovednosti za proces učenia sa.
3. Viesť pedagógov, aby v procese učenia využívali motiváciu, tvorivosť a aktivizujúce formy práce.
4.Viesť žiakov k zodpovednosti voči sebe a iným.
5. Pestovať schopnosť vypočuť mienku iných ľudí a rozvíjať empatiu, viesť žiakov k sebahodnoteniu.
6. Venovať pozornosť výchove zdravého sebavedomia a sebaúcty.
7. Vytvoriť v škole a v triede priestor , kde sa žiaci nielen učia , ale získavajú skúsenosti , žijú, kam radi prichádzajú. V spolupráci s koordinátorom prevencie šikanovania monitorovať žiakov.
8. Vytvoriť atmosféru dôvery medzi učiteľom a žiakom


3. Ochrana a tvorba životného prostredia, psychohygiena v škole.

Úlohy:

1. Viesť žiakov k ochrane a tvorbe životného prostredia aktívnou účasťou na pravidelných úpravách školy, estetickým dotváraním tried a školských priestorov. Oboznamovať žiakov s kultúrnym , historickým a prírodným bohatstvom Slovenska, viesť ich k jeho ochrane a zveľaďovaniu.
2. Vyučovacie hodiny realizovať v čase priaznivého počasia podľa možností v prírode, v náučnej prírodnej lokalite alebo v parku.
3. V rámci vychádzok venovať pozornosť ochrane prírody , upozorňovať na negatívny vplyv človeka na prírodu. Hlbšie sa sústrediť na environmentálnu výchovu.
4. Viesť žiakov k vhodnému a primeranému obliekaniu.
5. Počas prestávok umožniť žiakom pobyt v náučnej prírodnej lokalite.
6. Na vyučovacích hodinách sledovať aktivitu žiakov a v prípade potreby zaraďovať telovýchovné chvíľky, prípadne hudbu a tanec.
7. Zamedziť preťažovaniu žiakov v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi.
8. Zberom druhotných surovín viesť žiakov k ochrane lesov a životného prostredia.
9.Organizovať podujatia ku „Dňu zeme“.


Návrh časového harmonogramu aktivít na školský rok 2014/2015

September
Kurz dopravnej výchovy, návšteva DDI
Beh Terryho Foxa
Dni zdravej výživy
Plavecký výcvik pre žiakov 4.ročníka
12.9.Svetový deň ústneho zdravia
Dni zdravej výživy v ŠKD
Turistická vychádzka na poľovnícku chatu- žiaci ŠKD
Účelové cvičenie
Svetový deň mlieka v školách

Október
10.10. Svetový deň duševného zdravia
Mesiac úcty k starším
Beh T.Foxa
16.10. Deň boja proti hladu
16.10 Svetový deň výživy
17.10. Medzinárodný deň boja proti chudobe
Týždeň boja proti rakovine
Detský čin roka
Internetová súťaž “Hravo ži zdravo“
Futbalový turnaj o pohár I. Széchenyiho
Návšteva detského dopravného ihriska - žiaci I. stupňa
Krúžky- športový, tanečný, turistický
Školské ovocie a čerstvé šťavy

November
16.11.Medzinárodný deň tolerancie
21.11. Svetový deň nefajčenia- vymeň cigaretu za jablko
Európsky týždeň boja proti drogám
Monitorovanie zdravého stravovania a zdravého životného štýlu žiakov


December
1.12. Svetový deň boja proti AIDS
10.12.Deň ľudských práv
Realizácia vianočného programu
Sánkovačka, lyžovačka

Január
Návšteva zimného štadiónu
Športové popoludnie – spoločná guľovačka - učitelia –žiaci
Beseda s pracovníčkou RÚVZ Galanta o zdravej výžive a zdravom životnom štýle


Február
4.2. Svetový deň proti rakovine
Súťaže „ Deti v záhradke“ a „Voda ako súčasť nášho každodenného života“
Turistická vychádzka žiakov ŠKD
Návšteva termálneho kúpaliska


Marec
8.3. Medzinárodný deň žien
8.3. Deň OSN pre práva žien a svetový mier
21.3. Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie
22.3. Svetový deň vody
Lyžiarsky výcvik pre žiakov II. Stupňa
Návšteva DDI

Apríl
Súťaž vo vybíjanej
Deň narcisov
Deň Zeme
Ekodni jari
Svetový deň zdravia
Opätovné monitorovanie žiakov- realizácia dotazníka o zdravom stravovaní a životnom štýle


Máj
8.5. Svetový deň Červeného kríža
31.5. Svetový deň bez tabaku
10.5. Svetový deň pohybom ku zdraviu
26.5.Medzinárodný deň mlieka
Vedomostná súťaž „Mladý záhradkár“
Na bicykli bezpečne – dopravná súťaž
Beseda s pracovníčkami CPPPaP o rôznych závislostiach od návykových látok

Jún
Účelové cvičenie a didaktické hry
17.6.Svetový deň boja proti rozširovaniu púšte a suchu
26.6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu a nezákonnému obchodovaniu s drogami
1.6. Deň detí – športové popoludnie
Svetový deň životného prostredia
Školské výlety
Plavecký výcvik pre žiakov 6.ročníka
Škola v prírode pre žiakov I. stupňa