Protidrogová prevencia    

DOTAZNÍK č.1         DOTAZNÍK č.2          DOTAZNÍK č.3        DOTAZNÍK č.4

 

PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA PROTIDROGOVEJ PREVENCIE

Školský rok 2014 / 2015

Koordinátor protidrogovej prevencie: Mgr. Monika Boborová

     Užívanie drog sa stalo jedným z vážnych celospoločenských problémov. Napriek všetkým doposiaľ prijatým a realizovaným opatreniam neustále narastá počet osôb, ktorých priemerný vek sa znižuje, ktoré experimentujú s drogami, zneužívajú ich alebo sú od nich závislé. Zvyšuje sa počet odhalených a stíhaných trestných činov nedovolenej výroby, prechovávania a distribúcie drog.
Prevencia závislostí by mala byť súčasťou systému účinných preventívnych aktivít
zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov. Cieľ výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti v rezorte školstva je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii škôl.
Drogy poškodzujú zdravie a kvalitu života nielen ich užívateľom, ale aj ich najbližším. Hlavnými rizikami sú zmeny základných životných hodnôt, oslabenie vôle, narušenie medziľudských vzťahov a postupný rozpad rodín. Zmeny v tomto nepriaznivom vývoji možno dosiahnuť len spoločným a koordinovaným postupom.
Drogy sľubujú radosť, prinášajú závislosť a smrť. Toto slovo sa stáva postrachom rodičov detí v každom prostredí. Rodičia majú v rukách najsilnejšie nástroje na preventívnu ochranu detí pred drogami – múdru výchovu, otvorenú pravdivú komunikáciu a schopnosť akceptovať dieťa také, aké je. Až na druhom mieste v ovplyvňovaní detí majú učitelia v školskom prostredí.

 

A Primárna prevencia

•  V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu
•  Plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie
•  Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy
•  Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
•  Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov
•  Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou.
•  V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona NR SR č.87/2009 Z.z. a Zákona NR SR č.648/2007 Z.z. ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
•  Spolupracovať s Mestskou políciou- Galanta a s CPPPaP v Galante.
•  V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.

Mladí ľudia sú vo veľkej miere ovplyvnení tím, kto im podáva určité informácie. Správanie a názory rovesníkov sú pre nich dôležité, lebo ich prostredníctvom si ujasňujú svoj vlastný prístup k problémom a situáciám, s ktorými sa musia vyrovnávať. Na základe tohto vplyvu je postavený tzv. PEER PROGRAM – program preventívnej prevencie drogových závislostí určený deťom a mladým ľuďom, ktorí ešte nemajú osobnú skúsenosť s užívaním drog. Vychádza z predpokladu, že problémom dospievajúcich mladých ľudí s návykovými látkami sa dá predchádzať spoluprácou s rovesníkmi, ktorí sami žijú zdravo.
Cieľom prevencie je uplatniť v škole aj zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, eliminovať problémy segregácie rómskych detí a žiakov v školách a vytvárať vhodné podmienky pre ich vzdelávanie v triedach s ostatnou populáciou. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa budeme monitorovať správanie detí a ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečíme ich aktívnu ochranu a využijeme účinné nástroje na predchádzanie, respektíve riešenie prvých príznakov záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického, psychického alebo elektronického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.
Cieľom PEER PROGRAMU je:
zlepšenie školskej klímy,
podpora prosociálnosti,
zdravé sebavedomie a sebaúcta,
vytváranie protidrogovej klímy,
výchova k zdravému životnému štýlu.
Hlavnou úlohou PEER PROGRAMU je formovať odmietavý postoj k užívaniu drog.

Prvky preventívneho programu
1. dobrovoľníci z radov žiakov – vedúci peer programu robí nábor medzi žiakmi 9. ročníka. Zostaví skupinu 4-5. žiakov, ktorí spĺňajú kritériá – nefajčiar, abstinent, neberie návykové látky, športovec, dobrý prospech. Týmto žiakom vysvetlí podstatu programu formou výcviku. Trvá 4. vyučovacie hodiny.

2. realizácia programu za pomoci peer aktivistov - trvá 4. vyučovacie hodiny v nižšom ročníku. Každú hodinu vedie iný aktivista, pričom koordinátor je len pozorovateľom a zasiahne len v nutnom prípade.

3. spolupráca vedenia školy - na prípravu a realizáciu peer programu je nevyhnutný záujem, podpora a spolupráca vedenia školy, napr. zabezpečenie priestorov, v ktorých bude výcvik prebiehať, zabezpečenie pomôcok, uvoľňovanie aktivistov z vyučovania.

