Metodické združenie

P L Á N     P R Á C E

metodického združenia pre ročníky 1.- 4.  na školský rok 2014/2015


Základná škola s materskou školou Horné Saliby,      Základná škola v Dolných Salibách
Zloženie MZ

 

Zaradenie

Meno a priezvisko

Aprob.

Úväzok

Vyučujúce predm. na I. st.

Vedúca MZ

Mgr. Ivana Filová

1 – 4 roč.

22+1h+tr.1.r.

1.r.=19h,

IFV-3.r.=1h,

PVC-3.r.=1h

Člen MZ

Mgr. Eva Konečná

riad. školy

1 – 4 roč.

9h

TEV-2.,4r.=2h

ANJ-3.r.=3h

Člen MZ

Mgr. Alžbeta Valachová

zást. školy

ANJ

16h

ANJ-4.r.=3h

Člen MZ

Mgr. Monika Boborová

UKF FSVaZ

23h+tr.2.r.

2.r.=17h,

VYV-3.,4.r.=2h,

HUV-3.,4.r.=2h,

PVC-4.r.=1h

Člen MZ

Bc. Zsuzsanna Záreczky

1 – 4 roč.

23+tr.3.r.

3.r.=14h,

ANJ-1.,2.r.=4h

Člen MZ

Mgr. Patrícia Móriová

SJL-OBV-ANJ

25h+tr.4.r.

4.r.-9h.

ANJ-1.r.=2h

Člen MZ

Mgr. Katarína Hirková

DEJ-ETV

23h+tr.6.r.

VLA-3.,4.r=2h,

Člen MZ

Mgr. SilviaTóthová

MAT-CHE

22+VP+tr.8.r.

MAT-4.r.=4h

Člen MZ

Mgr. Andrea Dobosová

BIO-CHE

23h+tr.9.r.

PDA-3.,4.r.=4h

IFV-4.r.

Člen MZ

Mgr. Petra Jesková

NEJ-ETV

23h

ETV-1.+2.r.=1h,

ETV-3.+4.r.=1h

IFV-2.,3.,4.r.=3h

Člen MZ

Mgr. Zuzana Slížiková

ANJ, NBE 5h

ANJ-4.r.=3h

NBE-1.-4.r.=1h

Člen MZ

Mgr. Imrich Halász

NBK

2h NBK-1.-4.r.=1h

Člen MZ

Mgr. Dana Smrtníková

zastupujúca riad. školy

ZŠ v Dolných Salibách

ZEM-TEV

17h+tr.3.a4.r.

MAT-4h,ANJ-3h,TEV-6h,IFV-2h,VLA-2h,

Člen MZ

Mgr. Anita Práznovská

ZŠ v Dolných Salibách

Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ

26h+tr.1.a 2r.

SLJ-17h,MAT-4h, HUV-2h,

ANJ-1h,PVC-1h, NBE-1h

Člen MZ

Ing. Monika Árvayová

ZŠ v Dolných Salibách

Vychováva-teľstvo

27h+2

VYV-4h, ETV-1h,

PDA -2h

 

