Environmentálna výchova

Mgr. Andrea Dobosová, koordinátorka environmentálnej výchovy
 

Plán koordinátora ENV    2014/2015

Plán je vypracovaný v súlade so Školským vzdelávacím programom, Štátnym vzdelávacím programom pre 1. a 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 1 a ISCED 2., kde environmentálna výchova je prierezová téma a prelína sa všetkými predmetmi.
Plán je vypracovaný podľa učebných osnov z environmentálnej výchovy „Environmentálne minimum“ schválených Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15.4.1996 pod číslom 645/1996-15 s platnosťou od 1.9.1996.
Cieľom tohto dokumentu je:
1. učiť žiakov o životnom prostredí – získavať vedomosti, ktoré pomáhajú rozvíjať vnímavosť žiakov a uvedomovať si problémy životného prostredia
2. učiť žiakov prostredníctvom životného prostredia – rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré umožňujú riešiť problémy
3. vychovávať žiakov pre životné prostredie – rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje žiakov a viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.
Úlohy vyplývajúce zo základných princípov environmentálnej výchovy:
a.) Dôsledne presadzovať úlohy environmentálnej výchovy vo vzdelávacom procese.
Zodpovední: všetci vyučujúci, koordinátor
Termín: úloha trvalá
b.) Motivovať a podporovať žiakov k zapájaniu sa do environmentálnych súťaží, olympiád a projektov.
Zodpovední: vyučujúci prírodovedných predmetov, koordinátor
Termín: úloha trvalá
c.) Zapájanie sa do literárnych súťaží s environmentálnou tematikou. Viesť žiakov k tomu, aby dokázali svoje poznatky a vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy vyjadriť ústnou a písomnou formou.
Zodpovední: vyučujúci SJ
Termín: úloha trvalá
d.) Motivovať žiakov k zapájaniu sa do výtvarných súťaží s environmentálnou tematikou.
Zodpovední: vyučujúci VV
Termín: priebežne
e.) Viesť žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, uvedomeniu si nevyhnutnosti, znižovania spotreby vody, viesť ich k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami a školským majetkom.
Zodpovední: všetci vyučujúci, koordinátor
Termín: úloha trvalá
f.) Propagovať environmentálne témy na triednych nástenkách a pravidelne ich aktualizovať.
Zodpovední: triedni učitelia, koordinátor
Termín: priebežne
g.) Využívať výstupné edukačné a metodické materiály, programy v oblasti ENV, ktoré sú dostupné v učiteľskej knižnici a na internete (DVD filmy, publikácie DAPHNE, encyklopédie, publikácie ekologických a environmentálnych inštitúcii, počítačové programy a internet).
Zodpovední: všetci vyučujúci, koordinátor
Termín: úloha trvalá
h.) Naďalej organizovať školu v prírode, lyžiarsky kurz, plavecký výcvik, výlety a exkurzie s prihliadnutím na enviroaspekty v danej lokalite.
Zodpovední: koordinátor, vedúci MZ a PK
Termín: priebežne
ch.) Naďalej celoročne spolupracovať s organizáciami s ekologickým, environmentálnym zameraním a ochrancami prírody (DAPHNE, Strom života), organizovať besedy, exkurzie, interaktívne programy.
Zodpovední: vyučujúci prírodovedných predmetov, triedni učitelia, koordinátor
Termín: priebežne
i.) Podpora environmentálnych a humanitných finančných zbierok na pôde školy (Beh Terryho Foxa,
Deň narcisov).
Zodpovední: vedenie školy, triedni učitelia
Termín: priebežne
j.) Zúčastňovať sa odborných výstav zameraných na problematiku životného prostredia a ochrany zdravia podľa ponúk organizácii.
Zodpovední: koordinátor, triedni učitelia 5. – 9. ročníka
Termín: priebežne podľa ponuky
k.) Upozorniť žiakov na niektoré významné dátumy z environmentálneho kalendára a diskutovať o ich dôležitosti, potrebe a význame z celospoločenského hľadiska. (22.3. – Svetový deň vody, 1. 4. – Svetový deň vtáctva, 7. 4. – Svetový deň zdravia, 22.4. – Deň Zeme, 5.6. – Svetový deň životného prostredia, 3.10. – Svetový deň zvierat, 29.12. – Svetový deň biodiverzity)
Zodpovední: koordinátor, triedni učitelia
Termín: priebežne
l.) Viesť žiakov k ochrane životného prostredia prostredníctvom separácie druhotných odpadov: zber papiera, zber použitých batérií, zber plastových fliaš.
Zodpovední: všetci vyučujúci
Termín: priebežne podľa aktuálnosti
Stále aktivity na škole
− projekty s environmentálnym zameraním: Zdravá škola, Mliečna liga, Školské ovocie, Naša krajina, náš región, naše životné prostredie
− úprava areálu školy − starostlivosť o zeleň v areáli školy, starostlivosť o náučnú prírodnú lokalitu,
− vedenie žiakov k šetreniu vodou a elektrickou energiou,
− starostlivosť o izbové kvety v učebniach a na chodbách
− uvedomovanie si života ako najvyššej hodnoty, vedenie žiakov k humánnemu prístupu k prírode (netrhať zbytočne kvety, nelámať konáre kríkov a stromov, nezabíjať drobné živočíchy)
− využitie prírodných materiálov pri jesennom, vianočnom a veľkonočnom aranžovaní
− skupinové práce o zdravej výžive
− separovaný zber papiera, plastových fliaš, oleja, skla a malých elektrospotrebičov
− Zabezpečiť žiakom pravidelný prísun ovocia a ovocných štiav v spolupráci s poľnohospodárskym družstvom Dolné Saliby.

