Prírodovedná PK

     

  P L Á N      P R Á C E

predmetovej komisie prírodovedných predmetov na školský rok 2014/2015


Škola: Základná škola s materskou školou Horné Saliby, Hlavná 299, 92503 Horné Saliby
 
Zaradenie Meno a priezvisko Aprob. Úväzok Vyuč.predmety
Vedúca PK Mgr.Mária Juhásová CHE - MAT 23 MAT, FYZ, CHE, TSV
Člen PK Mgr.Silvia Tóthová CHE - MAT 23 MAT, GEG, INF, FYZ
Člen PK Mgr.Andrea Dobosová BIO - CHE 23 BIO, PDA, IFV, GEG, CHE
Člen PK Mgr. Katarína Hirková DEJ - ETV 23 VLA, DEJ, ETV, GEG, RGV, THD, SEE, VYV, VUM, TBR,VUM,
Člen PK Mgr.Ivana Filová 1 - 4 22 IFV, INF, 1.roč.
Člen PK Mgr.Eva Konečná 1 - 4 9 TSV, TEV, ANJ
Člen PK Mgr. Petra Jesková NEJ - ETV 23 NEJ, ETV, SEE, THD, INF, IFV
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Našim cieľom bude, aby vyučovanie prírodovedných predmetov bolo moderné, záživné, efektívne a na vysokej úrovni. Naša činnosť bude zameraná na odovzdávanie nových informácií žiakom, ich prenesenie do života, komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi. Učitelia sa budú naďalej zúčastňovať priebežných vzdelávaní, zapájať žiakov do rôznych súťaží, olympiád, besied, exkurzií, výstav a záujmových činností.
Jednou z našich úloh bude aj zlepšenie vzťahov medzi vyučujúcimi a žiakmi. V poslednej dobe sú žiaci agresívnejší, drzejší a bezohľadní k svojmu okoliu. Prostredníctvom výchovno – vyučovacieho procesu ich budeme viesť k otvorenej komunikácii, prijatiu každého človeka a konečným cieľom prírodovedných predmetov je viesť žiakov k láske a úcte k spoločenstvu života – k prírode, životnému prostrediu, ľuďom a ľudskému životu.

Plán schválený riaditeľom školy .............................................. dňa .......................

Plán vypracovaný vedúcim PK ............................................... dňa ........................


HLAVNÉ ÚLOHY
Hlavné úlohy vychádzajú z plánu práce školy na šk. rok 2014/2015, z POP MŠ SR, z analýzy činností za uplynulý školský rok, z podmienok školy a potrieb učiteľov.
Hlavné úlohy na šk.rok 2014/2015 budú korešpondovať s výchovou:
1. mravnou – rešpektovať a uplatňovať práva a povinnosti detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa a v Dohovore o právach dieťaťa, oboznamovať a dodržiavať zásady správania sa v škole (vnútorný poriadok školy), monitorovať zmeny v správaní sa žiakov a zisťovať príčiny zmien, odstraňovať nedostatky v správaní, sledovať možné psychické či fyzické týranie, šikanovanie, rasizmus, xenofóbiu a antisemitizmus. Tieto témy je vhodné aplikovať aj do obsahu vyučovacích predmetov a mimoškolskej činnosti.
2. pracovnou – dodržiavať bezpečnosť pri práci (laboratórne úlohy z predmetov biológia, chémia a fyzika), zapojiť sa do projektu „Zdravá škola“ – príprava pokrmov zo zeleniny a ovocia na hodinách špecifickej prípravy.
3. estetickou – úprava tried (zelený kútik z izbových rastlín, výzdoba tried a učební ohľadom na sviatky a výročia, čistota tried), úprava chodieb, príprava kultúrnych podujatí – pri príležitosti Vianoc, Dňa matiek, Obecného dňa a pod., návšteva miestnej knižnice a vypracovávanie projektov (MAT, BIO, CHE, FYZ, GEG).
4. telesnou – formovať a upevňovať vzťah k športu, hlavne na hodinách TSV, no i na športových krúžkoch, pripravovať žiakov na súťaže vo volejbale, vybíjanej, futbale a v atletike, organizovanie plaveckého a lyžiarskeho výcviku, účelového cvičenia (2.st. dvakrát ročne). Na hodinách prírodopisu sa venovať zdôrazneniu rizík ochorenia pri každej sústave orgánov.
5. etickou – učiť deti slušnému správaniu, venovať sa výchove k manželstvu a rodičovstvu, využívať rôzne knižné publikácie napr. Nechaj ma, chcem sa učiť sám (1.-4., kol.autorov), Cesta k emocionálnej zrelosti (kol.autorov), Ako poznám sám seba (5. – 9.roč., kol.autorov) a Ako zmeniť sám seba, Zakázané ovocie, využívať projekt Čas premien (video a informačný balíček pre dievčatá, brožúra pre chlapcov),Detský čin roka. Tieto témy sú podrobnejšie rozpracované v pláne práce koordinátora prevencie drogových závislostí a žiaci sa s nimi oboznamujú nielen na hodinách etickej výchovy, ale aj v preventívnych programoch.