1. Analýza plnenia úloh za rok 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 sa postupovalo podľa Školského vzdelávacieho programu v 1.-4. ročníku ISCED 1 s upravenými učebnými osnovami – v 1. ročníku sa namiesto informatickej výchovy zaradil predmet pracovné vyučovanie, zohľadňujúcimi špecifické lokálne podmienky a potreby s voliteľným obsahom vzdelávania zo zameraním na oblasti počítačovej a prírodovednej gramotnosti. Počítačová gramotnosť sa bude naďalej rozvíjať krúžkom Počítače. Učitelia postupovali podľa vytvorených materiálov, rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov, v čom budeme aj školskom roku 2014-2015 pokračovať.
Prírodovednú gramotnosť budeme naďalej rozvíjať prostredníctvom projektu pod názvom „Naša krajina, náš región a naše životné prostredie v inovatívnej výučbe prírodovedných predmetov“, a to priamym pozorovaním a rozširovaním si vedomostí a zručností o rastlinách v Náučnej prírodnej lokalite. Preverením nadobudnutých vedomostí v rámci „Dňa otvorených dverí“ bolo riešenie pracovných listov o preberaných rastlinách z Náučnej prírodnej lokality, vypracovanými pre každý ročník 1-4. Uvedená aktivita bola úspešná a v nasledujúcom školskom roku ju plánujeme zopakovať.
Spolupráca so ZŠ Dolné Saliby je na dobrej úrovni, čo je veľmi dôležité, nakoľko žiaci, ktorí ukončia 4. ročník v ZŠ Dolné Saliby, postupujú do 5. ročníka na ZŠ s MŠ Horné Saliby. Dôraz kladieme na to, aby pri prechode žiakov medzi školami sa nevyskytli problémy. Pedagógovia vyučujúci matematiku a slovenský jazyk v 4. ročníku upravili výstupné previerky pre žiakov 4. ročníka, čo by malo prispieť k dobrej pripravenosti na prestup žiakov zo ZŠ Dolné Saliby. Nedopatrením však žiaci 4. ročníka ZŠ Dolné Saliby nepísali zosúladené výstupné previerky. V budúcom školskom roku budeme dbať na to, aby sa tento nedostatok odstránil.
Na zasadnutiach MZ sme vyhodnotili vstupné, polročné a výstupné previerky zo slovenského jazyka a matematiky a vyvodili odporúčania pre budúcnosť. Na základe vyhodnotenia úloh s najmenším percentom úspešnosti sa zameriame pri opakovaní:
- v 1. ročníku – v slovenskom jazyku na mäkké slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li,
a výber správne napísaného slova
- v matematike – zápisu počtu geometrických tvarov
a usporiadanie čísel od najväčšieho po najmenšie
- v 2. ročníku – v slovenskom jazyku – vypísanie slov z vety podľa počtu slabík
a sloh – písanie adresy v správnom poradí
- v matematike – dopĺňaniu neznámej
a slohové úlohy
- v 3. ročníku – v slovenskom jazyku – časti príbehu alebo rozprávania
a literárne úlohy rým, verše
- v matematike – slovným úlohám
a slovné úlohy na odčítanie
- v 4. ročníku – v slovenskom jazyku - čo je pranostika, uviesť príklad
- v matematike – zväčšovanie a zmenšovanie čísel, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie.
Slabo prospievajúcim žiakom sa vyučujúci budú venovať na doučovacích hodinách po vyučovaní.
Nadaným žiakom vytvoríme možnosti na zapájanie sa do súťaží a všetkým žiakom možnosť zapájať sa aktivít mimo vyučovania, čo je jednou zo zložiek výchovy.


2. Hlavné ciele a úlohy činnosti MZ na šk. rok 2014-2015

V školskom roku 2014/2015 budeme postupovať podľa vytvorených pracovných materiálov na Školský vzdelávací program pre ročníky 1-4 – ISCED 1 – Primárne vzdelávanie. V rámci nich sa učitelia budú zameriavať na kvalitu získaných vedomostí a zručností, že budú uplatňovať moderné učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej samostatnosti a tvorivosti žiakov. Prispeje k tomu aj materiálno-technické vybavene našej školy, keďže všetky učebne ročníkov 1-4 sú vybavené modernou digitálnou technikou, ktorá znamená skvalitnenie vzdelávacieho prostredia a bude viesť našich žiakov k získavaniu kľúčových kompetencií a zručností. Informatickú gramotnosť budeme rozvíjať v digitálnej učebni, kde máme 18 počítačov pre žiakov a interaktívnu tabuľu.
Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v súlade so štátnymi vzdelávacími programami. Pri hodnotení žiakov budeme využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich výstupov, najmä priebežné, tzv. formatívne hodnotenie.
Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v spolupráci s miestnou Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským prostredníctvom projektu pod názvom „Naša krajina, náš región a naše životné prostredie v inovatívnej výučbe prírodovedných predmetov“, v rámci ktorého máme za školu vybudovanú náučnú prírodnú lokalitu. Do výchovno-vzdelávacieho procesu tak ako v minulom školskom roku v 1.-4. ročníku do predmetu prírodoveda implementujeme vytvorené interné metodické materiály, ktoré sú zamerané na poznávanie, pozorovanie a charakteristiku regionálne významných i nových rastlinných druhov.