Plán environmentálnych aktivít v šk. roku 2014/2015 v jednotlivých mesiacoch


September – október:
- Aktivity prírodovedného krúžku podľa plánu, ktorého činnosť je zameraná na rozvoj environmentálneho cítenia, spoznávanie a ochranu prírody.
- finančná zbierka – Beh Terryho Foxa
- úprava areálu školy
- Dni zdravej výživy – propagácia čerstvej zeleniny a ovocia (Svetový deň výživy – 16.10)
- Plavecký výcvik
- Separácia odpadu v škole
- Internetová súťaž „Hravo ži zdravo“ o zdravom životnom štýle
- Jesenné slávnosti - Výstava  - Aranžujeme z jesenných prírodnín
- Jesenný zber papiera
- Zber gaštanov – pomoc zvieratám
- Úprava areálu školy – hrabanie lístia
- Športovo – vitamínové popoludnie pre deti z MŠ v ŠKD.
- Turistická vychádzka na poľovnícku chatu – žiaci ŠKD
- Monitorovanie zdravého stravovania a zdravého životného štýlu žiakov – dotazník
- Návšteva detského dopravného ihriska- žiaci I. stupňa
- Školské ovocie a čerstvé šťavy
- Svetový deň bez áut – 22.9 – cykloturistika
- Svetový deň mlieka na školách – 28.9

November – december
- Aktivity prírodovedného krúžku podľa plánu, ktorého činnosť je zameraná na rozvoj environmentálneho cítenia, spoznávanie a ochranu prírody.
- Pravidlá ochrany proti chrípke – kontrola hygienických opatrení, propagácia ochrany
- Environmentálna jeseň (využitie prírodných materiálov pri jesennom aranžovaní)
- Európsky týždeň boja proti drogám – výstava prác s protidrogovou tematikou
- Vianočná výzdoba (estetické skrášlenie tried a priestorov školy)
- Vianočné dielne a trhy - zachovávanie tradícií, využívanie prírodného a odpadového materiálu pri skrášľovaní interiéru školy.
- Zhotovenie kŕmidiel a búdok pre vtáčiky, umiestnenie v okolí školy
- Prikrmovanie vtáctva v zime


Január – február
- Aktivity prírodovedného krúžku podľa plánu, ktorého činnosť je zameraná na rozvoj environmentálneho cítenia, spoznávanie a ochranu prírody.
- Realizácia dotazníka o zdravom stravovaní a životnom štýle
- Príroda v zime - nástenka
- Zimné hry v prírode – stavanie snehuliakov
- Výtvarné súťaže: „Deti v záhradke“ a „Voda ako súčasť nášho každodenného života“
- Zapojenie sa do Geografickej olympiády
- Rozmnožovanie sadeníc izbových rastlín v priestoroch školy