Ďalej sa budeme zapájať do viacerých súťaží – Mladý záhradkár, Mladí záchranári CO, Mladí zdravotníci, Hravo ži zdravo, Na bicykli bezpečne, Geografická olympiáda, Envirotázniky, Pytagoriáda, Pangea, Matematický klokan, Komparo, Max, Vševedko, Seminár Delfín, iBobor, Telovýchovné súťaže – volejbal, vybíjaná, florbal, pripravíme aktivity k Medzinárodnému dňu mieru (21. september) a pripomenieme si v rámci prírodopisného učiva o ľudských rasách Pamätný deň holokaustu (9.september), Medzinárodný deň eura, Medzinárodný deň školských knižníc, Stop fajčeniu, Týždeň duševného zdravia, Týždeň boja proti drogám, Život bez drogy, Svetový deň výživy, Týždeň zdravia, Týždeň boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, Svetový deň prevencie HIV/AIDS,


Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia. Mnohé z týchto súťaží vypracovávajú žiaci v rámci PEER programu, ktorý má na starosti školský koordinátor protidrogovej prevencie p.u. M. Boborová. Jeho úlohou bude podieľať sa na realizácii úloh Národného programu boja proti drogám, a to v spolupráci s PPP v Galante, PZ v Trsticiach a Galante, s výchovnou poradkyňou školy- p. u. S. Tóthová. Tento rok sa zameriame aj na vzdelávanie detí v oblasti ľudských práv, a to v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam. V rámci rozpracovania Národného programu prevencie HIV/AIDS sa zameriame na prevenciu rizikového správania, a to hlavne na vyučovaní prírodopisu a etickej výchovy.
Na škole budeme tento šk. rok realizovať aj projekty, ktoré sú zamerané na prevenciu a odstraňovanie rizikového správania (rasizmus, násilie, šikanovanie, krádeže) – bližšie v pláne práce koordinátora prevencie a výchovného poradcu.

V prírodovedných predmetoch je široký priestor pre zapracovanie prvkov environmentálnej výchovy do časovo – tematických plánov. Týka sa to najmä vyučovacích predmetov:
zemepis – chránené územia SR, krajinná ochrana, priemysel,
prírodopis – ekológia, globálne ekologické problémy, vplyv škodlivín na rastliny, živočíchy a ľudské telo, druhová a krajinná ochrana prostredia,
chémia – vplyv chemického priemyslu na životné prostredie a zdravie organizmov,
fyzika – šetrenie vodou, elektrickým prúdom a teplom, jadrové pokusy, výroba el.energie.
Na všetkých predmetoch ide o vypestovanie kladného vzťahu človeka k prírode a k životu.
V šk. roku 2014/2015 sa zameriame aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo všetkých prírodovedných predmetoch.

V školskom roku 2014/2015 pokračujeme vo výchovno – vyučovacej činnosti podľa nového ŠVP základných škôl v Slovenskej republike, a to v 1. až 9. ročníku. Vyučujúci jednotlivých predmetov týchto ročníkov vypracovali ŠkVP, podľa ktorého sa začalo vyučovať od 2. 9. 2010. V tematických plánoch sú uvedené aj prierezové témy, školské výstupy, časová dotácia jednotlivých tematických celkov, formy a metódy vyučovania, učebnicové zdroje, miesto realizácie vyučovania, charakteristika učebných predmetov a cieľov vzdelávania, hodnotenie a klasifikácia predmetu a žiakov podľa Metodického pokynu č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Tematické plány podľa nového ŠVP jednotlivých predmetov vo všetkých ročníkoch má predseda predmetovej komisie k dispozícii v elektronickej forme(počítač v riaditeľni).