V nadväznosti na hlavné ciele školstva v SR budeme v rámci MZ v školskom roku 2013-2014 plniť nasledovné úlohy:
1. V štruktúre vyučovacej hodiny na začiatku vyučujúci žiakom zrozumiteľne oznámi cieľ hodiny.
2. V stavbe vyučovacej hodiny budú vyučujúci dbať na to, aby nechýbalo zhrnutie a utvrdenie učiva. Výchovno-vyučovací proces budú všetci učitelia organizovať tak, aby vedomosti žiakov boli hlboké a trvalé.
3. Pri hodnotení sa zameráme na sebahodnotenie žiakov, prípadne na hodnotenie žiakov medzi sebou.
4. V rámci efektívneho využitia vyučovacích foriem vo vyučovacom procese zaradíme prácu vo dvojiciach.
5. Na vyučovaní budeme vhodne využívať učebné pomôcky, pričom dáme možnosť aby s nimi pracovali aj žiaci.
6. Do ŠkVP implementujeme témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý je zverejnený na www.siov.sk a www.statpedu.sk.
7. V ročníkoch 1.-4. budeme postupovať podľa schváleného ŠkVP, ktorý je zameraný na rozvoj jazykovej, informačnej a prírodovednej gramotnosti s dôrazom na náš región.
8. V tomto školskom roku budú žiaci v ročníkoch 1-4 hodnotení známkami po celý školský rok v predmetoch slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda, informatická výchova podľa kritérií, ktoré sme si stanovili v ŠkVP podľa vytvorených Kritérií hodnotenia.
9. Výchovné predmety – výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova v ročníkoch 1-4 budú hodnotené slovným hodnotením.
10. V ZŠ Dolné Saliby sú žiaci ročníkov 1-4 vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotení známkami.
11. Budeme systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimovyučovacích aktivít.
12. Prierezové témy Štátneho vzdelávacieho programu ako aj projektové učenie implementujeme do obsahu jednotlivých učebných predmetov v Školskom vzdelávacom programe a učitelia ich zapracujú do tematických výchovno-vzdelávacích plánov.
13. V rámci projektu Zdravá škola sa zrealizujú Dni racionálnej výživy.
14. V spolupráci so Slovenským červeným krížom a s Ligou proti rakovine uskutočníme Beh Terryho Foxa, akciu Deň narcisov a zapojíme sa do „Okresného kola súťaže mladých zdravotníkov“.
15. Budeme sledovať správanie žiakov a ich vzťahy a včas riešiť problémy hlavne šikanovanie medzi žiakmi.
16. Venovať pozornosť opatreniam proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog a vyskytnuté problémy včas odhaliť a riešiť.
17. Na hodinách telesnej výchovy budú učitelia dbať na upevňovanie fyzického zdravia uplatňovaním netradičných pohybových aktivít.
18. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa učitelia budú opierať o Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a budú dbať na objektívnosť, zvyšovanie náročnosti a dodržiavanie psychohygienických zásad.
19. V záujme prevencie proti dopravným nehodám zamerať sa na získanie praktických návykom a zručností využívaním učebnice dopravnej výchovy a 2-krát do roka návštevou DDI v Galante či v Šali.
20. V rámci didaktických hier a iných aktivít mesiaci jún realizovať učivo Ochrana človeka a prírody.
21. Venovať zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.
22. Na škole a v školskom zariadení budeme dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti od ostatných žiakov. Budeme vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou.
23. Pri vyučovaní cudzieho jazyka uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci, ako sú napr. využívať najmä lingvomotorickú metódu – TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy.
24. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie.
25. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
26. V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 budeme uplatňovať výchovu žiakov k ľudským právam v rámci tried a školy tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.
27. Priebežne budeme hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v škole a budeme vytvárať podmienky pre tvorivú atmosféru, ktoré podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
28. V súlade s Opčným protokolom k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. 12. 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii budeme venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.
29. Priebežne budeme monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobného vývinu bezodkladne zabezpečíme ich aktívnu ochranu.
30. V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín je potrebné venovať patričnú pozornosť aj témam týkajúcim sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim.
31. Pozornosť budeme venovať účelovému využívaniu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
32. Pri zápise do prvého ročníka ZŠ budú v komisii zastúpení okrem pedagóga z I. stupňa aj špeciálny pedagóg a pedagóg z materskej školy.
33. Zvýšenú pozornosť budeme venovať diagnostike a pozorovaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí potrebujú školskú integráciu, prípadne individuálne učebné osnovy.
34. V tomto školskom roku prebehne rovesnícky program PEER, zameraný na boj proti drogám a „Červené stužky“ zameraný na hoj proti HIV.
35. Prípravné atestačné štúdium pred prvou atestáciou ukončili Mgr. Alžbeta Valachová a Mgr. Mária Juhásová.
36. Budeme sa zúčastňovať seminárov, ktoré budú priebežne poskytované.
37. Ďalej budeme využívať ponuku kontinuálnych vzdelávaní, ktoré sú uvedené na stránke www.minedu.sk .