4. spolupráca s rodičmi – treba si uvedomiť, že závislosti sú vyvolané a ovplyvňované faktormi vzťahujúcimi sa na osobnosť dieťaťa, na prostredie rovesníkov a na rodinu. Z toho dôvodu treba rodičov upovedomiť o prebiehajúcom programe, zapojení ich detí doň a možnom podozrení o užívaní drog u detí.

5. materiálno-technické zabezpečenie - výcvik aktivistov aj realizácia programu bude prebiehať v triede. Pomôckami bude vybavenie triedy, audiovizuálne pomôcky, kancelársky materiál, literatúra.

6. rozšírenie programu - program nemusí skončiť po absolvovaní základných 4. hodín, ale bude rozšírený o rôzne aktivity, napr. pripomenutie si sviatkov a pamätných dní, voľno-časové aktivity so zapojením rodičov, besedy, štúdium literatúry.


B Sekundárna a terciárna prevencia

• poskytnúť metodické materiály a pomôcky pre žiakov, učiteľov, rodičov
• organizovať besedy, prednášky na zvolené témy
• monitorovať voľnočasové aktivity našich žiakov


Koordinátor protidrogovej prevencie

plní úlohu školského poradcu v otázkach prevencie sociálno-patologických javov,
spolupracuje s vedením školy a výchovným poradcom,
koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov,
vypracuje plán práce, ktorý vychádza z Národného programu boja proti drogám na obdobie 2004-2008 a zo stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike,
priebežne informuje rodičov žiakov, prípadne ich zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, o možnostiach pomoci ohrozeným deťom a o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení,
výchovno-vzdelávací proces zameriava na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca a zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a význam prevencie ochrany vlastného zdravia,
zvyšuje informovanosť mladých ľudí o nebezpečenstve a rizikách užívania drog a účinkoch sociálneho vylúčenia jednotlivca,
zdôrazňuje význam prevencie užívania legálnych i nelegálnych drog.


Realizované programy
1. Nenič svoje múdre telo – realizuje sa v 5. ročníku na hodinách etickej výchovy. Využívaná je kniha a pracovný zošit rovnakého názvu.
2. Ako poznám sám seba? – realizuje sa vo všetkých ročníkoch 2. stupňa.
5. roč. – z učebnice sa zameriame hlavne na state Čo sa skrýva okolo nás a Keď risk nie je zisk.
6. roč. – z učebnice sa venujeme častiam venovaným rastlinám, ich história, dejiny zneužívania rastlín, drogová legislatíva.
7. roč. – z učebnice sa zameriame na state Známy – neznámy svet a Klepce a pasce, ale aj relaxačným cvičeniam.
8. roč. – venujeme sa častiam Droga a Drogy v Európe a vo svete.
9. roč. – z učebnice sa zameriame na state o trestnej zodpovednosti mládeže, o nebezpečnom nezodpovednom správaní a relaxácia.
3. Ako zmeniť sám seba? Program Zmena sa realizuje len v 6.– 8. ročníku.
6. roč. – pracujeme s časťami o sebapoznaní a stanovovaní cieľov do budúcnosti.
7. roč. – učíme sa potláčať a regulovať agresívne správanie a násilie, používať asertívne správanie.
8. roč. – venujeme sa formovaniu sebapoznania, sebaregulácie a sebatvorby.
4. Cesta k emocionálnej zrelosti – realizuje sa v 9. ročníku na hodinách etickej výchovy. Jeho cieľom je priviesť žiakov k zamysleniu sa nad sebou, svojim terajším a budúcim formám správania sa. Je to aj príprava na budúce rodičovstvo, pretože riešia situácie, v ktorých sú teraz a neskôr budú ich deti.
5. PEER program – prebieha v 3. roč. za pomoci starších žiakov (9.roč.), pričom vychádza z predpokladu, že spolupráca rovesníkov s deťmi, ktoré ešte nemajú skúsenosti s užívaním drog je najefektívnejším spôsobom zabrániť styku detí s látkovými alebo nelátkovými závislosťami.


Cieľom týchto preventívnych programov je:

zlepšenie školskej klímy
podpora prosociálnosti
zdravé sebavedomie a sebaúcta
vytváranie protidrogovej klímy
výchova k zdravému životnému štýlu
formovať odmietavý postoj k užívaniu drog.


Dokumenty
Národný program boja proti drogám
Národný akčný plán pre deti 2009 – 2012
Plán realizácie úloh národného programu duševného zdravia na roky 2009 – 2012 – spolupráca s Mládežou SČK, Ligou za duševné zdravie a Ligou proti rakovine
Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 – námety čerpáme z publikácie Stručný katalóg práv s námetmi na ich uplatnenie v škole
Manuál výchovy mládeže k ľudským právam KOMPAS (Iuventa)
Manuál efektívnej školskej prevencie
Prevencia šikanovania – Metodická príručka pre triednych učiteľov
Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
Národný program prevencie HIV/AIDS 2008 – 2011
Projekt „Prevencia kriminality mládeže v meste Galanta“.