STÁLE A ČIASTKOVÉ ÚLOHY
1. Na hodinách matematiky vypracujú žiaci na začiatku šk. roka vstupnú previerku, v priebehu šk. roka štvrťročnú, polročnú a trištvrteročnú previerku a na konci šk. roka výstupnú previerku.
Zodpovední: p.u. S. Tóthová – triedy 8, 9
p.u. M. Juhásová – triedy 5, 6, 7
2. Príprava žiakov na prijímacie pohovory z matematiky – priebežne.
Zodpovedná: p.u. S. Tóthová
3. Príprava žiakov na písomné zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 9.ročníka z matematiky a slovenského jazyka – Testovanie 9 – 2015.
Zodpovedné: p.u. S. Tóthová, p. u. M. Szabová
4. Projektové vyučovanie bude pokračovať na hodinách prírodopisu a biológie, chémie, fyziky, zemepisu.
Termín: priebežne, zodp. : vyučujúci BIO, CHE, GEG, FYZ.
5. Pytagoriáda – zodp. : p.u. S. Tóthová, p. u. M. Juhásová
6. Predmet technické vyučovanie u chlapcov je v alternácii s pestovateľskými prácami a rodinnou prípravou (špecifická príprava) u dievčat - podľa nového ŠVP  v 7. a 8. ročníku 2. stupňa pod názvom Svet práce a technika. V 5.ročníku 2. stupňa je podľa nového ŠVP predmet Tvorba životného prostredia, ktorého obsahom sú vlastne pestovateľské práce.
7. Zapojenie sa do aktivít uskutočnených v zmysle Svetovej zdravotníckej organizácie:
Svetový deň výživy – zodp. p.u. K. Hirková
Týždeň zdravia – zodp. všetci triedni učitelia
Svetový deň duševného zdravia - zodp. všetci triedni učitelia
Svetový deň nefajčenia – zodp. p.u. M. Boborová (ETV, rovesnícke programy)
Svetový deň boja proti AIDS, Červené stužky – zodp. p.u. M. Boborová (Pr, rovesnícke programy)
Európsky týždeň boja proti drogám – zodp. p.u. M. Boborová (rovesnícke programy, ETV)
Svetový deň mlieka – zodp. všetci triedni učitelia
Beh T. Foxa – zodp. všetci triedni učitelia
Deň narcisov – zodp. všetci triedni učitelia
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2008-2010 – ETV, rovesnícke programy) – zodp.p.u. S. Tóthová
8. Tento šk.rok budú na škole v rámci prírodovedných predmetov pracovať tieto krúžky pre CVČ na 2. stupni:
Zdravotnícky kr. – p.u. M. Boborová
Športový kr. – p.u. M. Juhásová
Matematický kr. – p.u. S. Tóthová
Výpočtová technika 2.st. – p.u. I. Filová

9. Návrh exkurzií na šk.rok 2014/2015:
Prírodopis a zemepis – návšteva čističky – zodp. p.u. A. Dobosová.
Technické práce – návšteva pekárne Bagetka, cukrárne Katica, Intertrendu, kvetinárstva, strojovej výroby, farmy – zodp. p.u.  K. Hirková, p.u. P. Jesková .
Telesná výchova – návšteva klziska v Šali – zodp. p.u. M. Juhásová,
p. riad. E. Konečná

10. Rozdelenie kabinetov v rámci prírodovedných predmetov je na šk.rok 2014/2015 nasledovné:

Geografia – p.u. A. Dobosová
Chémia, fyzika – p.u. M. Juhásová
Biológia – p.u. A. Dobosová
Matematika – p.u. S. Tóthová
Telesná výchova – p. riad. E. Konečná


AKCIE PRÁCE ČLENOV PK
Z návrhov akcií práce predmetových komisií predseda prírodovednej PK vybral nasledovné úlohy:
a) zostavenie tematických plánov – environmentálnu výchovu ako prierezovú tému ŠVP implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov v Školskom vzdelávacom programe, ale aj do plánov ostatných prírodovedných predmetov podľa starších osnov, informovanie žiakov o možnostiach hrozby šikanovania na škole a mimo nej, o hrozbe sexuálneho zneužívania, užívania drog a nedrogovej závislosti, o hrozbe manipulácie médiami, bezpečnej práci na internete, obchodovanie s ľuďmi,
b) tlmočenie informácií zo školení, prednášok a vzdelávacích školení,
c) sledovanie vzorových vyučovacích hodín, hospitácie, poradenstvo mladším učiteľom, otvorené hodiny, konzultačné hodiny pre žiakov (napr. doučovanie slabo prospievajúcich žiakov) a rodičov (informácie o prospechu a správaní žiakov),
d) pravidelné a priebežné preverovanie vedomostí žiakov písomnou a ústnou formou, hodnotenie a klasifikácia podľa nového Metodického pokynu č.7/2009,
e) presadzovanie moderných vyučovacích metód do vyučovacieho procesu, práca s videom, návšteva múzeí, výstav, vychádzky, školenia učiteľov,
f) využívanie učebných pomôcok, didaktickej techniky, využitie multimediálnych technológií vo vyučovacom procese (Internet, CD), využívanie digitálnej triedy,
g) tvorba učebných pomôcok na krúžkoch a vyučovaní technickej výchovy, vypracovanie didaktických testov, určenie základného učiva na osvojenie,
h) využívanie odborných časopisov a literatúry na rozširovanie vedomostí,
i) spolupráca s pedagogickými inštitúciami, odbornými pracoviskami,
j) hodnotenie osobného odborného rastu členov komisie,
k) polročné a koncoročné hodnotenie práce PK – závery a odporúčania vedenia školy a PK na ďalší šk.rok,
l) evidovanie nových zakúpených pomôcok, aktualizácia násteniek.