3. Stále úlohy činnosti MZ na šk. rok 2014-2015

1. Na zasadnutiach MZ v tomto školskom roku prerokujeme nasledovné témy:
a) Vypracovanie a schválenie plánu práce MZ na školský rok 2014/2015
b) Vypracovanie a prerokovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov na všetky predmety 1.- 4. ročníka.
c) Oboznámenie s alternatívnymi učebnicami a výber na nasledujúci školský rok.
d) Práca s talentovanými žiakmi – príprava a zapojenie do súťaží.
e) Príprava školského výletu a Školy v prírode.
f) Vyhodnotenie vstupných, polročných a výstupných previerok zo slovenského jazyka a matematiky.
g) Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
2. Na vyučovaní jednotlivých predmetov bude každý učiteľ postupovať podľa vypracovaných a schválených tematických výchovno-vzdelávacích plánov.
3. V rámci ŠkVP budeme venovať rozvíjaniu kompetencií zameraných na náš región.
4. Počas zavádzania Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), ktorý je zameraný na rozvoj jazykovej a prírodovednej gramotnosti boli posilnené predmety slovenský jazyk, anglický jazyk, prírodoveda a matematika. V rámci rozvoja motorických zručností žiakov sme posilnili predmet pracovné vyučovanie. Po overení v praxi ZŠ s MŠ Horné Saliby bude postupovať podľa rámcovo-učebných plánov na školský rok 2014/2015 nasledovne:
5. Počas zavádzania Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), ktorý je zameraný na rozvoj jazykovej, informačnej a prírodovednej gramotnosti ďalej na rozvoj kreativity a upevňovanie fyzického zdravia boli posilnené predmety slovenský jazyk, anglický jazyk, prírodoveda, matematika, výtvarná a telesná výchova. Po overení v praxi ZŠ Dolné Saliby bude postupovať podľa rámcovo-učebných plánov na školský rok 2014/2015 nasledovne: 6. Vhodnými dostupnými metódami a formami oboznamovať žiakov s kultúrnym a umeleckým bohatstvom Slovenska a viesť žiakov k jeho ochrane a zveľaďovaniu.
7. Venovať pozornosť adaptácii žiakov 1. ročníka na školské prostredie realizovať spoluprácou s MŠ.
8. Nadaných žiakov budeme zapájať do súťaží:
a) literárnych – Čaro slova, Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko
b) spevácka – Slávik
c) výtvarné – podľa ponuky
d) matematická – Pytagoriáda, Maxík
e) telovýchovných – Vybíjaná
f) zdravotnícka – Mladý zdravotník
g) informatická – ibobor
9. Príprava kultúrnych programov na školské akadémie.
10. S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka budeme venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.
11. Posilňovanie čitateľskej gramotnosti na 1. stupni ZŠ sa bude realizovať formou návštevy a spolupráce s knižnicami pri organizovaní podujatí k
1. Medzinárodnému dňu školských knižníc (23.október)
2. Medzinárodnému týždňu vzdelávania (13.-19.novembra)
3. Týždeň slovenských knižníc (marec)
4. Deň detskej knihy (2.apríl)
12. Čítanie s porozumením sa bude prehlbovať vo vyučovacom procese vo vybraných predmetoch:
a) formovaním širšieho porozumenia – sformulovaním vlastnej myšlienky; tvorbou vhodného nadpisu textu
b) získavaním informácií – hľadaním jednoduchých údajov v jeho zdroj (zoznam, register, mapa a pod.); prácou s textom a registrom v encyklopédii (učebnici a pod.)
c) reflexiou obsahu textu – prezentáciou vlastného názoru (argumenty, dôkazy)
d) typmi použitých textov – súvislý text, jednoduchý text
e) situáciou v texte – osobnou (pohľadnice)
f) pravidelným zaraďovaním čitateľských aktivít na hodinách
g) prácou s učebnicou
h) prácou s neznámymi textami
i) individuálnymi projektmi žiakov
j) skupinovými projektmi žiakov
k) podporou vyučovania PC
l) čítanie na vyučovaní a diskusia k prečítanému
m) diskusia na vyučovaní k prečítaným dielam