Projekty
Prevencia šikanovania – Dotazník násilia, Anketa o šikanovaní (www.prevenciasikanovania.sk)
„Červené stužky“ – výtvarná súťaž v tvorbe pohľadníc k téme HIV/AIDS, „Najtvorivejšia aktivita pre Červené stužky“ v rámci Svetového dňa boja proti HIV/AIDS, Sviečkový pochod (www.cervenestuzky.sk)
„Zdravie v školách“ je rozvojový projekt, ktorý podporuje aktivity a programy vzdelávania a výchovy ku zdraviu, prevencie civilizačných ochorení, prevencie závislostí, rozvíjanie komunitnej spolupráce v podpore zdravia, prevencie a eliminácie násilia a šikanovania. V rámci neho robíme prieskum sociálnych vzťahov a atmosféry v triedach prostredníctvom sociometrického dotazníka, vedieme rozhovory triedneho učiteľa so žiakmi, výchovného poradcu a koordinátora prevencie. Robíme prieskum postoja intolerancie a diskriminácie odlišností žiakov voči spolužiakom, žiaci vypracovávajú projekty na tému tolerancie, súdržnosti, akceptácie odlišností. Sú zapájané medzipredmetové vzťahy a tie sú využívané pri riešení intolerancie a rasizmu. Ďalej robíme prieskum šikanovania a násilia v triedach formou dotazníkov a rozhovorov so žiakmi a triednym učiteľom.
Zodpovedne a Bezpečne na internete – sú projekty zamerané na nebezpečenstvá rôzneho charakteru ohrozujúce deti, napr. Negatívne pôsobenie televízie na deti, Pedofília a pornografia (obchodovanie s deťmi a ženami), Závislosti, Šikanovanie, Diskriminácie, Násilie, Reklama a hry, Zoznamky a mobili a iné (www.zodpovedne.sk)
Rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva – využívame hlavne metodický materiál a pracovné listy pre žiakov k programu Každý iný – všetci rovní, ako aj manuál KOMPAS (www.iuventa.sk)
Zapojenie sa do rôznych krátkodobých, aktuálnych projektov, programov a súťaží (Mladí ľudia – život bez tabaku, Detský čin roka, Stop fajčeniu).
Zober loptu, nie drogy – v šk. roku 2014/2015 sa chceme už štvrtýkrát zapojiť do športovej súťaže organizovanej občianskym združením Zober loptu, nie drogy. Cieľom projektu je drogová prevencia na školách prostredníctvom záujmovej športovej činnosti a zmysel pre fairplay.


Návrh časového harmonogramu preventívnych aktivít na školský rok 2014/2015

September
Príprava plánu preventívnych aktivít na školský rok 2013/2014
Kurz dopravnej výchovy a bezpečného správania sa na cestách
Beh Terryho Foxa, dobrovoľná finančná zbierka
Prieskum drogovej scény na škole anonymným dotazníkom (viď. Príloha č. 1, č .2)
Monitorovanie drogovej scény (používanie alkoholu, návykových látok, fajčenie
Vyhodnotenie dotazníka
Opatrenia

Racionálna výživa a moderný štýl – ochutnávka produktov racionálnej stravy

Október
Realizácia dotazníka rodinnej anamnézy na hodinách etickej výchovy
Monitorovanie (vzťahy v rodine, rodinné prostredie, viď. Príloha č. 3)
Vyhodnotenie dotazníka
Opatrenia

V spolupráci s výchovným poradcom na základe rodinnej anamnézy vytipovať študentov ohrozených javmi sociálnej patológie
Svetový deň duševného zdravia – Dni Nezábudiek (oboznámenie sa s Desatorom duševného zdravia – Liga za duševné zdravie)
Biela palička (Únia pre slabozrakých a nevidiacich)
Svetový deň zvierat
1. hodina PEER programu pre aktivistov
Mesiac úcty k starším
Európsky deň rodičov realizácia dotazníka rodinnej anamnézy na hodinách etickej výchovy a v spolupráci s výchovným poradcom vytipovať žiakov ohrozených javmi sociálnej patológie.
22.10. – Medzinárodný deň školských knižníc – návšteva školskej knižnice
Týždeň boja proti rakovine (Liga proti rakovine)
Detský čin roka

November
21. november – Svetový deň nefajčenia – Vymeň jablko za cigaretu
Vymeň jablko za cigaretu- prezentácia
Európsky týždeň boja proti drogám – tvorba nástenky v triede s protidrogovou tematikou, tvorivé dielne – leták „Miluj život, nie drogy“
Videoprojekcia ( škodlivosť fajčenia), tvorivé dielne – tvorba letáku „Miluj život, nie drogy“
1. hodina PEER programu pre žiakov
Športom proti drogám (medzipredmetové vzťahy)