Marec– apríl
- Aktivity prírodovedného krúžku podľa plánu, ktorého činnosť je zameraná na rozvoj environmentálneho cítenia, spoznávanie a ochranu prírody.
- Apríl – Mesiac Zeme – nástenka
- Aktivity ku dňu Zeme (22.4) – Vyčistíme si Slovensko
- Výtvarná súťaž „Proti škodlivým závislostiam“
- Finančná zbierka: Deň Narcisov
- Jarné upratovanie areálu školy, čistenie zelených plôch okolia školy
- 7. apríl – Svetový deň zdravia – beseda v rámci triednických hodín
- Presádzanie a rozmnožovanie kvetov
- Veľkonočná výzdoba tried a interiéru školy
- Súťaž s environmentálnou tematikou: Envirotázniky
- Exkurzia do čističky odpadových vôd.
- Lyžiarsky výcvik
- Pobyt na chate v lese v spolupráci s poľovníckym združením.
- Svetový deň vody – 22.3 – podpora pitného režimu v škole, ochrana a šetrenie vody


Máj – jún
- Aktivity prírodovedného krúžku podľa plánu, ktorého činnosť je zameraná na rozvoj environmentálneho cítenia, spoznávanie a ochranu prírody.
- 5.6. – Svetový deň životného prostredia – aktivity s triednym učiteľom
- Hry v prírode
- 23.5 – nástenné noviny: Svetový deň boja proti fajčeniu
- Zber papiera
- MDD – organizácia športových a spoločenskovedných aktivít
- 23.5 - Deň mlieka – propagácia mliečnych výrobkov
- Zapojenie sa do súťaží: Na bicykli bezpečne, Mladý záhradkár, Mladý zdravotník
- Deň otvorených dverí Náučnej prírodnej lokality – ochutnávka čajov z liečivých bylín
- Didaktické hry a účelové cvičenie v prírode
- Škola v prírode
- Deň otvorených dverí náučnej prírodnej lokalityENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY NA ŠKOLE PODĽA ROČNÍKOV
1. stupeň:

HUV – rastliny a zvieratá v hudobných dielach – spoznávanie rastlín a zvierat prostredníctvom hudby
Zodp.: vyučujúci HUV na 1. stupni (zoznam piesní je v prílohe)
TEV – napodobňovanie pohybov zvierat, spoznávanie zvierat
- zimné hry v prírode – stavanie snehuliakov na rôznych miestach – pozorovanie kvality snehu (znečistenie)
- Zodp.: vyučujúci TEV na 1. stupni
1. ročník – Môj najmilší kvet – Aktivity v náučnej prírodnej lokalite – pozorovanie rastlín v ročných obdobiach (piesne, fotografie ruží v ročných obdobiach...) – poznávanie rastlín priamo v náučnej prírodnej lokalite – pučanie, kvitnutie, opadávanie listov na jeseň, rastliny v období vegetačného pokoja. Pozorujú rastliny a tvoria kresbu, báseň, pieseň a na hodine TEV cvičia ako rastie a kvitne ruža – zodp. Mgr. I. Filová
2. ročník – Moja rastlinka (strukoviny, hrášok, fazuľa) –vysadiť, pozorovať od marca až do apríla, zapisovať, kedy začala rastlinka klíčiť, kvitnúť a pod. – na základe prírodovedných javov – teplo, svetlo, voda, pôda, nakresliť a vyrobiť puzzle – obraz a zarámovať – zodp. Mgr. M. Boborová
3. ročník – Môj miláčik – žiaci porozprávajú o svojom zvieratku, o ktoré sa starajú – napíšu výstup, napr. príbeh, výtvarné spracovanie – zodp. Mgr A. Dobosová, Mgr. K. Hirková
4. ročník – Poznávame prírodu cez literatúru – Mimočítankové čítanie – R. Móric: Z poľovníckej kapsy – projekt zameraný na ochranu prírody – zodp. P. Móriová
Zber gaštanov, ginka, šípok, staráme sa o náučnú prírodnú lokalitu – zodp. Mgr. A. Dobosová
Zvieracie pexeso v anglickom jazyku – základné informácie o zvieratách v anglickom jazyku, žiaci tvoria zvieracie pexeso a zároveň aj spoznávajú zvieratká a učia sa ich pomenovať po anglicky – zodp. Mgr. A. Francisciová
Moja tabuľa spotreby vody – žiaci pozorujú a zapisujú si počas týždňa spotrebu vody v domácnosti (v hrnčekoch) a zapisujú ju do tabuliek – pitie, sprchovanie, WC, umývanie zubov, rúk – spotrebu zrátajú a porovnajú medzi sebou – prezentácia dňa 22. marca, v rámci Dňa vody – zodp. Mgr. Andrea Dobosová