13. V jednotlivých ročníkoch na ZŠ s MŠ Horné Saliby vyučujeme z učebníc:

 

Roč. Učebnica Autori
1. Hupsov Šlabikár Lipka pre 1. ročník ZŠ Hirschnerová, Muntágová, Nemčíková, Futová
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. a 2. časť Lehoťanová
Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ Žigová, Jančichová, Doušková
Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ Kopinová, Ružičková, Damboráková
Výtvarná výchova pre 1. ročník ZŠ Čarný
Mini Magic 1 Pilar Pérel Esteve, Vincent Roig Estruch
2. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ Hirschnerová
Čítanka pre 2. ročník ZŠ Nosáľová, Dienerová, Hirková
Matematika pre 2. ročník ZŠ Černek, Bednářová
Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ Žigová, Jančichová
Vlastiveda pre 2. ročník ZŠ Kožuchová, Šimunková
Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ Langsteinová, Felix
Výtvarná výchova pre 2. ročník ZŠ Čarný
Mini Magic 2 Pilar Pérel Esteve, Vincent Roig Estruch
3. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ Hirschnerová, Adame
Čítanka pre 3. ročník ZŠ Ondráš, Hirschnerová, Flagová
Matematika pre 3. ročník ZŠ Černek
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ Wiegerová, Česlová, Kopáčová
Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ Kožuchová, Matúšová, Šimunková
Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ Langsteinová, Belo
Výtvarná výchova pre 3. ročník ZŠ Čarný
English Word 1 Mary Bowen, Liz Hocking
4. Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ Hirschnerová, Adame
Čítanka pre 4. ročník ZŠ Ondráš, Hirschnerová, Flagová
Matematika pre 4. ročník ZŠ Černek
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ Wiegerová, Česlová, Kopáčová
Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ Kožuchová, Matúšová, Šimunková
Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ Langsteinová, Felix
English Word 2 Paul Shipton

 

14. V jednotlivých ročníkoch na ZŠ Dolné Saliby sa vyučuje z učebníc:

 

Roč. Učebnica Autori
1. Hupsov Šlabikár Lipka pre 1. ročník ZŠ Hirschnerová, Muntágová, Nemčíková, Futová
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. a 2. časť Lehoťanová
Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ Žigová, Jančichová, Doušková
Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ Kopinová, Ružičková, Damboráková
Výtvarná výchova pre 1. ročník ZŠ Čarný
Busy Bee 1 Matoušková, Matoušek, Shuterland-Smith
2. Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ Dienerová, Nosáľová, Hirschnerová
Čítanka pre 2. ročník ZŠ Nosáľová, Dienerová, Hirková
Matematika pre 2. ročník ZŠ Černek, Bednářová
Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ Blaho, Salanci, Chalachánová, Gabajová
Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ Žigová, Jančichová
Vlastiveda pre 2. ročník ZŠ Kožuchová, Šimunková
Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ Langsteinová, Felix
Výtvarná výchova pre 2. ročník ZŠ Čarný
Busy Bee 2 Matoušková, Matoušek,
3. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ Hirschnerová, Adame
Čítanka pre 3. ročník ZŠ Ondráš, Hirschnerová, Flagová
Matematika pre 3. ročník ZŠ Černek
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ Wiegerová, Česlová, Kopáčová
Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ Kožuchová, Matúšová, Šimunková
Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ Langsteinová, Belo
Výtvarná výchova pre 3. ročník ZŠ Čarný
Chit Chat – Class Book 1 Paul Shipton
4. Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ Hirschnerová, Adame
Čítanka pre 4. ročník ZŠ Ondráš, Hirschnerová, Flagová
Matematika pre 4. ročník ZŠ Černek
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ Wiegerová, Česlová, Kopáčová
Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ Mosná, Sčasná
Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ Kožuchová, Matúšová, Šimunková
Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ Langsteinová, Felix
Chit Chat – Class Book 2 Paul Shipton

 