Základné dokumenty využívané pre šk.rok 2014/2015 v prírodovedných predmetoch:
1) Pedagogicko – organizačné dokumenty na šk.rok 2014/2015 a všeobecne záväzné normy a predpisy MŠ SR (Triedna kniha pre 2.stupeň základnej školy, Klasifikačný záznam pre 2.stupeň základnej školy, Záznam o práci v záujmovom útvare, Triedny výkaz pre 2.stupeň základnej školy).
2) Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 – 20 rokov, schválené vládou SR uznesením č.1193/2001.
3) Učebné osnovy podľa nového ŠVP a učebné plány.
4) Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠ SR.
5) Koncepcia environmentálnej výchovy v školách z r. 1997, Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa, Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ, Národný program boja proti drogám.
6) Pedagogicko – organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na šk.rok 2014/2015.
7) Metodický pokyn č.7/2009-R z 28.apríla 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl.
8) ŠVP a ŠkVP.

Klasifikácia a hodnotenie žiakov
Na 2.stupni sú vedomosti žiakov preverované slovne i písomnou skúškou. Tieto ich znalosti sú hodnotené slovne – oceňujeme klady i nedostatky práce žiaka a klasifikáciou, či už ide o priebežné hodnotenie počas roka, alebo o súhrnné hodnotenie v polovici a na konci šk.roka. Počas celého obdobia sledujeme výkony žiaka na vyučovacej hodine, jeho domácu prípravu, zvládnutie písomných skúšok a testov aj ústne odpovede. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu žiakov čerpáme z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, t.j.:

Stupeň 1 – výborný Žiak ovláda učivo predpísané učebnými osnovami celistvo a úplne. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti, ktoré vie preniesť aj do praktického života. Jeho myslenie je logické, je samostatný, tvorivý, presný. Jeho slovný i písomný prejav je správny, grafický prejav estetický a správny. Celkové výsledky práce sú kvalitné a originálne.
Stupeň 2 – chválitebný Žiak ovláda základné učivo predpísané učebnými osnovami celistvo a úplne, chápe spojitosti medzi jednotlivými faktami a informáciami, ktoré vie uplatniť pri riešení jednotlivých úloh, jeho myslenie je kreatívne. Má však malé problémy pri ich interpretácii, zvláda to s pomocou vyučujúceho. Ústny, písomný a grafický prejav sú s menšími chybami.
Stupeň 3 – dobrý Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti základných vedomostí predpísaných v učebných osnovách menšie medzery. Podstatné nepresnosti a chyby vie s pomocou učiteľa napraviť. Jeho myslenie nie je tvorivé, dopúšťa sa chýb. V ústnom, písomnom i grafickom prejave sú nepresnosti a nedostatky, ktoré sú časté a výsledky jeho činnosti sú menej kvalitné. Grafický prejav je menej estetický.
Stupeň 4 – dostatočný Žiak má osvojených málo základných vedomostí, ktoré predpisujú učebné osnovy. Pri riešení teoretických i praktických úloh sa vyskytujú podstatné chyby. Je málo pohotový, nepresný, nesamostatný, nemá logické ani tvorivé myslenie. Jeho slovný, písomný i grafický prejav majú vážne nedostatky, ktoré však dokáže s pomocou učiteľa korigovať.
Stupeň 5 – nedostatočný Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti určené učebnými osnovami. Pri uplatňovaní vedomostí má veľké nedostatky, robí veľké chyby, nemá samostatné myslenie. Slovný, písomný a grafický prejav sú na nízkej úrovni, chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Kvalita jeho práce je na nízkej úrovni.

I tento šk. rok sú na 2.stupni evidovaní 4 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Sú integrovaní v rámci všetkých vyučovacích predmetov. K týmto žiakom učitelia volia individuálny prístup, budú ich motivovať a dostanú priestor na tvorivé vyjadrenie. Náročnosť pedagógov musí pri hodnotení a klasifikácii zohľadniť schopnosti žiaka.