2. stupeň
5. ročník – Život vo vode – žiaci hádajú hádanky pomocou malých kartičiek, na ktorých je popis živočícha alebo rastliny a na druhej strane kartičky je obrázok živočícha alebo rastliny – zodp. Mgr. A. Dobosová
6. ročník – Môj strom – Téma: Vyber si svoj strom a v jeho tieni počúvaj príbeh, ktorý šepoce (vnímať prírodu a jej krásy), aktivity: vyhľadávanie literárnych diel, najmä slovenských autorov (oboznámiť sa s ich obsahom), význam stromov, žiacka tvorba literárnych prác – súťaž, ilustrácia – výstava, fotodokumentácia – vyhodnotenie v Deň Zeme (22. apríl) – zodp. Mgr. M. Szabová (literárne), Mgr. A. Dobosová (prírodovedné)
7. ročník – Herbár – žiaci tvoria z rastlín náučnej prírodnej lokality herbár – zodp. Mgr. A. Dobosová
8. ročník – Pranostiky – doplňovanie začiatkov pranostík, vysvetlenie ich významu, výtvarné stvárnenie, zvyky a tradície našich predkov, spoznávanie prírody a javov prírody cez pranostiky, vyhľadať na internete pranostiky viažuce sa k prírode, špeciálne k nášmu regiónu, aktivity k pranostike: striedať hranie zvykov k pranostikám (Lucie, vynášanie Moreny, Jesenné slávnosti...) – zodp. Mgr. M. Szabová
9. ročník – Zdravie z prírody – Múdrosť našich predkov – žiaci zozbierajú recepty od starých rodičov – odstraňovanie škvŕn, prírodná kozmetika, zdravie z prírody – chémia – zodp. Mgr. A. Dobosová
Prečo je nebo modré? Prečo je v lete teplo a v zime zima? Šumí v mušli more? Ako prišiel grapefruit k svojmu menu? – spracovanie tém použitím vedomostí, encyklopédie alebo internetu a ich výchovné využitie v prospech environmentálnej výchovy
Zošliapni a ušetríš – triedenie odpadu PET fliaš, matematické výpočty, spracovanie v Exceli – tabuľka, graf, zodp. Mgr. S. Tóthová
Spoznávanie regiónu: exkurzia
- Čistička odpadových vôd v Horných Salibách
- Vodné dielo Kráľová nad Váhom

METÓDY A FORMY PRÁCE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
uskutočňovať a dokumentovať priame pozorovanie životného prostredia v škole a v jej okolí,
využívať zo školskej knižnice literárne diela, encyklopédie, vedecko-populárnu literatúru, videofilmy, DVD filmy, fotografické materiály, počítačové programy a internet, pracovať s príručkami,
navštevovať tematické výstavy, ZOO, Botanickú záhradu, parky, územia zaradené do rôznych stupňov ochrany,
zapájať sa do tematických literárnych, výtvarných a vedomostných súťaží,
na účelových cvičeniach prakticky aplikovať získané poznatky environmentálnej výchovy,
organizovať výlety a exkurzie s využitím prírodných zaujímavostí danej oblasti,
podporovať žiakov vo vytváraní plošných alebo priestorových projektov, umožniť im ich prezentáciu v triede na vyučovacích hodinách, na nástenkách v triedach a na chodbách,
pôsobiť na žiakov- využívať významné dni venované ochrane prírody a ochrane zdravia
vysádzať zeleň v školskom areáli a pravidelne a o ňu starať, hlavne na vyučovacích hodinách technickej výchovy,
pravidelne sa starať a ošetrovať zeleň v triedach a spoločných priestoroch školy,
triediť odpad v škole počas celého roka,
priebežne počas celého roka sa zapájať do separovaného zberu papiera a plastov
spolupracovať na realizácií projektov

Poznámka:
Environmentálna výchova je súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov v tematických výchovno – vzdelávacích plánoch.
Plán environmentálnej výchovy sa bude v priebehu školského roka rozširovať a dopĺňať podľa aktuálnych ponúk jednotlivých organizácií rezortu v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania.

V Horných Salibách, dňa 10. 9.2014
Vypracovala: Mgr. Andrea Dobosová, koordinátorka environmentálnej výchovy