15. Venovať pozornosť žiakom pri prechode z I. na II. stupeň v spolupráci s pedagógmi so ZŠ Dolné Saliby.
16. Organizovať spoločné kultúrne a športové akcie pre žiakov ZŠ s MŠ Horné Saliby a ZŠ Dolné Saliby zamerané na zoznamovanie a nadviazanie priateľských vzťahov medzi žiakmi.
17. V tomto školskom roku realizovať zápis žiakov do prvého ročníka v spolupráci s vyučujúcimi v MŠ a učiteľkami na 1. stupni. Zápis uskutočniť v jeden deň a zisťovanie údajov v ďalších dvoch dňoch v spolupráci s rodičmi.
18. Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov budú učitelia postupovať podľa vypracovaných a schválených kritérií hodnotenia.
19. Náboženská výchova sa bude vyučovať v alternatíve s etickou výchovou ako povinne voliteľný predmet na celom prvom stupni ZŠ. Žiaci, ktorí navštevujú povinný predmet náboženská výchova si môžu etickú výchovu vybrať ako nepovinný predmet a opačne. Počas školského roka nie je možné prestúpiť z jedného alternatívneho predmetu na druhý.
20. Previerky zo všetkých predmetov klasifikovaných známkami sa budú písať po ukončení tematických celkov, prípadne pri menších tematických celkoch sa môže do previerky zlúčiť učivo z dvoch tematických celkov a klasifikujú sa podľa platnej stupnice na základe kritérií hodnotenia.
21. Polročné previerky za I. polrok zo slovenského jazyka a matematiky majú byť primerane náročné a klasifikujú sa podľa platnej stupnice na základe kritérií hodnotenia. Vyhodnocujú sa aj percentuálne na každého žiaka, za celú triedu a tiež jednotlivé úlohy pričom sa úlohy s najmenším percentom úspešnosti precvičujú pri opakovaní učiva.
22. Vyhodnotenie vstupných a výstupných previerok. Vstupné previerky majú byť hodnotené len percentuálne a výstupné previerky majú byť hodnotené percentuálne a klasifikované podľa platnej stupnice na základe kritérií hodnotenia. Vstupné a výstupné previerky majú obsahovať učivo za celý školský rok.

4. Rozdelenie čiastkových úloh členom MZ na šk. rok 2014-2015

Rozdelenie kabinetov učebných pomôcok pre I. stupeň:

ZŠ s MŠ Horné Saliby:
1. učiteľská knižnica – Mgr. Patrícia Móriová
2. kabinet 1. – 4. – Mgr. Ivana Filová
3. žiacka knižnica – Mgr. Petra Jesková

Plán činnosti MZ na šk. rok 2014-2015

5. 1. Harmonogram zasadnutí:

SEPTEMBER– 1. zasadnutie
1. Vypracovanie a schválenie plánu práce MZ na školský rok 2014/2015.
Zodp.: Mgr. Ivana Filová
2. Vypracovanie a prerokovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov na všetky predmety 1.-4. ročníka.
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.
3. Oboznámenie s alternatívnymi učebnicami
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.
4. Príprava akcií na september, október, november
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.

NOVEMBER – 2. zasadnutie
1. Vyhodnotenie akcií organizovaných v septembri, októbri a novembri
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.
2. Vyhodnotenie vstupných previerok zo slovenského jazyka a matematiky.
Zodp.: učitelia vyučujúci MAT a SJL 1.-4.roč.
3. Práca s talentovanými žiakmi – príprava a zapojenie do súťaží
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč
4. Príprava akcií na december, január a február.
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.

FEBRUÁR – 3. zasadnutie
1. Vyhodnotenie akcií organizovaných v decembri, januári a februári.
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.
2. Vyhodnotenie polročných previerok zo slovenského jazyka a matematiky.
Zodp.: učitelia vyučujúci MAT a SJL 1.-4.roč.
3. Príprava akcií na marec a apríl.
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.

MÁJ– 4. zasadnutie
1. Vyhodnotenie akcií organizovaných v marci a apríli.
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.
2. Príprava školského výletu
Zodp.: triedni učitelia žiakov 1.-4.roč.
3. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
Zodp.: Vedúca MZ a učitelia vyučujúci v roč. 1.-4.
4. Príprava akcií na máj a jún.
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.

