Dotazník 4  

Dotazník č.4
 

Dotazník monitorujúci duševné zdravie dieťaťa

Milí žiaci!
Boli by sme veľmi radi , ak by ste nám v tomto dotazníku mohli so svojimi názormi a postrehmi pomenovať to, čo vnímate ako dôležité vo svete mladého človeka. Dotazník je anonymný.
Vhodné odpovede zakrúžkujte.
Ďakujeme za spoluprácu!

Dotazník vypĺňa: a) dievča b) chlapec
Vek: .........................

1. S kým žiješ v jednej domácnosti ?
a) s oboma rodičmi b) iba s matkou c) iba s otcom d) so starými rodičmi
e) iné:.............................................................

2. Koľko máš súrodencov?
a) 1 b) 2 c) 3 d) viac ako 3 e) nemám súrodencov, som jedináčik

3. Čo najradšej robíš, čo Ťa najviac baví ?
a) počúvať hudbu b) stretávať sa s kamarátmi c) športovať d) počítač e) čítanie knihy
f) chodiť do prírody g) nemám žiadne záujmy h) iné:........................................................

4. Cítil si sa už niekedy osamotene?
a) nie, nikdy b) áno c) niekedy d) skoro vždy e) iné:............................

5. Čo Ťa trápi?
a) vôbec nič b) zlé vzťahy v rodine c) nespokojnosť s vlastným výzorom
d) nespokojnosť so svojimi schopnosťami e) nedostatok priateľov, osamotenosť f) slabé výsledky v škole g) iné:...............................................................

6. Kto, alebo čo je pre Teba oporou v ťažkostiach?
a) otec b) matka c) súrodenci d) priateľ/ ka e) učiteľ f) samota g) nikto
h) iné:..............................

7. Porovnávajú Ťa s niekym tvoji rodičia?
a) áno b) nie, nikdy c) málokedy

8. Cítil si sa niekedy menejcenným ako tvoji kamaráti ?
a) áno b) nie c) neviem d) nemám kamarátov

9. Ktoré z nasledujúcich hodnôt sú pre Teba zvlášť dôležité (vyber si 3 možnosti)?
a) pomoc druhým b) rovnosť c) dodržiavanie morálnych princípov d) osobná sloboda
e) sebarealizácia, využitie svojich schopností f) mať dostatok voľného času g) žiť zdravo h) iné:.............................................................

10. Čo obdivuješ na druhých ľuďoch?
a) radosť zo života b) výzor a vystupovanie c) cieľavedomosť d) úspech a obdiv druhých e) odvahu povedať, čo si myslia f) záujem o problémy a ťažkosti druhých
g) iné:.....................................................

11. Máš pocit, že ti rodičia nerozumejú ?
a) áno b) asi c) nie d) neviem

12. Keby Ťa niečo vážne trápilo, zdôveril by si sa s tým svojim rodičom?
a) áno b) nie c) možno d) neviem e) radšej kamarátovi/ ke
f) inej osobe (napíš komu):........................................