Harmonogram zasadnutí
Predmetová komisia prírodovedných predmetov uskutočňuje v každom školskom roku 4 stretnutia. Na termíne zasadania sa členovia dohodnú týždeň pred uskutočnenou schôdzou.

1. zasadnutie – priebežný program:

1. Prerokovanie pedagogicko – organizačných pokynov na šk. rok 2014/2015.
2. Prejednanie a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti na škole za uplynulý šk.rok 2014/2015. Oboznámenie sa s plánom práce školy na šk. rok 2014/2015, rozdelenie úloh členom PK podľa Plánu práce a schválenie všetkými členmi.
3. Vstupné previerky z matematiky.
4. Otvorenie práce v krúžkoch.
5. Prechod žiakov z 1.stupňa na 2.stupeň.
6. Kontrola časovo-tematických plánov na šk. rok 2014/2015 a vzdelávacích štandardov.
7. Zoznam a schválenie učebníc používaných na vyučovaní prírodovedných predmetov.
8. Príprava žiakov 9.ročníka na prijímacie pohovory.
9. Zber papiera.
10. Aktualizácia násteniek v rámci pamätných dní (Pamätný deň holokaustu, Medzinárodný deň mieru, Dni Nezábudiek, Dni racionálnej výživy, Týždeň duševného zdravia a i.).
11. Rôzne – sviatky, aktivity, projekty, 1. účelové cvičenie, činnosť výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislostí.

2. zasadnutie – priebežný program:

1. Prerokovanie úrovne prospechu žiakov za 1.štvrťrok, analýza nedostatkov, hľadanie riešení.
2. Exkurzie, súťaže, projekty, olympiády – príprava žiakov.
3. Hospitačná činnosť.
4. Štvrťročné písomné práce z matematiky.
5. Krúžková činnosť.
6. Príprava žiakov 9.ročníka na Testovanie 9 - 2015 a prijímacie pohovory.
7. Rôzne – sviatky, aktivity a projekty, činnosť výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislostí.
8. Aktualizácia násteniek v rámci pamätných dní (Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti drogám, Červená stužka).

3. zasadnutie – priebežný program:

1. Plnenie časovo – tematických plánov.
2. Príprava, účasť a vyhodnotenie výsledkov súťaží.
3. Vyhodnotenie polročnej písomnej práce z matematiky.
4. Aktivity z environmentálnej výchovy ku „Dňu Zeme“ (medzipredmetové vzťahy).
5. Exkurzie.
6. Zber papiera – recyklácia.
7. Vyhodnotenie 3.písomnej práce z matematiky.
8. Rôzne – sviatky, mimovyučovacia činnosť, činnosť výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislostí.
9. Aktualizácia násteniek v rámci pamätných dní ( Deň ľudských práv, Šikanovanie, rasizmus a intolerancia okolo nás, Zabijak alkohol, Deň matiek, Marec - mesiac kníh, Svetový deň vody).

4. zasadnutie – priebežný program:

1. Vyhodnotenie činnosti žiakov v záujmových útvaroch.
2. Analýza výstupných previerok z matematiky.
3. Príprava 2.účelového cvičenia – praktické overenie vedomostí žiakov nadobudnutých na vyučovaní prírodovedných predmetov.
4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, návrhy na zlepšenie stavu do budúcnosti.
5. Vyhodnotenie olympiád, súťaží a projektov.
6. Vyhodnotenie prijímacích pohovorov žiakov 9.ročníka.
7. Aktualizácia násteniek v rámci pamätných dní ( Veľkonočné sviatky a tradície, Deň narcisov, Dni Zeme, Zdravý partnerský život, Svetový deň životného prostredia, Svetový deň boja proti drogám, Medzinárodný deň detí).
8. Vyhodnotenie činnosti PK za šk. rok 2014/2015.

Jednotlivé úlohy budú počas každého zasadnutia rozdelené podľa kvalifikácie vyučujúcich. Termín splnenia a zodpovedný učiteľ budú uvádzané v zápisnici zo zasadnutí PK, nakoľko presný termín nie je možné uvádzať kvôli nepredvídateľným udalostiam (chrípkové prázdniny, školenia vyučujúcich, súťaže, riaditeľské voľno a pod.).

Návrh odborno – metodickej a pedagogicko – psychologickej literatúry pre individuálne štúdium
Pedagogické rozhľady - časopis
Naša škola - časopis
Ekológia – časopis
Internetové stránky