JÚN – 5. zasadnutie
1. Vyhodnotenie akcií organizovaných v máji a júni.
Zodp.: všetci učitelia vyučujúci žiakov 1.-4.roč.
2. Vyhodnotenie výstupných previerok zo slovenského jazyka a matematiky.
Zodp.: učitelia vyučujúci MAT a SJL 1.-4.roč.
3. Správa o činnosti za školský rok 2014/2015.
Zodp.: Mgr. Ivana Filová

5. 2. Harmonogram ďalších úloh, podujatí, aktivít metodického plánu:
Akcie ZŠ s MŠ Horné Saliby

SEPTEMBER
1. Dni racionálnej výživy – zabezpečenie ovocia a zeleniny
2. Beh Terryho Foxa – spojené zo zbierkou na Ligu proti rakovine
3. Návšteva Detského dopravného ihriska v Galante
4. Ekodni jesene

OKTÓBER
1. Návšteva škol. knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc (24.október).
2. Spoločná vychádzka detí MŠ a žiakov 1. ročníka
3. Jesenné slávnosti
4. Európsky deň rodičov

NOVEMBER
1. Vychádzka so zameraním na pamätihodnosti našej obce k Medzinárodnému týždňu vzdelávania (13.-19. november)
2. Návšteva divadelného predstavenia
3. Príprava programu na Vianoce
4. Školské kolo v prednese povesti - príprava na súťaž „Šaliansky Maťko“
5. Informatická súťaž ibobor.sk

DECEMBER
1. Vystúpenie s programom na Vianoce
2. Spoločné predvianočné posedenie detí MŠ a žiakov 1. ročníka ZŠ
3. Účasť na okresnom kole v súťaži „Šaliansky Maťko“ – prednes povesti
4. Zimné slávnosti
5. Predvianočné posedenie

JANUÁR
1. Vzájomná návšteva detí MŠ a ZŠ
2. Zápis žiakov do 1. ročníka

FEBRUÁR
1. Fašiangový maškarný ples
2. Návšteva klziska v Šali
3. Návšteva Relaxačného centra
4. Návšteve filmového predstavenia

MAREC
1. Návšteva obecnej knižnice v rámci týždňa slovenských knižníc
2. Školské kolo v prednese poézie a prózy
3. Okresné kolo v prednese poézie a prózy „Čaro slova“
4. Jarné slávnosti
5. Návšteva ranču v Galante

APRÍL
1. 17. 4. – Deň narcisov
2. Deň zeme
3. Návšteva Detského dopravného ihriska v Galante

MÁJ
1. Súťaž vo vybíjanej
2. Spevácka súťaž „Slávik“
3. Súťaž mladých zdravotníkov
4. Komparo – testovanie žiakov
5. Vystúpenie s programom ku Dňu matiek
6. Majáles
7. Biblická olympiáda

JÚN
1. Oslavy MDD – beseda s požiarnikmi a ukážky požiarnej techniky, beseda s vojakmi a ukážky bojovej techniky
2. Didaktické hry
3. Guľáš s požiarnikmi.
4. Školský výlet
5. Škola v prírode
6. Deň otvorených dverí NPL (účasť žiakov zo ZŠ D. Saliby)
7. Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka

Akcie ZŠ Dolné Saliby

SEPTEMBER
1. Návšteva detského dopravného ihriska v Galante
2. Tvorivá dielňa s hlinou
3. Jeseň pani bohatá – Dni zdravej výživy a výstava ovocia a zeleniny, návšteva PD Hrušov
4. Výchovný koncert

OKTÓBER
1. Príchod logopedičky – vyšetrenie žiakov
2. Beseda o predchádzaní chrípkového ochorenia
3. Halloween – výroba strašidiel z ovocia a zeleniny
4. Mesiac úcty k starším – vystúpenie žiakov s kultúrnym programom v DD

Akcie ZŠ Dolné Saliby na ďalšie mesiace budú doplnené v Prílohe 1.

5. Návrh odborno-metodickej a pedagogicko-psychologickej literatúry pre individuálne štúdium

Naša škola – odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení
a 1.stupňa základnej školy
Učiteľské noviny – dvojtýždenník v školstve a vzdelávaní

V Horných Salibách dňa 19. septembra 2014.
Plán práce vypracovala vedúca MZ Mgr. Ivana Filová .....................................
                                                                                                  podpis

Plán práce schválila riaditeľka ZŠ s MŠ Horné Saliby Mgr. Eva Konečná ....................................
                                                                                                                             podpis