December
Realizácia vianočného programu v KD
Svetový deň prevencie HIV/AIDS (beseda s lekárom)
2. hodina PEER programu pre aktivistov
10.12. Deň ľudských práv – aktivity z programu KOMPAS, tvorba nástenky s právami a povinnosťami detí
Videoprojekcia „Anjeli“(červená stužka), 1.12. Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Január
Videoprojekcia (Zabijak alkohol)
Spoločná guľovačka (žiaci, rodičia, pedagógovia )- športové popoludnie
2. hodina PEER programu pre žiakov
Internet – bezpečne na internete, e – ohrozenia

Február
Problematika trestno-právnej zodpovednosti pri zneužívaní drog
3. hodina PEER programu pre aktivistov
4.2. – Svetový deň proti rakovine
Sociologický prieskum – Problémy v rodine
Televízia – poučí i zmanipuluje (reklama, filmy)

Marec
Výtvarná súťaž – Deň matiek
Športom proti drogám
Obchodovanie s ľuďmi, pedofília, pornografia (prednáška, prezentácia)
Štúdium literatúry – Marec, mesiac knihy
3. hodina PEER programu pre žiakov
3.3. Svetový deň vody – návšteva vodného mlynu v Tomašikove, resp. vychádza k miestnemu potoku

Apríl
Veľkonočná výzdoba tried
11.apríl Deň narcisov– boj proti rakovine, finančná zbierka
Dni Zeme – environmentálne aktivity v triede i mimo školy (zber odpadov, kvetinová výzdoba tried, štúdium literatúry a i.)
Videoprojekcia (úcta k životu)
Deň zdravia – realizácia dotazníka ( viď. Príloha č. 4)
Monitorovanie duševného zdravia dieťaťa
Vyhodnotenie dotazníka
Opatrenia

4. hodina PEER programu pre aktivistov

Máj
Zdravý partnerský život mládeže – nebezpečenstvo promiskuity, pohlavných chorôb, nezodpovedného rodičovstva, násilie, pedofília a pornografia, obchodovanie s ľuďmi
4. hodina PEER programu pre žiakov
Beseda o šikanovaní
Beseda o agresívnom správaní sa žiakov v škole i mimo nej


Jún
26.6. Svetový deň boja proti drogám (prezentácia)
1.6. Medzinárodný deň detí - športom proti drogám, spoločné opekanie - žiaci, pedagógovia a rodičia,
Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy
Školské výlety – možnosť otvorenej komunikácie, hlbšie sebapoznávanie

Harmonogram je možné obmieňať alebo doplniť podľa požiadaviek žiakov, potrieb situácie alebo návrhu rodičov.


Použitá literatúra
Národný program boja proti drogám
Boris Ivanovič, Štefan Matula – Peer programy a ich miesto v prevencii drogových závislostí (MC Bratislava, 1998)
E. Riháková – Rovesnícky program pre starších žiakov (Iuventa Bratislava, 2000)
Dialóg rodičov s dospievajúcimi (MC Bratislava 1998)
V. Budinský – Jak přestat kouřit (Lucie Most, 2001)
T. Dimoff, S. Carper – Berie vaše dieťa drogy? (Obzor Bratislava, 1994)
C. Raynerová – Nenič svoje múdre telo (Sonux Banská Bystrica, 1997)
L. d´Aboville, A.Friedel, L. Bonnin – AIDS sa nás týka (S Aktuell, 1995)
S. Angus – Sex, AIDS, Vzťahy (MC Bratislava, 1999)
I. Sanetrníková – Ještérka (Prešov, 1993)
I. Uhriňák – Denník alkoholika (Prešov, 1995)
J. Podhradský, E. Komárik – Drogová nezávislosť alebo... (SPN Bratislava, 1990)
J. Strmeňová – Prípad AIDS (ML, 1989)
Z. Kašparová, T. Houška, M. Uhereková – Ako poznám sám seba? 5 – 9. Ročník (Poľana)
M. Zelina – Ako zmeniť sám seba, 6 – 8. Ročník (Poľana)


Spolupráca školy s odborníkmi
Koordinátor a vedenie školy budú spolupracovať s odborníkmi, a to formou besied alebo prednášok:
detský psychológ,
detský lekár,
mestská polícia: besedy o právnom vedomí žiakov
Pedagogicko-psychologická poradňa Galanta: psychológ, sociálny pracovník
Resocializačné centrum Čistý deň Hody - besedy

Po skončení PEER programu dostanú absolventi – dobrovoľníci osvedčenie o ukončení školenia.